Kwalifikacje warto podnosić w każdym wieku. Pakiet szkoleń dla osób po czterdziestce

Projekt szkoleniowy:

Kwalifikacje warto podnosić w każdym wieku. Pakiet szkoleń dla osób po czterdziestce

Numer projektu:

WND-POKL.08.01.01-02-256/08

Beneficjent:

Dobre Kadry Sp. z o.o.

Okres realizacji Projektu:

01.01.2009–28.02.2010

Wartość projektu:

483 960 zł

 Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8, poddziałanie 8.1.1.

1.    Charakterystyka szkoleń

W ramach Projektu zorganizowano i przeprowadzono szkolenia językowe (język angielski, niemiecki i rosyjski) oraz szkolenia z nowoczesnych technologii informacyjnych. Ze względu na przesunięcia terminu realizacji projektu w stosunku do pierwotnie zakładanego we wniosku o dofinansowanie zmianie uległa organizacja poszczególnych szkoleń. Zamiast założonych wstępnie 3 edycji szkoleń po 5 grup językowych i 2 grup z ICT ostatecznie zorganizowano 2 edycje szkoleń obejmujące:

  • Edycja 1: 7 grup językowych (w tym 4 grupy języka angielskiego, 2 grupy niemieckiego i 1 grupa języka rosyjskiego) oraz 3 grupy ICT.

  • Edycja 2: 8 grup językowych (w tym 5 grup języka angielskiego, 2 grupy niemieckiego i 1 grupa języka rosyjskiego) oraz 3 grupy ICT.

Szkolenia językowe prowadzone były w wymiarze 60 godzin, natomiast szkolenia z ICT w wymiarze 40 godzin lekcyjnych. Szkolenia językowe prowadzone były przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: mgr A. Pietrus-Rajman, mgr M. Niemczyk, mgr J.Suchocka, mgr G.Kosowska, mgr E.Anusiewicz, Z.Łysiak, G.Bieć A.Marcinko, E.Olejnik. W przypadku szkoleń językowych zaplanowano egzamin wewnętrzny oraz dla 20% najlepszych słuchaczy z każdej grupy sfinansowanie przystąpienia do zewnętrznego egzaminu w ramach TELC (międzynarodowy certyfikat). Szkolenia z ICT prowadzone były przez pracownika firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. mgr inż. Ż.Jaworską. Warto podkreślić świetne przygotowanie kadry trenerskiej – wszystkie trenerki miały już doświadczenia w projektach EFS dla podobnej grupy uczestników i otrzymały w procesie ewaluacji maksymalne noty.
Uczestnikami projektu były osoby pracujące z województwa dolnośląskiego, z własnej inicjatywy zgłaszające chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Od uczestników szkoleń wymagane było co najmniej średnie wykształcenie. Szkolenie cieszyło  się bardzo dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza w przypadku szkoleń z języka angielskiego liczba chętnych kilkakrotnie przekraczała możliwości projektu. W projekcie zaplanowano udział 150 osób. W ramach rekrutacji swój akces uczestnictwa złożyło 281 osób. Najtrudniej przebiegało skompletowanie grupy z języka rosyjskiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać 12 osób, które bardzo szybko osiągnęły poziom zaawansowania B1/B2. Dla grup językowych zaplanowano szkolenia w grupach 10 osobowych, dla ICT w grupach osobowych. Duże zainteresowanie szkoleniami z języka angielskiego spowodowało  konieczność zwiększenia niektórych grup do 11 lub 12 osób.
2.    Uczestnicy szkoleń

Ogółem w szkoleniach utworzono 243 miejsca szkoleniowe, w tym 72 miejsca w ramach szkoleń ICT oraz 171 miejsc w ramach szkoleń językowych. W ramach poszczególnych edycji udział wzięło:

  • Edycja 1: szkolenia językowe 80 osób (w tym 68 kobiet i 12 mężczyzn), szkolenia ICT 36 osób (w tym 32 kobiety i 4 mężczyzn).

  • Edycja 2: szkolenia językowe 91 osób (w t)ym 77 kobiet i 14 mężczyzn), szkolenia ICT 36 osób (w tym 30 kobiet i 6 mężczyzn.

W obu edycjach udział wzięło 243 osoby, w tym 207 kobiet i 36 mężczyzn. Udział kobiet w projekcie (licząc według miejsc szkoleniowych) wyniósł więc blisko 85%. Ze względu na możliwość kontynuacji szkoleń językowych oraz uczestniczenia zarówno szkoleniu językowym, jak i w szkoleniu z ICT, liczba uczestników projektu była mniejsza niż liczba miejsc szkoleniowych. W szkoleniach udział wzięło ogółem 173 (w tym 146 kobiet i 27 mężczyzn). W 1 edycji brało udział 114 osób (miejsc szkoleniowych było 116, dwie osoby chodziły i na języki i na ICT). W 2 edycji kontynuowało naukę 66 osób z 1 edycji (w tym 57 kobiet i 9 mężczyzn), z czego 2 osoby chodziły i na języki i na ICT; nowych uczestników w 2 edycji było 59 (w tym 48 kobiet i 11 mężczyzn), z czego 1 kobieta chodziła i na ICT i na języki. W 1 edycji udział w szkoleniach przerwały 4 kobiety; szkolenia ukończyło 112 osoby. W 2 edycji udział w szkoleniach przerwały 3 kobiety; szkolenie ukończyło 124 osoby.

Struktura wiekowa uczestników przedstawia się następująco:

  • grupa wiekowa 40-44 lat: 59 osób (34%), w tym 53 kobiety, 6 mężczyzn;

  • grupa wiekowa 45-49 lat: 53 osoby (31%), w tym 47 kobiet, 6 mężczyzn;

  • grupa wiekowa 50-54 lat: 43 osoby (25%), w tym 35 kobiet, 8 mężczyzn;

  • grupa wiekowa powyżej 55 lat: 18 osób (10%), w tym 11 kobiet, 7 mężczyzn.

Spośród 173 osób, które rozpoczęły udział w projekcie, 166 osób ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikaty na podstawie analizy frekwencji na zajęciach (powyżej 80%), w tym 139 kobiet oraz 27 mężczyzn.
Dodatkowo w ramach szkoleń językowych 33 osoby wzięły udział w egzaminie zewnętrznym TELC, w tym 19 z języka angielskiego, 3 z języka rosyjskiego. W przypadku języka niemieckiego 11osób przystąpiło do zewnętrznego egzaminu w ramach Goethe Institut. Na dzień formułowania raportu dysponujemy jedynie częściowymi danymi dotyczącymi poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminu z j. angielskiego będą znane na przełomie marca / kwietnia 2010. W przypadku języka niemieckiego wyniki przedstawiają się następująco: egzamin na poziomie SD1 zdawało 5 osób, zdały wszystkie ( 3 osoby z oceną – bardzo dobry, 2 z oceną – dobry); egzamin na poziomie SD2 zdawało 6 osób, jedna osoba nie zdała, pozostałe otrzymały oceny : po 2 osoby ocenę – dobry i dostateczny, 1 osoba ocenę – bardzo dobry. Wyniki egzaminu z j. rosyjskiego będą znane w kwietniu 2010 r.

3.    Organizacja szkoleń
Szkolenia językowe obejmowały 60 godzin lekcyjnych zajęć. Zajęcia prowadzone były wyłącznie w formie warsztatów. Grupy prowadzone były w systemie wieczorowym, zajęcia odbywały dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne w dni powszednie od poniedziałku do czwartku. Zajęcia odbywały się poza godzinami pracy, tj. w godzinach 17.00 – 19.30. Pierwsza edycja szkoleń językowych przeprowadzona była we Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o. przy ul. Kutnowskiej 1-3, we Wrocławiu. Druga edycja szkoleń odbyła się w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich210-218. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali podręczniki oraz materiały szkoleniowe powielane.
Szkolenia z ICT obejmowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. Zajęcia prowadzone były wyłącznie w formie warsztatów. Grupy prowadzone były w systemie wieczorowym, zajęcia odbywały raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne w dni powszednie od poniedziałku do czwartku. Zajęcia odbywały się poza godzinami pracy, tj. w godzinach 17.00 – 20.15. Obie edycja szkoleń z ICT przeprowadzone były w Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przy ul. Katedralnej 7, we Wrocławiu. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali oraz materiały szkoleniowe powielane oraz pendrive’y do bieżącego zapisywania realizowanych ćwiczeń.

Artykuły prasowe: