Projekt Time2Grow

loga na obie strony

Wykonawcy:Centrum badawczo – szkoleniowe Dobre Kadry, Trendhuis CVBA (Belgia)

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W300/16

Okres realizacji: kwiecień 2017 – grudzień 2019

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, POWER, działanie 4.3

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Efektem prac będzie model wykorzystujący ideę uczenia się przez całe życie do zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, głównie poprzez wzmocnienie tzw. soft skills.
Branże, którym dedykowany jest projekt: opieka medyczna / edukacja/ szkolnictwo wyższe.
Obecnie w ramach projektu prowadzone są badania pierwotne wśród przedstawicieli wskazanych branż.
Badania dotyczą następujących kwestii:

1. Świadomość zjawiska i wiedza nt. wypalenia zawodowego wśród pracodawców

a. Znajomość syndromu, objawów, powszechności występowania, epidemiologii

b. Ocena powszechności, skali zjawiska – obecnie/ w przyszłości

c. Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu (osobowe, organizacyjne, strukturalne)

d. Odmiany zjawiska i źródła wiedzy nt. wypalenia zawodowego

2. Postawy wobec wypalenia zawodowego

a. Atrybucja przyczynowa

b. Ocena zjawiska – jakie ma znaczenie dla organizacji/ pracownika/ kraju

c. Poczucie odpowiedzialności jako pracodawcy za chorobę pracownika

3. Znajomość istniejących rozwiązań - w tym regulacji prawnych - wspierających diagnozowanie syndromu, jego prewencję i radzenie sobie ze zjawiskiem

a. Generalnie – Świat, Europa, Polska

b. Własna branża / Inne branże

4. Doświadczenia własne z wypaleniem zawodowym i aktualne działania w organizacji

a. Osobisty kontakt z osobami wypalonymi zawodowo

b. Przypadki wypalenia zawodowego wśród pracowników

c. Dotychczasowe działania związane z wypaleniem zawodowym w organizacji

d. Ocena potrzeby podejmowania działań w tym zakresie

5. Oczekiwania i pomysły własne respondenta dotyczące zarządzania wypaleniem zawodowym

a. Strategiczne i operacyjne

b. Od strony pracodawcy i pracobiorcy

c. Oczekiwania wobec pomocy państwa i organizacji pracowniczych

6. Ocena rozwiązań już istniejących w innych krajach

a. Uznanie za chorobę zawodową na poziomie uregulowań prawnych

b. Przyjęta polityka organizacji w zakresie prewencji i radzenia sobie z wypaleniem

c. Aktywne działania prewencyjne

Sprawozdanie z wizyty u partnera belgijskiego

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA

Harmonogram udzielonego wsparciaTime2Grow