Osoby dojrzałe

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie – (10.2016 – 03.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 220 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Centrum Edukacji w ramach jednostki samorządu terytorialnego Gondomar (Portugalia) oraz Akademią Techniczno – Humanistyczną z Bielska Białej. Głównym celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób dojrzałych (w wieku 50+) do różnych form uczenia się przez całe życie. Wypracowany w projekcie Model Inwestuj w siebie pozwala pełniej, efektywniej i skuteczniej rozwiązać problem zwiększania motywacji i zainteresowania osób 50+ udziałem w różnych formach uczenia się przez całe życie. Kompleksowy model złożony jest z 8 części: 1. Metody i techniki motywowania, zwiększania zainteresowania i utrzymania zaangażowania osób 50+ w obszarze LLL, 2. Potrzeby szkoleniowe osób 50+ w kontekście uwarunkowań oraz prognoz rynku pracy i rozwoju społ.-gosp., 3. Program szkoleń dla osób 50+ ukierunkowanych na aktywizację edukacyjną, 4. Program szkoleń dla osób 50+ podnoszących kompetencje kluczowe i społeczne, 5. Program szkoleń dla grupy użytkowników, 6. Poradnik dla organizatorów i trenerów nt. organizacji i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji oferty dla grupy 50+, 7. Poradnik brokerski dla osób 50+ w zakresie LLL, 8. Zestaw procedur wdrożeniowych. Model przetestowany został na grupie 70 osób dojrzałych i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.

Więcej:

Karta 1 Wprowadzenie

Karta 2 Program szkoleń dla grupy użytkowników

Karta 3 Motywowanie osób

Karta 4 Poradnik dla organizatorów

Karta 5 Program szkoleń dla osób dojrzałych

Karta 6 Szkolenia

Karta 7 Poradnik dla osób dojrzałych

Artykuł Econometrics

Silver Team czyli potęga doświadczenia – (06.2011 – 05.2013, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 280 tys. Euro)
Projekt o charakterze innowacyjnym, którego celem było wypracowanie nowych, efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo ze starszych grup wiekowych (przyjęto wiek 50+). Stereotypowe myślenie o osobach ze starszych grup wiekowych wynika z dążenia do maksymalizacji zysku i krótkoterminowej orientacji pracodawców, którzy nie dostrzegają zalet zatrudniania osób starszych i nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać tkwiący w nich potencjał. Osoby te wykonują te same zadania co młodsi koledzy, co przy uwzględnieniu obniżonej sprawności, szybkości uczenia się, itd. skazuje ich we wszelkich porównaniach na niekorzystne odczucia. Przez to nawet jeżeli pracodawca wprost ich nie zwalnia, to panująca atmosfera i spadek poczucia przydatności, powodują, że sami decydują się na zwolnienie. Problem ten dotyczy nie tylko sektora prywatnego. Jest obecny także w administracji, szkolnictwie i całym sektorze publicznym, przyjmując w tych instytucjach nieco inne oblicze. Często bowiem instytucje pełnią w stosunku do osób starszych funkcję opiekuńczą i pozwalają im „utrzymać się” w pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie jest to jednak rozwiązanie problemu, gdyż powoduje to obniżenie efektywności ekonomicznej tych organizacji, a dla grupy osób 50+ często jest źródłem silnego stresu i wypalenia zawodowego. Negatywne nastawienie pracodawców do zatrudniania osób w wieku 50+ jest barierą nie do przejścia w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, chcących powrócić na rynek pracy.
Efektem działań w projekcie był pakiet Doświadczony pracownik, w skład którego wchodził:
1. Pakiet programów szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+.
2. Opracowanie nt. Nisze rynkowe w zakresie usług szansą aktywizacji zawodowej osób 50+.
3. Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku.
4. Poradnik trenera osób starszych.
5. Poradnik Doświadczony pracownik jako mentor, tutor, coach.
6. Strategia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą.

Więcej:

Strategie zarządzania

Programy szkoleń

Poradnik trenera

Nisze rynkowe

Kompendium

Doswiadczony pracownik jako MTC

Raport Italy for Polish Project

Raport Portugal for Polish Project

Report Sweden for Polish project

Cykl projektów szkoleniowych dla osób dojrzałych (40+, 45+, 50+)
Kwalifikacje warto podnosić w każdym wieku. Pakiet szkoleń dla osób po czterdziestce
Pakiet szkoleń dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym
Dobre kadry w każdym wieku
Projekty skierowane do pracujących osób dojrzałych (kolejno w wieku 40+, 45+, 50+), które z własnej woli, poza godzinami pracy chciały podnieść i uaktualnić swoje kwalifikacje. Szkolenia dotyczyły podniesienia kompetencji kluczowych z obszaru technologii ICT (obsługa komputera i aplikacji biurowych) oraz nauki języków obcych (j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki). Wartością dodaną projektu było połączenie tradycyjnej nauki języków obcych z e-learningiem, co ułatwiało udział w szkoleniu również osobom z terenów wiejskich. Ogółem w trzech projektach ze szkoleń skorzystało blisko 700 osób. Warto podkreślić, że wielu uczestników pierwszego projektu kontynuowało naukę w kolejnych odsłonach, wielu polecało znajomym nasze szkolenia. Wartość trzech projektów ogółem ok. 250 tys. Euro.

Time4Help – (12.2018 – 07.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kotka. Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Madryt, Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Bruksela, Belgia). Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (przyjęto wiek 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, i postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno – demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Zaplanowane w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwalają na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę potrzeb. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części: 1. Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych, 2. Organizacja kształcenia kobiet dojrzałych dostosowana do potrzeb i możliwości: stacjonarne, e-learning, bleanded learning, 3. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych, 4. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności, 5. Koncepcja serwisu on-line wspierającego kobiety dojrzałe, 6. Program seminariów dla pracodawców, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych odnośnie wsparcia kobiet dojrzałych, 7. Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019