Środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnoprawnością intelektualną BONITUM

bonitum logo (1)

logo DK

Numer projektu:WND-RPDS.09.02.02-02-0003/16

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019

Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider: Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Bonitum

Partner: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu:3 630 725,00 zł

Dofinansowanie ze środków:

 • europejskich: 3 248 721,25 zł
 • dotacji celowej: 382 003,75 zł

Streszczenie projektu: Projekt Środowiskowego Domu Samopomocy "BONITUM" powstał z potrzeb i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Jego powstanie i działalność finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy "BONITUM" jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 16 r.ż. z terenu gmin: Wrocław, Siechnice, Długołęka, Czernica, Żurawina.

Działalność Domu ukierunkowana jest na indywidualne i zespołowe oddziaływania wspierająco –aktywizujące, oparte na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy, zmierzające do podniesienia kompetencji osobistych i społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Nadrzędnym celem działalności Domu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w oparciu o zasadę kontinuum wsparcia: “wsparcia tylko tyle, ile jest niezbędne, samodzielności i autonomii tyle, ile jest możliwe”.

Program Domu obejmuje:

 • Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • Świadczenie usług specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin, a w szczególności:
  • wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym gorący posiłek
  • poradnictwo psychologiczne i psychoedukację,
  • rewalidację, readaptację i pedagogizację, opartą o elementy ogólnie przyjętych metod edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wsparcie i terapię logopedyczną z zastosowaniem komunikacji alternatywnej
  • opiekę medyczną,
  • terapię i rekreację ruchową, poprzez rehabilitację, fizjoterapię i kinezyterapię
  • poradnictwo socjalne,
  • wsparcie w procesie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością w zakresie: czynności higienicznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, spędzania czasu wolnego, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania w grupach i środowisku lokalnym, korzystania z instytucji lokalnych i ponadlokalnych,
  • zapewnianie oparcia społecznego, umożliwianie udziału w szeroko pojętej rehabilitacji,
  • zapewnienie wsparcia w załatwieniu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, pomocowych, w tym świadczeń zdrowotnych,
  • terapię zajęciową,
  • wyjazdy integracyjne i terapeutyczne.

Proponowane działania prowadzone będą 5 dni w tygodniu w godzinach 6:30- 16:30, na bazie ustalonego z zainteresowanym – Indywidualnego Programu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego.

Rodzaje zaplanowanych zająć są wyraźną odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych; wśród nich proponujemy:

 • zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego i gospodarowania zasobami własnymi,
 • zajęcia z zakresu twórczych poszukiwań, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele,
 • zajęcia komputerowe z zastosowaniem multimediów w filmie i fotografii,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej z udziałem Trenera Pracy,
 • logorytmikę i indywidualne zajęcia logopedyczne z zastosowaniem komunikacji alternatywnej,
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z zakresu muzykoterapii i terapii tańcem i ruchem, efektywnej relaksacji,
 • zajęcia ruchowe w tym fizjoterapię i kinezyterapię,
 • zajęcia z zakresu rewalidacji, oparte na elementach terapii poznawczo - behawioralnej, Metodzie Ruchu Rozwijającego /W. Sherbourne/, kinezjologii, Metodzie Dobrego Startu, Metodzie Christophera Knillai innych uznanych metodach pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zajęcia z edukacji społecznej, seksualnej i prozdrowotnej,
 • zajęcia z elementami terapii SI,
 • zajęcia kulturalno - oświatowe (pokazujące powszechnie dostępną ofertę kulturalną np.: kin, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury),
 • inne wynikające z potrzeb uczestników placówki.

Baza lokalowa

Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM przy ul. Komuny Paryskiej 28 jest nowocześnie i dobrze dostosowany i wyposażony, odpowiadając w pełni na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Lokalizacja w centrum miasta – bliskość dworca PKP i PKS oraz wielu linii autobusowych i tramwajowych zapewnia łatwy dostęp. Budynek jest jednokondygnacyjny, wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.

Profesjonalna baza dydaktyczna w dyspozycji Domu obejmuje:

 • salę rehabilitacyjną, dysponującą dodatkowo zasobami do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej
 • salę z elementami wyposażenia Sali Doświadczania Świata,
 • gabinet logopedyczny, wyposażony dodatkowo w EEG Biofeedback, stanowiący jednocześnie gabinet lekarza
 • 10 stanowisk mobilnej Pracowni Komputerowej, ze stałym dostępem do Internetu, tablicą multimedialną, specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, ułatwiającymi obsługę komputera,
 • pracownię gospodarstwa domowego z aneksem kuchennym, wyposażonym w nowoczesny bezpieczny sprzęt AGD
 • świetlicę, wyposażoną w sprzęt audio - wideo
 • salę do działań twórczych, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele
 • gabinet psychologa i pokój wyciszeń (pomieszczenie umożliwiające czasowy odpoczynek dla uczestnika domu)
 • łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiające realizację treningu czystości i wymaganej pielęgnacji i działań higienicznych
 • spersonalizowaną szatnię
 • sale terapeutyczne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wyposażone w przystosowane stanowiska pracy, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu – do dyspozycji wychowawców i podopiecznych placówki, sprzęt audio, sprzęt i pomoce dydaktyczne, przystosowane do możliwości percepcyjnych użytkowników Domu, sale posiadają relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.

Jeśli jesteś zainteresowany przedstawioną ofertą, zgłoś się koniecznie.
Jedynym wymaganiem jest Twoja chęć uczestnictwa, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i/lub dokumentu równoważnego.

Więcej na stronie www.sdsbonitum.pl

FEPR-DS-UE-EFSI-color