LIFT – Learning in Facilited Teams

loga na obie strony

Nr projektu:POWR.04.03.00-00-W294/16

Typ projektu: projekt wdrożeniowy POWER; Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Okres realizacji: kwiecień 2017 – grudzień 2019

Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Partner: University Colleges Leuven-Limburg – państwowa wyższa szkoła zawodowa (Belgia)

Rodzaj współpracy ponadnarodowej: równoległe tworzenie i wdrożenie nowego rozwiązania, wymiana informacji i doświadczeń

Obszar realizacji: cała Polska

Obszar tematyczny: nowoczesne metody zespołowego uczenia się;

Cel: Celem głównym projektu jest wypracowanie przy współpracy z partnerem belgijskim, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego1 uczenia się

Efekt: modelowe rozwiązanie LIFT = kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy. 2

Grupy docelowe:

  • Odbiorcy – osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania
  • Użytkownicy – (A) organizacje zatrudniające wskazane wyżej osoby (podmioty zatrudniające pow. 9 osób) oraz (B) trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych).3

1Zespół – zbiór osób, które oprócz wspólnej tożsamości społecznej (por. grupa), mają wspólny cel. Osoby te wiedzą, że potrzebują siebie nawzajem, aby osiągnąć ten cel i współpracują w zorganizowany sposób. Podstawą procesów zespołowego uczenia się jest dzielenie się wiedzą, kompetencjami, pomysłami i opiniami, a następnie tworzenie wspólnej wiedzy z wykorzystaniem metod otwartej komunikacji (np. konstruktywnego konfliktu). W uczeniu zespołowym nie bierze udziału trener, który przekazuje członkom zespołu wiedzę, ale oni sami uczą się od siebie. Osobą, która bierze udział w spotkaniach zespołu i pomaga w wypracowaniu efektywnych rozwiązań jest facylitator – osoba, której rolą jest przede wszystkim mediacja między członkami zespołu w celu osiągniecia wspólnego rozwiązania. Facylitator nie jest zaangażowany w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje zespół. Jest to osoba całkowicie neutralna co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się/ nie prezentuje swojego punktu widzenia. Jest niejako ekspertem metodycznym (moderuje proces uczenia zespołowego) – jej zadaniem jest ocena jak zespół pracuje.

2 Atrakcyjność zespołowego uczenia się dla uczestników sesji oraz skupienie się na rozwiązywaniu problemów wynikających z praktycznych potrzeb (zmiana sposobu uczenia się z podawczego szkolenia grupowego na uczenie zespołowe organizowane w ramach konkretnej organizacji, nastawione na wspólne rozwiązywanie problemów) powinno zaowocować zwiększeniem aktywności w obszarze uczenia się przez całe życie osób pracujących z różnych grup wiekowych.

3LIFT zakłada przygotowania trenerów do pełnienia roli facylitatora – osoby moderującej proces uczenia zespołowego. Zmiana roli z osoby szkolącej, przekazującej wiedzę na osobę moderującą sesje uczenia zespołowego, niewłączającą się w merytoryczne aspekty rozwiązywanych kwestii problemowych.

Sprawozdanie z wizyty u partnera belgijskiego

I faza realizacji projektu – informacje

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA

Harmonogram 2018 Lift