Badanie potrzeb przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie funkcjonowania i usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

 

Szanowni Państwo,

Inkubatory przedsiębiorczości wspierają powstawanie i rozwój początkujących przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro, małych i średnich. Ich głównym celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu MŚP oraz pomoc w przetrwaniu pierwszego okresu funkcjonowania. Firmy zlokalizowane w inkubatorach mogą obniżyć koszty działalności dzięki wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych czy sal konferencyjnych oraz ze wspólnej obsługi administracyjno-księgowej.

Efektywne i skuteczne działanie inkubatora wymaga dostosowania jego oferty do potrzeb sektora MŚP oraz uwarunkowań regionalnych i lokalnych. Państwa opinie, jako przedstawicieli tego sektora działających na rynku dolnośląskim, będą niezwykle cennym źródłem informacji dla właściwego planowania przedsięwzięć w zakresie uruchamiania nowych inkubatorów przedsiębiorczości.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety. Czas odpowiedzi na wszystkie pytania to ok. 7 min.

2. Proszę ocenić poniżej zaproponowane rozwiązania na skali od 1 do 5 z uwzględnieniem lokalizacji inkubatora, gdzie 1 oznacza „rozwiązanie stanowczo niekorzystne”, a 5 „rozwiązanie zdecydowanie korzystne”:

A. inkubator przedsiębiorczości skupiający firmy z różnych branż oferujący przede wszystkim wsparcie o charakterze ogólnym: biurowe, administracyjne, księgowe oraz infrastrukturalne niespecjalistyczne (np. pomieszczenia biurowe, Internet, sala konferencyjna)

B. inkubator przedsiębiorczości skupiający firmy z jednej branży oferujący oprócz wsparcia o charakterze ogólnym również wsparcie infrastrukturalne specjalistyczne (możliwość wynajmu i korzystania z pomieszczeń przygotowanych pod potrzeby danej branży, np. specjalistyczne laboratoria, warsztaty, prototypownie)

C. inkubator przedsiębiorczości skupiający firmy z dwóch / kilku branż pokrewnych / uzupełniających się oferujący wsparcie o charakterze ogólnym, częściowo wsparcie w zakresie infrastruktury specjalistycznej (ale jednocześnie niewymagający inkubowania wielu firm o zbliżonym profilu)

3. Dla każdego z wymienionych poniżej obszarów działalności proszę ocenić na skali od 1 do 5 na ile ważna dla ułatwienia rozpoczęcia i prowadzenia działalności firmy w pierwszym okresie funkcjonowania byłaby możliwość skorzystania ze wsparcia inkubatora przedsiębiorczości, gdzie 1 oznacza „możliwość taka nie stanowi żadnego ułatwienia”, a 5 „możliwość taka to bardzo duże ułatwienie”:
5. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 ważność poniższych elementów infrastruktury techniczno – serwisowej inkubatora przedsiębiorczości dla firm sektora MŚP rozpoczynających działalność, gdzie 1 oznacza „element zupełnie nieważny”, a 5 „element bardzo ważny”
6. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 ważność tematyki usług szkoleniowo - doradczych inkubatora przedsiębiorczości dla firm sektora MŚP rozpoczynających działalność, gdzie 1 oznacza „element zupełnie nieważny”, a 5 „element bardzo ważny”
7. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 ważność usług inkubatora przedsiębiorczości dla firm sektora MŚP rozpoczynających działalność w zakresie pomocy w uzyskaniu wsparcia finansowego, gdzie 1 oznacza „element zupełnie nieważny”, a 5 „element bardzo ważny”
9. W jakim miejscu na terenie Dolnego Śląska rozważaliby Państwo rozszerzenie działalności przy założeniu, że można skorzystać ze wsparcia inkubatora przedsiębiorczości? Proszę podać kilka potencjalnych lokalizacji.
11. Proszę wskazać 3 najważniejsze branże działalności firm sektora MŚP na Dolnym Śląsku, które zdaniem Państwa powinny być w najbliższym okresie wspierane w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości:

METRYCZKA
3. Główna branża (branże – max 3), w której działa przedsiębiorstwo: