DEAF WORK. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

loga na obie strony

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W043/15

Okres realizacji: 01.06.2016 – 30.11.2018

Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Partner krajowy: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Partner zagraniczny: Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Akademie Chemnitz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu:1 466 431,35 zł

Dofinansowanie ze środków:
- europejskich: 1 382 698,12 zł
- dotacji celowej: 39 617,47 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wypracowanie w partnerstwie ponadnarodowym, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu do zatrudnienia osób głuchych, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, wymiana informacji i doświadczeń. Projekt zakłada wypracowanie kompleksowego modelu dla instytucji wspierających głuchych wraz z narzędziami aktywizacji i wsparcia grupy odbiorców (głusi, pośrednio pracodawcy). W skład modelu wejdą m.in. koncepcja sieci współpracy z pracodawcami, zindywidualizowana ścieżka rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby głuchej, programy szkoleń dla osób niesłyszących, programy seminariów dla pracodawców oraz procedury wdrożenia modelu. Wypracowanie i wdrożenie modelu będzie przebiegało zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie konkursu sześcioma etapami: wypracowanie wstępnej wersji, testowanie, ocena wyników testowania, wypracowanie ostatecznej wersji modelu, wdrożenie do praktyki oraz wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników. Projekt realizowany we współpracy z partnerem niemieckim. Niemcy od lat uchodzą za przykład dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, również z niepełnosprawnością sensoryczną. Instytucja partnerska specjalizuje się m.in. we wsparciu osób głuchych. Sukcesy w zakresie zatrudnialności to wynik gł. funkcjonujących sieci współpracy z pracodawcami i indywidualizacji podejścia. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań z Niemiec pozwoli uniknąć ewentualnych błędów na etapie tworzenia koncepcji, testowania i wdrażania modelu. W projekcie można wyróżnić trzy grupy docelowe: odbiorcy to głusi, użytkownicy to instytucje zajmujące się wsparciem głuchych oraz pośrednio pracodawcy, którzy chcieliby/mogliby zatrudnić osoby niesłyszące.

Harmonogram udzielonego wsparcia:

Pobierz harmonogram w formacie PDF

Strona Partnera