Osoby z niepełnosprawnością

Klub grupy wsparcia Dyna Lingua – (02.2021 – 11.2023, źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wartość ok. 900 tys. Euro) jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji oraz firmy Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Celem głównym projektu jest skuteczne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej min. 30 osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego. Wsparcie otrzymają również rodziny osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu utworzono Klub grupy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w którym wspierane są osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim. Działalność Klubu ma umożliwić podopiecznym zwiększenie samodzielności, niezależne życie w środowisku lokalnym, pozwolić odnaleźć się na rynku pracy, zapobiegać odizolowaniu, a ich rodzinom umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności ważnych dla skuteczności działań w obszarze integracji społecznej.

 

Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną jako grupa docelowa dla branży turystycznej –wymiana dobrych praktyk – (09.2019 – 12.2020, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 48 tys. Euro)

Celem projektu jest wypracowanie, dzięki wymianie doświadczeń międzynarodowych, dobrych rozwiązań w obszarze profesjonalnego przygotowania organizacji turystycznych do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną (osoby głuche i niedosłyszące oraz osoby niewidome i niedowidzące). Grupą docelową projektu są pracownicy branży turystycznej zarówno z krajów partnerskich tworzących projekt, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Analizy prowadzone w projekcie oraz wypracowane rezultaty pozwolą na lepsze przygotowanie branży turystycznej do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Pozwolą również wskazać luki kompetencyjne do uzupełnienia. Rezultaty projektu będą szczególnie ważne dla osób przygotowujących ofertę oraz osób bezpośrednio obsługujących klientów. Korzyści z realizacji projektu przełożą się zarówno na lepsze funkcjonowanie podmiotów branży turystycznej (możliwość rozszerzenia grupy potencjalnych klientów o osoby z niepełnosprawnością sensoryczną), jak i na możliwość pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną (możliwość korzystania w pełni z usług turystycznych).

Więcej:

Audit - final

Desk research Poland

Desk research Greece

Desk research Portugal

Info for pax with disabilities in Cyprus

Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych – (06.2016 – 11.2018, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 450 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Akademie (Chemnitz, Niemcy) oraz Polskim Związkiem Głuchych, Oddział w Łodzi. Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu do zatrudnienia osób głuchych i niedosłyszących. Wypracowany w projekcie Model DEAF WORK składa się z ośmiu części: 1. Koncepcja sieci współpracy z pracodawcami. 2. Ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby głuchej – indywidualizacja podejścia. 3. Programy szkoleń w obszarze głównych luk kompetencyjnych głuchych. 4. Poradnik dla pracodawców „Głuchy w pracy – specyfika, savoir vivre”. 5. Program seminariów dla pracodawców i słyszących pracowników „Współpraca z osobą głuchą”. 6. Cykl materiałów (film+kurs e-learningowy w PJM) „Pracować to znaczy …” aktywizujących osoby głuche do podjęcia zatrudnienia. 7. Cykl nagrań zawierających materiały ułatwiające komunikację głuchych z instytucjami (PUP, Urzędy, JST) w celu zwiększenia szans na rynku pracy (tłumaczone na PJM pisma, komunikaty, formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia). 8. Procedura wdrożenia modelu. W Polsce bardzo mało podejmuje się działań nakierowanych na wsparcie osób głuchych. Wypracowane rozwiązanie pozwoliło w pełniejszy i bardziej skuteczny sposób rozwiązać problem niskiej aktywności zawodowej tej grupy. Model był testowany na grupie 40 osób głuchych i niedosłyszących i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.


Więcej:

KARTA 1 Wprowadzenie

KARTA 2 Koncepcja sieci

KARTA 3 Program seminariów dla pracodawców

KARTA 4 Poradnik dla pracodawców

KARTA 5 Programy szkoleń

KARTA 6 Ścieżki rozwoju

KARTA 7 Kontakt z urzędem

KARTA 8 Pracować to znaczy

CARD 1 Introduction

CARD 2 Concept of a cooperation

CARD 3 Seminars programme for employers

CARD 4 Employer's guide

CARD 5 Seminars programme

CARD 6 Paths of the educational

CARD 7 Contact with administration

CARD 8 When I do work

 

Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń – (09.2017 – 11.2018, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 40 tys. Euro)
Projekt jest przykładem partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk w obszarze edukacji dorosłych. Realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem ImproveAway (Malta), instytucją badawczo – szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Stowarzyszeniem Bonitum z Wrocławia. Projekt traktuje o problemach edukacji dorosłych o bardzo niskich kwalifikacjach. Jest przykładem akcji wspierającej włączenie społeczne osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwala na upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społecznej tej grupy docelowej. Projekt promuje różnorodność, równość oraz niedyskryminację w działaniach edukacyjnych. Aktywizacja i włączanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest obecnie problemem powszechnym i kluczową kwestią wymagającą skutecznych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej. W 2010 r. roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 16% ludności Unii Europejskiej, tj. 80 mln osób. Badania statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 15+ stanowią ok. 3% wszystkich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Cel projektu koncentruje się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze aktywizacji społecznej (i ewentualnie zawodowej) osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Go4Diversity (Poland) – (10.2018 – 06.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą projektu jest Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizują aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. W projekcie założono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.
Efektem prac będzie modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z sześciu części: 1. Przewodnik – poradnik dla pracodawców, zawierający opis rodzajów niepełnosprawności oraz wskazujący, co jest potrzebne (jak przygotować stanowisko pracy), by zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, 2. Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością, 3. Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością, 4. Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników, którzy będą mogli poczuć się jak osoby z niepełnosprawnością, 5. Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy, 6. Film – koncepcja kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Więcej:

Project presentation

Poland vs EU

Harmonogram udzielonego wsparcia G4D

Kilka słów o osobach z niepełnosprawnością w miejscu pracy:

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA – (09.2016 – 08.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 280 tys. Euro)
Projekt partnerstwa strategicznego w obszarze kształcenia zawodowego realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem wspierającym osoby głuche Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért (Węgry), organizacją pozarządową Institute of Citizen's Sustainable Development and Health (Grecja) oraz B&D Hotels SA, HP Hotel Park Plaza z Wrocławia. Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży gastronomiczno-hotelarskiej (HORECA). Cel ten jest realizowany poprzez wypracowanie nowoczesnych, innowacyjnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i specyfiki osób głuchych. W projekcie wypracowano trzy rezultaty pracy intelektualnej, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży HORECA. Są to:
• Koncepcja szkoleń dla głuchego pracownika na 10 stanowiskach pracy w branży HORECA: barista, barman, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, portier, pokojowy/pokojówka, ogrodnik, konserwator. Dla każdego z wybranych stanowisk powstał pakiet materiałów szkoleniowych obejmujący: sylabus (program szkolenia zawodowego) zgodny z Europejskimi Ramami Kształcenia, opis zawodu zawierający kluczowe kwestie związane z zadaniami, pożądanymi umiejętnościami, zakresem wiedzy, itp. stanowiący podręcznik / poradnik dla trenera / nauczyciela, zestaw filmów instruktażowych prezentujących najważniejsze aktywności w zawodzie oraz zasady bezpieczeństwa.
• Słownik tematyczny dla 10 stanowisk wyspecyfikowanych w ramach poprzedniego rezultatu.
• Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z branży HORECA, które zawiera najważniejsze kwestie związane z zatrudnianiem osób niesłyszących.
Większość rezultatów powstała w 4 wersjach językowych: polskiej, greckiej, węgierskiej oraz angielskiej.

Więcej:

HORECA Vademecum

 

Spróbujmy się zrozumieć – (01.2012 – 12.2014, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 600 tys. Euro)
Projekt o charakterze innowacyjnym dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób głuchych i niedosłyszących. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia czy narządów ruchu. Stąd potoczne myślenie o osobach z niepełnosprawnością ogranicza się zwykle do osób z niepełnosprawnością ruchową. Bardzo mało podejmuje się działań nakierowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością sensoryczną, w tym zwłaszcza głuchych i słabosłyszących. A według szacunków stanowią oni 8,3% osób z niepełnosprawnością w Polsce (dane Polskiego Związku Głuchych). Produktem finalnym projektu było wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego pakietu „Aktywność bez barier” składającego się z:
1. Programów szkoleń tradycyjnych w PJM „Język polski jako język obcy” oraz „Społeczna aktywność”.
2. Programów 10 szkoleń e-learningowych w PJM podnoszących kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe osób niepełnosprawnych słuchowo
3. Programu szkolenia PJM dla trenerów.
4. Programu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy i pracodawców zatrudniających/chcących zatrudniać osoby Głuche.
5. Poradnika trenera osób niepełnosprawnych słuchowo.
6. Słownika PJM w formie zapisu DVD.
7. Koncepcji portalu dla osób niesłyszących zawierającego w PJM kursy zawodowe oraz informacje o sytuacji społeczno- gospodarczej i sytuacji na rynku pracy.
8. Modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych.


Więcej:

O głuchych słów kilka

Sytuacja i możliwosci aktywizacji Głuchych

Enable – Workable – (07.2013 – 11.2014, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro).
Projekt w partnerstwie międzynarodowym z Fundacją INSPIRE z Malty dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze rzeczywistego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu zakładała wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podniesienia wiedzy i kompetencji osób, które mogą spotkać się z osobami z niepełnosprawnością na rynku pracy. Głównymi grupami docelowymi projektu byli pracownicy służb zatrudnienia i integracji społecznej, a także pracodawcy. Nasze rozwiązania wypracowaliśmy poprzez poznanie i adaptację dobrych europejskich praktyk, zwłaszcza rozwiązań stosowanych u maltańskiego partnera projektu, głównej organizacji na Malcie świadczącej usługi w zakresie wspierania integracji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.
Do pracy w projekcie zaprosiliśmy osoby z województwa dolnośląskiego, które od lat związane są z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawności (tzw. multiplikatorzy). Staraliśmy się, aby były reprezentowane instytucje zajmujące się wszystkimi typami niepełnosprawności, również tymi mało znanymi, jak niepełnosprawność mentalna czy sensoryczna. Do pracy w projekcie zaprosiliśmy również aktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Chcieliśmy, aby podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistej aktywizacji społecznej, barier, ale i możliwości ich przełamywania. W wyniku pracy w projekcie powstały dwie w pełni opisane i przetestowane koncepcje szkoleń dla pracowników służb zatrudnienia i integracji społecznej. Przygotowaliśmy również cztery newslettery na temat aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dwa raporty poświęcone tej problematyce. Poznaliśmy wiele osób, które dzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy z osobami niepełnosprawnymi. Poznaliśmy również wiele historii, w większości optymistycznych, osób z niepełnosprawnością, które są często bardziej aktywne od wielu tzw. „pełnosprawnych”
Więcej:

Raport Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Enable-Workable NEWSLETTER 01

Enable-Workable NEWSLETTER 02

Enable-Workable NEWSLETTER 03

Enable-Workable NEWSLETTER 04

Raport good practices Malta

Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku – (11.2009 – 10.2011, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro).
Projekt realizowany w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Projekt miał na celu wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju Ośrodka. Założeniem projektu było stworzenie skutecznych form przeciwdziałania nierównym szansom młodzieży, wzmocnienie poczucia własnej wartości i otwartości w kontaktach między ludźmi, pomoc w przezwyciężaniu trudności i przełamywaniu barier.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019