Nowe trendy w zarządzaniu

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich – (10.2019 – 03.2022, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 370 tys. Euro)

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie z Partnerem niemieckim – Gminą Velen oraz z Partnerem polskim – Gminą Długołęka nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie (model) Dostępna Gmina złożone z 5 części:

Część 1: Procedura wdrożeniowa

Część 2: Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Część 3: Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Część 4: Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek

Część 5: Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji

Modelowe rozwiązanie będzie testowane w Gminie Długołęka oraz w Siemianowicach Śląskich.

Piętnastego października 2019 r. Zarząd Centrum Dobre Kadry został przyjęty przez Panią Burmistrz Velen. Poniżej relacja ze spotkania zamieszczona w lokalnej gazecie.

Harmonogram udzielonego wsparcia GD

Go4NewTech – (11.2019 – 10.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Celem głównym projektu jest wypracowanie z Partnerem fińskim (Uniwersytet XAMK) i wdrożenie rozwiązania mającego na celu podnoszenie kompetencji doświadczonych pracowników przedsiębiorstw sektora MSP poprzez naukę wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie – Model Go4NewTech złożone z 3 części:

- Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia doświadczonych pracowników przedsiębiorstw wraz z procedurą wdrożeniową.
- Adaptacja pedagogiki symulacyjnej do obszaru projektu: Pedagogika symulacyjna w nauczaniu nowoczesnych technologii.
- Case study do nauczania nowoczesnych technologii z wykorzystaniem pedagogiki symulacyjnej (10 sztuk).

Nowość rozwiązania polega na sposobie podejścia do wsparcia dojrzałych pracowników sektora MSP. Z jednej strony jest to kontekst merytoryczny, czyli odniesienie się do konkretnych problemów widocznych w funkcjonowaniu MSP w sektorze usług (lub działach usługowych firm produkcyjnych) wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i niedostosowania kompetencji pracowników. Z drugiej strony jest to wykorzystanie bardzo nowoczesnej i skutecznej w nabywaniu i podnoszeniu kompetencji metody nauczania – pedagogiki symulacyjnej.

Harmonogram wsparcia Go4NewTech

Time2Grow (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kouvola. Finlandia). Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Pomysłodawcą był Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizują aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. Projekt realizowany w Polsce koncentruje się na zwalczaniu zagrożeń wypalenia zawodowego w trzech branżach: opieka medyczna, edukacja, szkolnictwo wyższe. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono szerokie badania pierwotne (jakościowe i ilościowe), których wyniki pozwoliły na wypracowanie autorskich rozwiązań. Efektem prac w projekcie jest Model Time2Grow, rozwiązanie wykorzystujące ideę uczenia się przez całe życie do zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, głównie poprzez wzmocnienie tzw. soft skills. Model złożony jest z 5 części: 1. Koncepcja kompleksowego modelu zapobiegania wypaleniu zawodowemu; 2. Przewodnik dla pracodawców nt. zapobiegania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; 3. Można sobie pomóc – poradnik dla osób pracujących nt. prewencji wypalenia zawodowego; 4. Program szkoleń dla pracowników i seminariów dla pracodawców; 5. Zestaw procedur wdrożeniowych. Model pozwala w sposób kompleksowy i skuteczny zmierzyć się z problemem wypalenia zawodowego. Model testowany jest w instytucjach z branży medycznej (m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii) oraz z edukacji (szkoły podstawowe z rejonu Dolnego Śląska, np. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa 108 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa w Podgórzynie).
W Polsce problem wypalenia zawodowego nie jest nowy, ale pojawia się głównie na poziomie dyskusji i rozmów o konieczności zapobiegania i przeciwdziałania niż konkretnych działań systemowych zaplanowanych i wdrażanych w życie. Tymczasem należymy do najbardziej zestresowanych społeczeństw, a problem wypalenia dotyka coraz młodsze roczniki. Mówi się, że co piątego Polaka dotyka syndrom wypalenia.


Więcej:

Primary research report

Wprowadzenie do modelu

[Econometrics] Burnout and Its Correlates An Empirical Study Conducted Among Education Higher Education and Health Care Professionals

Poster Time2Grow

Harmonogram udzielonego wsparcia grudzień 2018 - luty 2019 Time2Grow

Harmonogram szkoleń dla Instytucji deklarujących wdrożenie modelu Time2Grow

Wdrożenie modelu Time2Grow w pytaniach i odpowiedziach

Time4Help – (12.2018 – 07.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kotka. Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Madryt, Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Bruksela, Belgia). Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (przyjęto wiek 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, i postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno – demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Zaplanowane w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwalają na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę potrzeb. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części: 1. Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych, 2. Organizacja kształcenia kobiet dojrzałych dostosowana do potrzeb i możliwości: stacjonarne, e-learning, bleanded learning, 3. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych, 4. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności, 5. Koncepcja serwisu on-line wspierającego kobiety dojrzałe, 6. Program seminariów dla pracodawców, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych odnośnie wsparcia kobiet dojrzałych, 7. Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać.

Harmonogram wsparcia

Podsumowanie webbinarium - INTEGRATING WORK AND HOME IN THE COVID-19 TIMES:
Telepraca w czasach Covid-19 - znaczenie płci i pokolenia
LINK 1, LINK 2

Artykuł: Mężczyźni wobec łączenia obowiązków związanych z opieką, rodziną i pracą

Wpływ obowiązków związanych z opieką na życie zawodowe kobiet

Zaproszenie na webinarium „Współodpowiedzialność  - klucz do przezwyciężenia nierówności w świecie pracy” – 16 kwietnia 2021 r.

LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z University Colleges Leuven-Limburg (Hasselt-Diepenbeck, Belgia). Celem głównym projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego uczenia się. Grupy docelowe projektu to głównie osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania, a także przedsiębiorstwa i instytucje oraz trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych). Efektem prac w projekcie jest modelowe rozwiązanie LIFT czyli kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy. Na Model LIFT składa się:
1. Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach
2. Przewodnik po metodzie LIFT
3. Podręcznik dla facylitatorów
4. Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT
5. Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT
6. Zestaw procedur wdrożeniowych

Więcej:

Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych

LIFT seminaria i warsztaty

LIFT_Szkolenie Facilitation® Foundation

LIFT Model

Desk research results

LIFT presentation – in Dutch

Harmonogram udzielonego wsparcia grudzień 2018 - luty 2019

Harmonogram szkoleń dla Instytucji deklarujących wdrożenie rozwiązania LIFT

Go4Diversity (Poland) – (10.2018 – 06.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą projektu jest Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizują aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. W projekcie założono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.
Efektem prac będzie modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z sześciu części: 1. Przewodnik – poradnik dla pracodawców, zawierający opis rodzajów niepełnosprawności oraz wskazujący, co jest potrzebne (jak przygotować stanowisko pracy), by zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, 2. Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością, 3. Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością, 4. Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników, którzy będą mogli poczuć się jak osoby z niepełnosprawnością, 5. Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy, 6. Film – koncepcja kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Więcej:

Project presentation

Poland vs EU

Harmonogram udzielonego wsparcia G4D

Kilka słów o osobach z niepełnosprawnością w miejscu pracy:

Pielęgniarki XXI wieku – (09.2018 – 12.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 40 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Institut für Interkulturelle Arbeit Alice Salomon Hochschule Berlin (Niemcy). Projekt jest przykładem partnerstwa strategicznego w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego. Cel główny projektu koncentruje się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze podnoszenia umiejętności i kompetencji pielęgniarek pozwalających na przełamywanie barier, ograniczeń i zagrożeń wynikających ze specyfiki zawodu. W ramach projektu planuje się wypracowanie trzech rezultatów:
1) Mapy zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych.
2) Katalogu dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki.
3) Zakresu luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu.
W ramach projektu przewiduje się 4 spotkania partnerskie, dwa w Polsce oraz po jednym w pozostałych krajach tworzących partnerstwo. W spotkaniach będą brały udział doświadczone w kształceniu kadr pielęgniarskich osoby.

Więcej:

Pielęgniarka XXI wieku – uczyć się od siebie nawzajem

Pflegefachpersonal für das 21. Jahrhundert

Darum bleiben Pflegekräfte im Beruf

Belgium - Best practice - Magnet hospital

Poland - Best practice - Professional self-government of nurses and midwives 

Germany - Best practice - Care and Case Management

Mapa zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych

A map of risks in the nursing profession in current social and economic conditions

Een kaart van gevaren NL

Karte der Gefahren in Pflegeberufen DE

Zakres luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu

The scope of the competency gap in the area of soft skills in preparing nurses for the profession

Katalog dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki

Catalogus van goede Europese praktijken NL

Katalog bewahrter europaischer Praktiken DE

A catalogue of best practices to overcome barriers, restrictions and risks in the nursing profession

W dniach 11 – 12 marzec 2019 r. odbyła się wizyta partnerska w Mechelen.

W dniach 13 – 14 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta partnerska we Wrocławiu.

W dniach 16 – 17 października 2019 r. odbyła się wizyta partnerska w Berlinie. W ramach wizyty uczestniczyliśmy m.in. w spotkaniu z pełnomocnikiem Rządu Niemiec ds. osób z niepełnosprawnością Panem Jürgenem Duselem.

Linki do stron Partnerów:  [NL] [EN] [DE]

Go4FutureSkills – (01.2019 – 12.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Aikuiskoulutuskeskus (Kouvola, Finlandia). Celem projektu jest wypracowanie przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. Efektem współpracy będzie rozwiązanie modelowe Go4FutureSkills wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych i badania poziomu kompetencji pożądanych w konkretnych zawodach oraz oferujące działania rozwojowe w formie tradycyjnej i e-learningowej. W projekcie modelowe rozwiązanie realizować będziemy w obszarze logistyki. Analizy rynku pracy, ocena sytuacji w szkołach średnich oraz szkolnictwie wyższym wskazały bowiem, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zmiany w logistyce to z jednej strony postęp technologiczny i cyfrowy, z drugiej obserwuje się powstawanie nowych zawodów i ewolucję w zawodach już istniejących (przykładowo: menedżer ds. łańcucha dostaw, data-miner branży logistycznej). Prace w projekcie skupią się na wspólnym wypracowaniu zestawu umiejętności interdyscyplinarnych i pożądanych w przyszłości oraz wiedzy potrzebnej w branży logistycznej oraz pośrednio w branży motoryzacyjnej.

Więcej: Harmonogram wsparcia G4FutureSklills

Jak zakłócenia funkcjonowania systemu edukacji skłoniły fińską szkołę do odkrycia na nowo kształcenia zawodowego

How education disruption prompted this Finnish school to reinvent vocational learning [EN]

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019