DEAF WORK. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

loga na obie strony

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W043/15

Okres realizacji: 01.06.2016 – 30.11.2018

Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Partner krajowy: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Partner zagraniczny: Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Akademie Chemnitz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu:1 466 431,35 zł

Dofinansowanie ze środków:
- europejskich: 1 382 698,12 zł
- dotacji celowej: 39 617,47 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wypracowanie w partnerstwie ponadnarodowym, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu do zatrudnienia osób głuchych, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, wymiana informacji i doświadczeń. Projekt zakłada wypracowanie kompleksowego modelu dla instytucji wspierających głuchych wraz z narzędziami aktywizacji i wsparcia grupy odbiorców (głusi, pośrednio pracodawcy). W skład modelu wejdą m.in. koncepcja sieci współpracy z pracodawcami, zindywidualizowana ścieżka rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby głuchej, programy szkoleń dla osób niesłyszących, programy seminariów dla pracodawców oraz procedury wdrożenia modelu. Wypracowanie i wdrożenie modelu będzie przebiegało zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie konkursu sześcioma etapami: wypracowanie wstępnej wersji, testowanie, ocena wyników testowania, wypracowanie ostatecznej wersji modelu, wdrożenie do praktyki oraz wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników. Projekt realizowany we współpracy z partnerem niemieckim. Niemcy od lat uchodzą za przykład dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, również z niepełnosprawnością sensoryczną. Instytucja partnerska specjalizuje się m.in. we wsparciu osób głuchych. Sukcesy w zakresie zatrudnialności to wynik gł. funkcjonujących sieci współpracy z pracodawcami i indywidualizacji podejścia. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań z Niemiec pozwoli uniknąć ewentualnych błędów na etapie tworzenia koncepcji, testowania i wdrażania modelu. W projekcie można wyróżnić trzy grupy docelowe: odbiorcy to głusi, użytkownicy to instytucje zajmujące się wsparciem głuchych oraz pośrednio pracodawcy, którzy chcieliby/mogliby zatrudnić osoby niesłyszące.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi materiałami:

1. Film „Pracować to znaczy”

2. Kurs e-learningowy „Pracować to znaczy” (kliknij w wybrany moduł aby się do niego przenieść)

Wprowadzenie
Moduł 1
Moduł 2
Moduł 3
Moduł 4
Moduł 5
Podsumowanie

3. Wzory dokumentów

Wzór nr 1 - Wniosek o udzielenie informacji o stosowanej w urzędzie usłudze komunikowania się z osobami głuchymi

Wzór nr 2 - Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Wzór nr 3 - Informacja o braku możliwości obsługi

Wzór nr 4 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wzór nr 5 - Prośba o wykonanie zdjęć

Wzór nr 6 - Formularz zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego

Wzór nr 7 - Zgłoszenie pobytu stałego

Wzór nr 8 - Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wzór nr 9 - Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka

Wzór nr 10 - Podanie o zmianę nazwiska dziecka

Wzór nr 11 - Wzór pełnomocnictwa administracyjnego

Wzór nr 12 - Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wzór nr 13 - Wniosek o rejestrację pojazdu

Wzór nr 14 - Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wzór nr 15 - ZAP–3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Wzór nr 16 - EDG–1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wzór nr 17 - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Wzór nr 18 - Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wzór nr 19 - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Wzór nr 20 - Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wzór nr 21 - Wniosek o rentę socjalną

Wzór nr 22 - Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Wzór nr 23 - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Wzór nr 24 - Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Wzór nr 25 - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

4. Dobre praktyki

Karta 1 - Wprowadzenie do modelu
Karta 2 - Koncepcja sieci
Karta 3 - Seminaria
Karta 4 - Poradnik dla pracodawców
Karta 5 - Programy szkoleń
Karta 6 - Ścieżki rozwoju
Karta 7 - Kontakt z urzędem
Karta 8 - Poradnik dla pracodawców

Harmonogram udzielonego wsparcia:

Pobierz harmonogram w formacie PDF

Strona Partnera