Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W042/15

Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2019

Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Partner krajowy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Partner zagraniczny: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 793 577,75 zł

Dofinansowanie ze środków:

– europejskich: 748 264,46 zł

– dotacji celowej: 21 486,09 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wypracowanie przy współpracy z Partnerem portugalskim, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób w wieku 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, wymiana informacji i doświadczeń.

W efekcie prac partnerstwa powstanie modelowe rozwiązanie pn. Inwestuj w siebie Kompleksowy model złożony będzie z 8 części obejmujących m.in. zestaw procedur wdrażania, programy szkoleń zgodne z EQF dla osób 50+, poradnik dla organizatorów i trenerów oraz dobre wzorce powstałe na etapie testowania. Nowe rozwiązanie będzie stanowiło efekt poszukiwania możliwości rozwiązania problemu dość dobrze znanego, z którym wciąż nie możemy sobie poradzić. Nacisk położony zostanie na etap motywowania i zainteresowania aktywnością, ograniczenie barier dostępu, rozwijanie wiedzy i umiejętności, w tym zwłaszcza kompetencji kluczowych, i w konsekwencji zmianę postaw uczestników. Wskazać należy dwie głównie grupy docelowe projektu: odbiorcy, czyli osoby w wieku 50+ (wg danych GUS osoby w wieku 50-69 stanowią w Polsce blisko 10 mln) oraz użytkownicy, tj. podmioty prowadzące działania LLL, instytucje rynku pracy i świadczące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie sprawdzonych portugalskich rozwiązań pozwoli uniknąć ewentualnych błędów na etapie tworzenia koncepcji, testowania i wdrażania modelu. Wypracowanie i wdrożenie modelu będzie przebiegało zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie konkursu sześcioma etapami: wypracowanie wstępnej wersji, testowanie, ocena wyników testowania, wypracowanie ostatecznej wersji modelu, wdrożenie do praktyki oraz wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników.