Zakończone projekty

Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nauka i technologia dla żywności
cropped-baner

Dobre kadry w każdym wieku
ena

Spróbujmy się zrozumieć
glusi

Enable-Workable
enable_workable

Projekt EKOLOGIA
ekolog

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.
hs

Silver Team czyli potęga doświadczenia
silver1

Szkolenia językowe i ICT dla osób pracujących
gastronom4

Profesjonalizm podstawą sukcesu w hotelarstwie i gastronomii
gastronom3

Wysoki standard usług gastronomicznych
gastronom2

Nowoczesne usługi gastronomiczne wizytówką Dolnego Śląska
gastronomduzy

Pakiet szkoleń dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym
45

Kwalifikacje warto podnosić w każdym wieku. Pakiet szkoleń dla osób po czterdziestce
40

Projekty zrealizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Numer projektu: 013-1-PL1-LEO03-38106

Program Uczenie się przez całe życie, podprogram Leonardo da Vinci

Okres realizacji: 01.09.2013 - 31.08.2014

Streszczenie projektu:
Projekt zakładał wymianę doświadczeń polskich pracowników gastronomii zaangażowanych w organizację i prowadzenie szkoleń zawodowych z partnerem włoskim. W projekcie przewidziano wymianę ogółem 30 osób w ramach jednotygodniowych wizyt. Projekt stanowił odpowiedź na konieczność zapewnienia wysokich kompetencji osób zajmujących się kształceniem zawodowym w obszarze gastronomii, co wynika ze zmian na lokalnym rynku pracy, rosnących oczekiwań pracodawców, niewydajnego systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Główne cele projektu to z jednej strony: wsparcie doskonalenia jakości i innowacyjności w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego osób z branży gastronomicznej, zdobycie wiedzy i doświadczeń pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych przez uczestników wymiany szkoleń, praktyk, staży zawodowych; z drugiej: zapoznanie z praktycznymi możliwościami wykorzystania lokalnych produktów i usług w rozwoju przedsiębiorstwa / regionu oraz poznanie zasad i korzyści płynących ze współpracy z lokalnymi producentami żywności. Główne rezultaty Projektu to: nowe kompetencje zawodowe uczestników wymiany umożliwiające im efektywniejsze nauczanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych przy szkoleniach w branży gastronomicznej.

Instytucją przyjmującą była ASTERISCO – podmiot z Sycylii zaangażowany w realizację projektów mobilnościowych. Mając na względzie ogromne tradycje kuchni włoskiej oraz jej świetną organizację można było oczekiwać znacznego podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w wymianie.

Numer projektu: PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140234

Program Uczenie się przez całe życie, podprogram Leonardo da Vinci

Okres realizacji: 01.10.2009 - 30.09.2010

Streszczenie projektu:
Beneficjentami projektu są osoby zarządzające, trenerzy i pracownicy firmy Dobre Kadry Sp. z o.o., odpowiedzialni za organizację i prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych. Podstawowym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów w kontekście zadań związanych z organizacją (motywowanie, promocja) i prowadzeniem szkoleń (metodyka nauczania) dla tzw. trudnych grup docelowych. Pod tym stwierdzeniem rozumiane są osoby starsze (zgodnie z klasyfikacją Komisji Europejskiej za osoby starsze uznaje się słuchaczy z grup wiekowych 45+), osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla wymienionych grup docelowych, jak również prowadzenie analizy rynku pracy w kontekście możliwości skutecznego funkcjonowania na nim wskazanych grup należą do głównych obszarów działalności firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. Planowane rezultaty Projektu, przejawiające się przede wszystkim w podniesieniu jakości organizacji procesu uczenia się przez całe życie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ma niezmiernie ważny aspekt społeczny. Warto podkreślić, że zwrócenie szczególnej uwagi na kształcenie wskazanych defaworyzowanych grup traktowane jest priorytetowo we wszystkich działaniach Komisji Europejskiej odnoszących się do edukacji i szkoleń. Problem ten jest szczególnie ważny dla Polski. Jak wynika z danych statystycznych (OECD, Eurostat) udział Polaków w kształceniu ustawicznym należy do najniższych w Unii, zaś uczestnictwo osób z grup defaworyzowanych jest wręcz śladowe. Dodatkowo zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczeństwa potęgują jeszcze znaczenie problemu i wymuszają konieczność poszukiwania dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Możliwość korzystania z międzynarodowych
doświadczeń kraju o dłuższym stażu w Unii Europejskiej, podglądania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarówno organizacji, jak i treści i metod nauczania zaowocuje atrakcyjniejszą ofertą szkoleniową, w większym stopniu odpowiadającą konkretnym potrzebom grup docelowych oraz dostosowaną do standardów europejskiego rynku.
Planowana jest wymiana jednej, 5-osobowej grupy. Okres wymiany obejmuje 2 tygodnie na przełomie kwietnia i maja 2010 r. Instytucją przyjmującą jest firma szkoleniowa En.A.P. Puglia z Włoch specjalizująca się w prowadzeniu działań w zakresie wypracowania metodyki nauczania osób wskazanych defaworyzowanych grup.

Numer projektu: PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140023
Program Uczenie się przez całe życie, podprogram Leonardo da Vinci

Okres realizacji: 01.08.2008 – 31.01.2009

Streszczenie projektu:

Beneficjentami projektu są osoby zarządzające i pracownicy firmy Dobre Kadry Sp. z o.o., odpowiedzialni za organizację i prowadzenie szkoleń dla pracowników sektora MSP. Podstawowym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów w kontekście zadań związanych z organizacją (motywowanie, promocja) i prowadzeniem szkoleń (metodyka nauczania) dla wybranej grupy docelowej. Zainteresowania koncentrują się na szkoleniach adresowanych do osób starszych (zgodnie z klasyfikacją Komisji Europejskiej za osoby starsze uznaje się słuchaczy z grup wiekowych 45+). Jak wynika z danych statystycznych (OECD, Eurostat) udział Polaków w kształceniu ustawicznym należy do najniższych w Unii, zaś uczestnictwo osób ze starszych grup wiekowych (45+) jest wręcz śladowe. Z drugiej strony wejście Polski do Unii Europejskiej wymusza, dla utrzymania i podnoszenia konkurencyjności naszych firm, konieczność ciągłego doskonalenia i ponoszenia kompetencji pracowników (zwłaszcza w obszarze ICT), a osoby, które nie podnoszą swoich kwalifikacji mogą być zagrożone utratą pracy. Wszystko to wskazuje na konieczność wypracowania skutecznych działań w obszarze organizacji i prowadzenia szkoleń dla wskazanej grupy docelowej. Możliwość korzystania z międzynarodowych doświadczeń kraju o dłuższym stażu w Unii Europejskiej, podglądania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarówno organizacji, jak i treści i metod nauczania zaowocuje atrakcyjniejszą ofertą szkoleniową, w większym stopniu odpowiadającą konkretnym potrzebom grupy docelowej oraz dostosowaną do standardów europejskiego rynku.

Numer projektu: PL/07/LLP-LdV/VETPRO/140033

Program Uczenie się przez całe życie, podprogram Leonardo da Vinci

Okres realizacji: 01.10.2007 – 30.09.2008

Streszczenie projektu:

Beneficjentami projektu były osoby zarządzające firmą Dobre Kadry, odpowiedzialne za organizację i prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego, osoba zajmująca się organizacją szkoleń, pozyskiwaniem i rekrutacją uczestników szkoleń, oraz współpracujący z firmą pracodawca zajmujący się organizacją doradztwa i szkoleń dla firm sektora MSP, szczególnie w zakresie handlu zagranicznego. Podstawowym celem Projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów w kontekście zadań trenerskich oraz w obszarze przeprowadzania szkoleń. Zainteresowania koncentrowały się na szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii (ICT) skierowanych do kobiet dojrzałych (35+) pracujących w firmach sektora MSP, gdzie zazwyczaj nie ma specjalistycznych jednostek odpowiedzialnych za informatyzację firmy, a każdy pracownik musi z tym problemem radzić sobie samodzielnie. Ukierunkowanie na szkolenia dla kobiet dojrzałych wynikało ze specyfiki tej grupy, a tym samym konieczności dostosowania szkoleń pod względem organizacyjnym i zawartości programowej. Możliwość korzystania z międzynarodowych doświadczeń kraju o dłuższym stażu w Unii Europejskiej, podglądania innowacyjnych rozwiązań w zakresie treści i metod nauczania zaowocuje atrakcyjniejszą ofertą szkoleniową firmy, w większym stopniu odpowiadającą konkretnym potrzebom grupy docelowej oraz dostosowanym do standardów europejskiego rynku. W wymianie uczestniczyła jedna 4-osobowa grupa. Okres wymiany obejmował 2 tygodnie od 2 do 16 czerwca 2008 r. Instytucją przyjmującą była Academia Cordoba z Hiszpanii.

Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-014656

Program Erasmus+, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Okres realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2017

Streszczenie projektu: Projekt dotyczył mobilności edukacyjnej kadry z branży gastronomiczno-hotelarskiej w ramach kształcenia ustawicznego. Instytucja wnioskująca – firma Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. od 2009 roku aktywnie działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników tej branży (4 zakończone sukcesem projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projekt mobilnościowy w ramach Leonardo da Vinci). W związku z tym Instytucji wnioskującej znane są problemy, braki i potrzeby edukacyjne pracowników tej branży. Założenia niniejszego projektu zostały oparte na naszych wieloletnich doświadczeniach, stałej współpracy z przedstawicielami branży gastronomiczno-hotelarskiej, przeprowadzonej diagnozie potrzeb z punktu widzenia firmy i potencjalnego uczestnika oraz świadomości, że zrealizowanie założeń niniejszego projektu jest możliwe tylko w przypadku koordynowania prac przez instytucję szkoleniową posiadającą bogate doświadczenie w realizacji projektów (w tym projektów międzynarodowych).

Główne cele projektu to:
- zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania lokalnych produktów i usług w rozwoju przedsiębiorstwa / regionu;
- poznanie zasad i korzyści płynących ze współpracy z lokalnymi producentami żywności;
- praktyczna nauka przygotowania potraw greckich, ustalania receptur, komponowania menu;
- nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej kuchni greckiej;
- zapoznanie się uczestników z metodami pozyskiwania klientów (promocja);
- przyswojenie wiedzy z zakresu stylów prowadzenia rodzinnych biznesów;
- wsparcie uczestników wymiany w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój zawodowy i osobisty;
- wsparcie doskonalenia jakości i innowacyjności w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego osób z branży gastronomicznej i hotelarskiej;
- pozyskanie wiedzy i doświadczeń pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych przez uczestników wymiany szkoleń, praktyk, staży zawodowych;
- zapoznanie uczestników z metodami zachęcającymi do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

W projekcie wzięło udział 60 pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej zaangażowanych w kształcenie zawodowe osób z branży. Wyjazdy do Grecji (Pireus) zostały zrealizowane w grupach 5-osobowych, wyjazd każdej z grup trwał 8 dni (niedziela-niedziela). Terminy wyjazdów zostały dobrane tak, by nie kolidowały z okresami natężenia prac w branży. Wyjazdy zostały zrealizowane we współpracy z greckim Partnerem - Institute of Citizen's Sustainable Development and Health.

Projekt został przeprowadzony w okresie od 1.06.2015r. do 31.05.2017r. Jego realizacja obejmowała następujące fazy:

 1. Informowanie i rekrutacja uczestników wymiany – działania prowadzone ok. 3 miesiące przed terminem wyjazdu. Ścisła współpraca z pracodawcami z branży gastronomiczno – hotelarskiej.
 2. Przeprowadzenie przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników wymiany – faza realizowana ok. 2 miesiące przed wymianą.
 3. Doprecyzowanie zasad współpracy z Instytucją przyjmującą, określenie ostatecznej wersji programu wymiany (09 – 10 2015), podpisanie umowy partnerskiej.
 4. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów – organizacja logistyczna, zapewnienie opieki merytorycznej i organizacyjnej oraz nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wymiany.
 5. Ocena rezultatów wyjazdu, walidacja wiedzy i umiejętności. Rozliczenie wyjazdów i projektu. Wydanie uczestnikom certyfikatów Europass Mobility.
 6. Podsumowanie i zakończenie projektu (04-05.2017r). Przygotowanie raportu podsumowującego, końcowe rozliczenie projektu.

Rezultaty projektu to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników wymiany, udoskonalenie warsztatu trenerskiego, przejęcie i wdrożenie w pracy zawodowej dobrych praktyk dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń, praktyk, staży, poznanie sposobów motywujących do uczenia się przez całe życie, mierzenia i weryfikowania efektów pracy uczniów. Rezultatem projektu jest również poznanie zasad współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi a hotelami, restauracjami. Uczestnicy wymiany poznali również tajniki kuchni greckiej, zasady wykorzystania lokalnych produktów i usług, zdobyte umiejętności wykorzystują przy wzbogaceniu oferty firm, w których pracują.

W ujęciu długookresowym projekt przyczyni się do zmiany postrzegania kwestii kształcenia zawodowego w obszarze gastronomii na bardziej nowoczesne i interaktywne. Pozwoli na wykorzystanie w kształceniu zawodowym nowoczesnych, interaktywnych i atrakcyjnych metod nauczania oraz kształtowania postaw uczenia się przez całe życie, podniesie kompetencje zawodowe trenerów i organizatorów w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń. Wartością dodaną będzie wprowadzenie do oferty restauratorów potraw greckich oraz promowanie kultury greckiej.

Rezultaty:
Rezultatem projektu jest podniesienie kompetencje uczestników programu wymiany w następujących obszarach:

 1. Kuchnia grecka i greckie produkty regionalne - poznanie receptur tradycyjnych greckich potraw, poznanie produktów regionalnych (oliwa, jagnięcina, wina, ciasta, owoce morza).
 2. Zasady pozyskiwania klientów, metody promocji usług gastronomiczno-hotelarskich - zarówno na poziomie dużych "sieciowych" hoteli i restauracji jak i tawern czy rodzinnych biznesów.
 3. Prowadzenie rodzinnych biznesów – zasady organizacji, style pracy.
 4. Zasady organizacji pracy w greckim hotelu (przyjrzenie się pracy wszystkich działów – serwisu, kuchni, zamówień, recepcji, itp., dostęp do pomieszczeń personelu, rozmowy z pracownikami różnego szczebla).
 5. Organizacja kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno-hotelarskiej - wizyta w szkole gastronomiczno-hotelarskiej, wymiana doświadczeń w tym zakresie z menadżerami, zawodowymi kucharzami i innym personelem.
 6. Produkty regionalne i sposoby ich wykorzystania w promocji lokalu/regionu.
 7. Strategie zaopatrzeniowe - wizyty na lokalnych bazarach, targu rybnym, wymiana informacji i doświadczeń w tym zakresie z kucharzami i menadżerami hoteli, restauracji, tawern.
 8. Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z prowadzeniem szkoleń i praktyk zawodowych (zarówno dzięki wizycie szkole gastronomicznej, jak i rozmowom z zawodowymi kucharzami, menadżerami i innymi osobami zajmującymi się kształceniem adeptów branży).
 9. Umiejętności językowe - zdecydowana większość uczestników uważa, że podniosła swoje kompetencje językowe (pozostała część już przed udziałem w projekcie znała biegle język angielski). Niewątpliwie dla wszystkich uczestników sam wyjazd do Aten i konieczność komunikowania się w języku angielskim był sposobnością do praktycznego doskonalenia umiejętności językowych.
 10. Uczestnicy wymiany wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy:
  - przygotowują potrawy zgodnie z poznanymi recepturami,
  - wprowadzają nowe pozycje w menu inspirowane kuchnią grecką,
  - przekazują wiedzę i umiejętności w trakcie prowadzonych przez siebie warsztatów, szkoleń, kursów czy zajęć z praktykantami/stażystami,
  - wykorzystują wiedze i umiejętności dotyczące metod kształcenia zawodowego w trakcie zajęć z uczniami/praktykantami/stażystami.

  Rezultaty projektu w liczbach:
  Bazując na raportach uczestników projektu można stwierdzić, iż:
  - 86% uczestników rozwinęło swoją inicjatywę i przedsiębiorczość,
  - 97% uczestników rozwinęło kompetencje uczenia się,
  - 95% uczestników rozwinęło kompetencje interpersonalne i społeczne
  - 91% uczestników podniosło umiejętności emocjonalne (np. wzrost pewności siebie),
  - 90% uczestników rozwinęło kompetencje: Świadomość i ekspresja kulturowa,
  - 79% uczestników nauczyło się eksperymentowania i rozwijania nowych praktycznych metod nauczania,
  - 95% uczestników nabyło praktycznych umiejętności mających znaczenie ich obecnej pracy i rozwoju zawodowego,
  - 90% uczestników wzmocniło lub poszerzyło kontakty w ramach sieci profesjonalnych kontaktów zawodowych lub nawiązało nowe kontakty,
  - 84% uczestników wzmocniło współpracę z organizacją partnerską,
  - 95% uczestników uważa, że dzięki udziałowi w tej mobilności wzrosły ich społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje,
  - 93% uczestników uważa, że dzięki udziałowi w tej mobilności zwiększyła się ich satysfakcja z pracy,
  - 89% uczestników uważa, że dzięki udziałowi w tej mobilności zwiększyły się ich szanse zatrudnienia i kariery zawodowej,
  - 93% uczestników podniosło swoją znajomość nowych metod oceny osiągnięć kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach szkolnictwa/praktyk zawodowych,
  - 90% uczestników podniosło poziom znajomości tematyki swojego zawodu,
  - 97% uczestników podzieliło się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczniami i/lub innymi osobami,
  - 88% uczestników odświeżyło swoje podejście do nauczania,
  - 86% uczestników podniosło wiedzę na temat systemu kształcenia zawodowego w innych krajach.

  Opinie uczestników: Otwórz plik PDF