Szkolenia językowe i ICT dla osób pracujących

Projekt szkoleniowy:

Szkolenia językowe i ICT dla osób pracujących

Numer projektu:

WND-POKL.08.01.01-02-316/10

Beneficjent:

Dobre Kadry Sp. z o.o.

Okres realizacji Projektu:

01.11.2010–31.07.2012

Wartość projektu:

759 610,00 zł

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8, poddziałanie 8.1.1.

Strona WWW projektu: www.gastronom4.dobrekadry.pl

1.    Charakterystyka szkoleń
W ramach Projektu zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia:

 • „Branżowy język angielski” (36 godzin lekcyjnych, 23 edycje)

 • „Branżowy język niemiecki” (36 godzin lekcyjnych, 6 edycji)

 • „Branżowy język włoski” (36 godzin lekcyjnych, 3 edycje)

 • „Branżowy język francuski” (36 godzin lekcyjnych, 1 edycja)

 • „Szkolenia z ICT” – (40 godzin lekcyjnych, 10 edycji)

Szkolenia adresowane były do osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w branży hotelarskiej lub gastronomicznej na terenie Dolnego Śląska. Warunkiem umożliwiającym zakwalifikowanie do udziału w projekcie, było posiadanie minimum gimnazjalnego lub podstawowego wykształcenia.

Zajęcia językowe prowadzili doświadczeni lektorzy Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dla uczestników kursów opracowane zostały „niezbędniki”, w których zawarto przydatne zwroty/ wyrażenia. Udział w zajęciach kończył się egzaminem wewnętrznym.

Wszyscy uczestnicy, niezależnie od rodzaju kursu w którym brali udział, otrzymywali materiały szkoleniowe. Uczestnictwo osób, których frekwencja na zajęciach była równa lub wyższa niż 80 %, zostało udokumentowane certyfikatami.

2.    Uczestnicy szkoleń
Ogółem w projekcie utworzono 450 miejsc szkoleniowych w 43 grupach, w tym:

 • 233 miejsc w ramach szkolenia „Branżowy język angielski”

 • 61 miejsc w ramach szkolenia „Branżowy język niemiecki”

 • 30 miejsc w ramach szkolenia „Branżowy język włoski”

 • 12 miejsc w ramach szkolenia „Branżowy język francuski”

 • 114 miejsc w ramach szkolenia „ICT”

Łączny czas przeprowadzonych we wszystkich grupach zajęć wyniósł 1588 godzin lekcyjnych.

W poszczególnych szkoleniach i ich edycjach udział wzięło:

 • „Branżowy język angielski”

  edycja 1: 10 osób, w tym 9 kobiet, 1 mężczyzna,

  edycja 2: 9 osób, w tym 8 kobiet, 1 mężczyzna,

  edycja 3: 10 osób, w tym 10 kobiet, 0 mężczyzn,

  edycja 4: 8 osób, w tym 7 kobiet, 1 mężczyzna,

  edycja 5: 14 osób, w tym 12 kobiet, 2 mężczyzn,

  edycja 6: 13 osób, w tym 11 kobiet, 2 mężczyzn,

  edycja 7: 12 osób, w tym 11 kobiet, 1 mężczyzna,

  edycja 8: 9 osób, w tym 4 kobiety, 5 mężczyzn,

  edycja 1 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 8 kobiet, 2 mężczyzn,

  edycja 2 w Jeleniej Górze: 8 osób, w tym 6 kobiet, 2 mężczyzn,

  edycja 3 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 9 kobiet, 1 mężczyzna,

  edycja 4 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 9 kobiet, 1 mężczyzna,

  edycja 5 w Jeleniej Górze: 11 osób, w tym 8 kobiet, 3 mężczyzn,

  edycja 6 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 8 kobiet, 2 mężczyzn,

  edycja 7 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 7 kobiet, 3 mężczyzn,

  edycja 8 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 8 kobiet, 2 mężczyzn,

  edycja 9 w Jeleniej Górze: 10 osób, w tym 9 kobiet, 1 mężczyzna,

  Izba Celna: 9 osób, w tym 6 kobiet, 3 mężczyzn,

  Izba Celna – lotnisko: 8 osób, w tym 3 kobiety, 5 mężczyzn,

  Izba Celna – Legnica: 12 osób, w tym 8 kobiet, 4 mężczyzn,

  Służba Więzienna edycja 1: 8 osób, w tym 6 kobiet, 2 mężczyzn,

  Służba Więzienna edycja 2: 13 osób, w tym 8 kobiet, 5 mężczyzn,

  Służba Więzienna edycja 3: 9 osób, w tym 4 kobiety, 5 mężczyzn,

 • „Branżowy język niemiecki”

  edycja 1: 7 osób, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn,

  edycja 2: 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn,

  edycja 3: 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 4: 13 osób, w tym 12 kobiet i 1 mężczyzna,

  Izba Celna: 9 osób, w tym 4 kobiety i 5 mężczyzn,

  Służba Więzienna: 10 osób, w tym 5 kobiet, 5 mężczyzn,

 • „ Branżowy język włoski ”

  edycja 1: 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn,

  Izba Celna – Wałbrzych: 9 osób, w tym 4 kobiety i 5 mężczyzn,

  Służba Więzienna: 9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn,

 • „ Branżowy język francuski ”

  edycja 1: 12 osób, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna,

 • „Szkolenia z ICT”

  edycja 1: 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 2: 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn,

  edycja 3: 12 osób, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 4 – Izba Celna: 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 5 – Izba Celna : 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 6 – Służby mundurowe: 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 7 – Służby mundurowe: 11 osób, w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn,

  edycja 8: 12 osób, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 9: 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 10: 11 osób, w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn,

We wszystkich edycjach szkoleń udział wzięło łącznie 409 osób, w tym 305 kobiet oraz 104 mężczyzn. W projekcie przewidziano możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej formie wsparcia. Z możliwości tej skorzystało 15 kobiet oraz 2 mężczyzn. Tym samym udział procentowy kobiet w projekcie, w odniesieniu do ogólnej liczby utworzonych miejsc szkoleniowych (450), wyniósł 68 %. Ze względu na możliwość kontynuacji szkoleń, liczba osób biorących udział w projekcie była mniejsza niż liczba miejsc szkoleniowych.

Spośród 409 osób które rozpoczęły udział w projekcie, 389 osób (w tym 291 kobiety) ukończyło udział w zajęciach i otrzymało certyfikaty.

3.    Uczestnicy szkolenia wg cech społeczno-demograficznych

Analiza danych uczestników szkoleń pod względem zmiennych takich jak wiek i wykształcenie wykazała, że uczestnikami szkoleń były w większości osoby mieszczące się w przedziale wiekowym od 25 do 54 lat, posiadające wykształcenie wyższe (53%) oraz pomaturalne (30% uczestników). Pomimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej obejmującej różne kanały informacyjne, zgodnie z ogólno panującymi tendencjami dotyczącymi uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w Polsce, najrzadziej w szkoleniach udział brały osoby starsze (wiek od 55 do 64 lat) oraz osoby z niższym wykształceniem (2% uczestników to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym, 15% z ponadgimnazjalnym).

Udział ilościowy i procentowy uczestników szkoleń pod kątem dwóch wyżej wymienionych zmiennych przedstawiał się następująco:

a ) Wiek

W szkoleniu wzięło udział :

 • 96 osób w wieku 15-24 lata (w tym 81 kobiet , 15 mężczyzn)

 • 292 osoby w wieku 25-54 lata (w tym 209 kobiet, 83 mężczyzn)

 • 20 osób w wieku 55-64 lata (w tym 14 kobiet, 6 mężczyzn)

b ) Wykształcenie:

W szkoleniu wzięło udział :

 • 5 osób z wykształceniem podstawowym (5 kobiet, 0 mężczyzn)

 • 5 osób z wykształceniem gimnazjalnym (3 kobiety, 2 mężczyzn)

 • 61 osób w wykształceniem ponadgimnazjalnym (47 kobiet, 14 mężczyzn)

 • 121 osób w wykształceniem pomaturalnym (95 kobiet, 26 mężczyzn)

 • 217 osób w wykształceniem wyższym (155 kobiet, 62 mężczyzn)

W analizie nie brano pod uwagę płci jako zmiennej determinującej udział w szkoleniach, ponieważ zgodnie z przeprowadzoną na etapie konstruowania projektu analizą problemową , już na wstępie określono że uczestnictwo kobiet w projekcie powinno wynieść min. 70%.