Profesjonalizm podstawą sukcesu w hotelarstwie i gastronomii

Projekt szkoleniowy:

Profesjonalizm podstawą sukcesu w hotelarstwie i gastronomii

Numer projektu:

WND-POKL.08.01.01-02-227/10

Beneficjent:

Dobre Kadry Sp. z o.o.

Okres realizacji Projektu:

01.12.2010–31.07.2012

Wartość projektu:

656 948,24 zł

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8, poddziałanie 8.1.1.

Strona WWW projektu: www.gastronom3.dobrekadry.pl

1.    Charakterystyka szkoleń
W ramach Projektu zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia:

 • „Nowoczesny menedżer usług hotelarskich i gastronomicznych” (40 godzin lekcyjnych, 7 edycji)

 • „Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych” (40 godzin lekcyjnych, 4 edycje)

 • „Profesjonalna obsługa klientów” (40 godzin lekcyjnych, 4 edycje)

 • „System zarządzania jakością w hotelarstwie i gastronomii” (16 godzin lekcyjnych, 6 edycji)

 • „Informatyka w usługach hotelarskich i gastronomicznych – aspekty graficzne” (30 godzin lekcyjnych, 5 edycji)

Szkolenia adresowane były do przedsiębiorców i ich pracowników z firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej z Dolnego Śląska. W projekcie mogli brać udział pracownicy oddelegowani na szkolenie przez pracodawcę. Warunkiem umożliwiającym zakwalifikowanie do udziału w projekcie, było posiadanie minimum gimnazjalnego wykształcenia.

2.    Uczestnicy szkoleń
Ogółem w projekcie utworzono 349 miejsc szkoleniowych w 26 grupach, w tym:

 • 109 miejsc w ramach szkolenia „Nowoczesny menedżer usług hotelarskich i gastronomicznych”

 • 58 miejsc w ramach szkolenia „Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych”

 • 58 miejsc w ramach szkolenia „Profesjonalna obsługa klientów”

 • 75 miejsc w ramach szkolenia „System zarządzania jakością w hotelarstwie i gastronomii”

 • 49 miejsc w ramach szkolenia „Informatyka w usługach hotelarskich i gastronomicznych – aspekty graficzne”

Łączny czas przeprowadzonych we wszystkich grupach zajęć wyniósł 846 godzin lekcyjnych.

W ramach poszczególnych szkoleń udział wzięło:

 • Nowoczesny menedżer usług hotelarskich i gastronomicznych:

  edycja 1: 16 osób, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 2: 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 3: 14 osób, w tym 11 kobiet i 3 mężczyzn

  edycja 4: 17 osób, w tym 12 kobiet i 5 mężczyzn

  edycja 5: 15 osób, w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn

  edycja 6: 18 osób, w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn

  edycja 7: 17 osób, w tym 12 kobiet i 5 mężczyzn

 • Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych:

  edycja 1: 13 osób, w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 2: 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn

  edycja 3: 15 osób, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn

  edycja 4: 18 osób, w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn

 • Profesjonalna obsługa klientów:

  edycja 1: 14 osób, w tym 11 kobiet i 3 mężczyzn

  edycja 2: 13 osób, w tym 8 kobiet i 5 mężczyzn

  edycja 3: 16 osób, w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn

  edycja 4: 15 osób, w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn

 • System zarządzania jakością w hotelarstwie i gastronomii:

  edycja 1: 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 2: 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn

  edycja 3: 15 osób, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn

  edycja 4: 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn

  edycja 5: 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn

  edycja 6: 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn

 • Informatyka w usługach hotelarskich i gastronomicznych – aspekty graficzne:

  edycja 1: 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn

  edycja 2: 10 osób, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn

  edycja 3: 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 4: 9 osób, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn

  edycja 5: 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn

We wszystkich edycjach udział wzięło 240 osób, w tym 161 kobiet i 79 mężczyzn. Ze względu na możliwość uczestniczenia w kilku szkoleniach, liczba uczestników projektu była mniejsza niż liczba miejsc szkoleniowych.

Spośród 240 osób które rozpoczęły udział w projekcie, 228 osób (w tym 154 kobiety) ukończyło udział w zajęciach i otrzymało certyfikaty.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało łącznie 140 firm – w tym 86 mikroprzedsiębiorstw, 47 małych firm oraz 7 średnich przedsiębiorstw, a zatem o 65 firm więcej niż pierwotnie zakładano.

3.    Uczestnicy szkolenia wg cech społeczno-demograficznych

Analiza danych uczestników szkoleń pod względem zmiennych takich jak wiek i wykształcenie wykazała, że uczestnikami szkoleń były w większości osoby mieszczące się w przedziale wiekowym od 25 do 54 lat (59% uczestników), posiadające wykształcenie pomaturalne (36% uczestników) oraz wyższe (50%). Pomimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej obejmującej różne kanały informacyjne, zgodnie z ogólnopanującymi tendencjami dotyczącymi uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w Polsce, najrzadziej w szkoleniach udział brały osoby starsze (wiek od 55 do 64 lat – 3% uczestników) oraz osoby z niższym wykształceniem (1% uczestników to osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, 13% z ponadgimnazjalnym).

Udział ilościowy i procentowy uczestników szkoleń pod kątem dwóch wyżej wymienionych zmiennych przedstawiał się następująco:

a ) Wiek

W szkoleniu wzięło udział :

 • 41 osób w wieku 15-24 lata (w tym 27 kobiet , 14 mężczyzn)

 • 191 osób w wieku 25-54 lata (w tym 129 kobiet, 62 mężczyzn)

 • 8 osób w wieku 55-64 lata (w tym 5 kobiet, 3 mężczyzn)

b ) Wykształcenie:

W szkoleniu wzięło udział :

 • 1 osoba z wykształceniem podstawowym (1 kobieta)

 • 2 osoby z wykształceniem gimnazjalnym (1 kobieta, 1 mężczyzna)

 • 32 osoby w wykształceniem ponadgimnazjalnym (18 kobiet, 14 mężczyzn)

 • 86 osób w wykształceniem pomaturalnym (54 kobiety, 32 mężczyzn)

 • 120 osób w wykształceniem wyższym (88 kobiet, 32 mężczyzn)

W analizie nie brano pod uwagę płci jako zmiennej determinującej udział w szkoleniach, ponieważ zgodnie z przeprowadzoną na etapie konstruowania projektu analizą problemową , już na wstępie określono że uczestnictwo kobiet w projekcie powinno wynieść min. 63%.