Pakiet szkoleń dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym

Projekt szkoleniowy:

Pakiet szkoleń dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym

Numer projektu:

WND-POKL.08.01.01-02-039/09

Beneficjent:

Dobre Kadry Sp. z o.o.

Okres realizacji Projektu:

02.11.2009–30.06.2011

Wartość projektu:

911 990 zł

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8, poddziałanie 8.1.1.

Strona WWW projektu: www.45plus.dobrekadry.pl

1.    Charakterystyka szkoleń

W ramach Projektu zorganizowano i przeprowadzono:

 • szkolenia językowe (język angielski, niemiecki i rosyjski) w formie tradycyjnej – spotkania z lektorem 2 x w tygodniu, łącznie 66 godzin zajęć dla jednej grupy

 • szkolenia językowe w trybie blended – learning (język angielski i niemiecki) – spotkania w soboty, średnio 2 x na miesiąc oraz półroczny dostęp do platformy e-learningowej dedykowanej nauce języka obcego

 • szkolenia z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zrealizowano następujące edycje szkoleń:

 • Edycja 1: 7 grup językowych – szkolenia w tradycyjnej formie  (w tym 5 grupy języka angielskiego, 1 grupa języka niemieckiego i 1 grupa języka rosyjskiego); 3 grupy językowe w trybie blended – learning (w tym 2 grupy języka angielskiego oraz 1 grupa języka niemieckiego) oraz 2 grupy ICT.

 • Edycja 2: 7 grup językowych – szkolenia w tradycyjnej formie (w tym 5 grup języka angielskiego, 1 grupa języka niemieckiego i 1 grupa języka rosyjskiego), 3  grupy językowe w trybie blended – learning (2 grupy języka angielskiego oraz 1 grupa języka niemieckiego) oraz 2 grupy ICT.

 • Edycja 3: 7 grup językowych – szkolenia w tradycyjnej formie  (w tym 4 grupy języka angielskiego, 2 grupy języka niemieckiego i 1 grupa języka rosyjskiego) oraz 2 grupy ICT.

Szkolenia językowe tradycyjne prowadzone były w wymiarze 66 godzin, natomiast szkolenia językowe w trybie blended learning w wymiarze 60 godzin lekcyjnych
+ nierlimitowany dostęp do platformy e-learningowej dedykowanej nauce języka obcego. Szkolenia z ICT były realizowane w wymiarze 48 godzin lekcyjnych. Szkolenia językowe prowadzone były przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: mgr A. Pietrus-Rajman, mgr M. Niemczyk, mgr J.Suchocka, mgr G.Kosowska, mgr E.Anusiewicz, Z.Łysiak, G.Bieć A.Marcinko, M.Borsa. W przypadku szkoleń językowych wszyscy uczestnicy zdawali egzamin wewnętrzny. Szkolenia z ICT prowadzone były przez pracownika firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. mgr inż. Ż.Jaworską. Warto podkreślić świetne przygotowanie kadry trenerskiej – wszystkie trenerki miały już doświadczenia w projektach EFS dla podobnej grupy uczestników i otrzymały w procesie ewaluacji maksymalne noty.
Uczestnikami projektu były osoby pracujące z województwa dolnośląskiego, z własnej inicjatywy zgłaszające chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych w wieku 45+. Od uczestników szkoleń wymagane było co najmniej średnie wykształcenie. Szkolenia cieszyło  się bardzo dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza w przypadku szkoleń z języka angielskiego liczba chętnych kilkakrotnie przekraczała możliwości projektu. W projekcie zaplanowano udział 270 osób. Dla grup językowych zaplanowano szkolenia w grupach 10 osobowych, dla ICT w grupach 12 – osobowych. Duże zainteresowanie szkoleniami z języka angielskiego spowodowało  konieczność zwiększenia niektórych grup do 11 lub 12 osób.

2.    Uczestnicy szkoleń
Ogółem w szkoleniach utworzono 418 miejsc szkoleniowych, w tym 71 miejsc w ramach szkoleń ICT oraz 260 miejsc w ramach szkoleń językowych tradycyjnych i 87 w ramach szkoleń językowych w trybie blended learning. W ramach poszczególnych edycji udział wzięło:

 • Edycja 1:

  szkolenia językowe tradycyjne: 89 osób (w tym 73 kobiety i 16 mężczyzn)
  szkolenia językowe w trybie blended learning: 45 osób (w tym 31 kobiet i 14 mężczyzn)
  szkolenia ICT 23 osoby (w tym 22 kobiety i 1 mężczyzna).

 • Edycja 2:

  szkolenia językowe tradycyjne: 86 osób (w tym 69 kobiet i 17 mężczyzn)
  szkolenia językowe w trybie blended – learning: 42 osoby (w tym 33 kobiety i 9 mężczyzn)
  szkolenia ICT: 24 osoby (w tym 20 kobiet i 4 mężczyzn).

 • Edycja 3:

  szkolenia językowe tradycyjne: 85 osób (w tym 66 kobiet i 19 mężczyzn)
  szkolenia ICT: 24 osoby (w tym 21 kobiet i 3 mężczyzn).

We wszystkich edycjach udział wzięło 307 osób, w tym 242 kobiety i 65 mężczyzn. Udział kobiet w projekcie (licząc według miejsc szkoleniowych) wyniósł więc blisko 79%. Ze względu na możliwość kontynuacji szkoleń językowych oraz uczestniczenia zarówno szkoleniu językowym, jak i w szkoleniu z ICT, liczba uczestników projektu była mniejsza niż liczba miejsc szkoleniowych.

Struktura wiekowa uczestników przedstawia się następująco:

 • grupa wiekowa 45-49 lat: 129 osób (43%), w tym 112 kobiet, 17 mężczyzn;

 • grupa wiekowa 50-54 lat: 113 osoby (37%), w tym 89 kobiet, 24 mężczyzn;

 • grupa wiekowa powyżej 55 lat: 61 osób (20%), w tym 37 kobiet, 24 mężczyzn.

Spośród 307 osób, które rozpoczęły udział w projekcie, 299 osób ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikaty na podstawie analizy frekwencji na zajęciach (powyżej 80%), w tym 239 kobiet oraz 60 mężczyzn.