Wysoki standard usług gastronomicznych

Projekt szkoleniowy:

Wysoki standard usług gastronomicznych

Numer projektu:

WND-POKL.08.01.01-02-272/09

Beneficjent:

Dobre Kadry Sp. z o.o.

Okres realizacji Projektu:

01.03.2010–31.12.2011

Wartość projektu:

648 027,82 zł

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8, poddziałanie 8.1.1.

Strona WWW projektu: www.gastronom2.dobrekadry.pl

1.    Charakterystyka szkoleń
W ramach Projektu zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia:

 • „Audytor wewnętrzny systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP” (24 godziny lekcyjne, 3 edycje)

 • „Organizacja przyjęć okolicznościowych, elementy savoir vivre i aranżacji stołów i otoczenia” (32 godziny lekcyjne, 5 edycji)

 • „Wino i kawa w gastronomii” (24 godziny lekcyjne, 11 edycji)

 • „Branżowy język obcy w gastronomii” – język angielski i niemiecki – (36 godzin lekcyjnych, 8 edycji)

Szkolenia adresowane były do pracodawców i pracowników firm gastronomicznych z terenu województwa dolnośląskiego. W projekcie mogli brać udział pracownicy oddelegowani na szkolenie przez pracodawcę. Warunkiem umożliwiającym zakwalifikowanie do udziału w projekcie, było posiadanie minimum gimnazjalnego (lub równoważnego) wykształcenie.

Szkolenia zawodowe prowadzone były metodą tradycyjną przez trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie oraz praktyką w zawodzie. Zajęcia językowe prowadzili doświadczeni lektorzy Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dla uczestników kursu języka niemieckiego i angielskiego opracowany został „niezbędnik obsługi klienta w gastronomii”, w którym zawarto zwroty/ wyrażenia niezbędne do profesjonalnej obsługi obcojęzycznego gościa. Udział w zajęciach językowych kończył się egzaminem wewnętrznym.

Wszyscy uczestnicy, niezależnie od rodzaju kursu w którym brali udział, otrzymywali materiały szkoleniowe. Uczestnictwo osób, których frekwencja na zajęciach była równa lub wyższa niż 80 %, zostało udokumentowane certyfikatami.

2.    Uczestnicy szkoleń
Ogółem w projekcie utworzono 307 miejsc szkoleniowych w 27 grupach, w tym:

 • 32 miejsca w ramach szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP”

 • 64 miejsca w ramach szkolenia „Organizacja przyjęć okolicznościowych, elementy savoir vivre i aranżacji stołów i otoczenia”

 • 127 miejsca w ramach szkolenia „Wino i kawa w gastronomii”

 • 84 miejsca w ramach szkolenia „Branżowy język obcy w gastronomii”, w tym 54 miejsca w grupie z języka angielskiego oraz 30 miejsc w grupie z języka niemieckiego.

Łączny czas przeprowadzonych we wszystkich grupach zajęć wyniósł 784 godziny lekcyjne.

W poszczególnych szkoleniach i ich edycjach udział wzięło:

 • „Audytor wewnętrzny systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP”

  edycja 1: 12 osób, w tym 9 kobiet, 3 mężczyzn,

  edycja 2: 8 osób, w tym 3 kobiety, 5 mężczyzn,

  edycja 3: 12 osób, w tym 10 kobiet, 2 mężczyzn

 • „Organizacja przyjęć okolicznościowych, elementy savoir vivre i aranżacji stołów i otoczenia”

  edycja 1: 14 osób, w tym 7 kobiet i 7 mężczyzn,

  edycja 2: 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 3: 14 osób, w tym 12 kobiet i 2 mężczyzn,

  edycja 4: 9 osób, w tym 8 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 5: 15 osób, w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn,

 • „Wino i kawa w gastronomii”

  edycja 1: 11osób, w tym 8 kobiet i 3 mężczyzn,

  edycja 2: 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn,

  edycja 3: 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 4: 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn,

  edycja 5: 12 osób, w tym 6 kobiet i 6 mężczyzn,

  edycja 6: 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn,

  edycja 7: 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn,

  edycja 8: 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn,

  edycja 9: 11 osób, w tym 8 kobiet i 3 mężczyzn,

  edycja 10: 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn,

  edycja 11: 11 osób, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn

 • „Branżowy język obcy w gastronomii”

  Język angielski

  edycja 1: 12 osób, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 2: 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna (2 osoby nie ukończyły szkolenia),

  edycja 3: 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 4: 11 osób, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn,

  edycja 5: 11 osób, w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn

  Język niemiecki

  edycja 1: 11 osób, w tym 10 kobiet i 1 mężczyzna,

  edycja 2: 9 osób, w tym 8 kobiet i 1 mężczyzna (1 osoba nie ukończyła szkolenia),

  edycja 3: 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna

We wszystkich edycjach szkoleń udział wzięło łącznie 260 osób, w tym 185 kobiet oraz 75 mężczyzn. W projekcie przewidziano możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej formie wsparcia. Z możliwości tej skorzystały 42 kobiety oraz 5 mężczyzn. Tym samym udział procentowy kobiet w projekcie, w odniesieniu do ogólnej liczby utworzonych miejsc szkoleniowych (307), wyniósł 74 %. Ze względu na możliwość kontynuacji szkoleń, liczba osób biorących udział w projekcie była mniejsza niż liczba miejsc szkoleniowych.

Spośród 260 osób które rozpoczęły udział w projekcie, 257 osób (w tym 182 kobiety) ukończyło udział w zajęciach i otrzymało certyfikaty.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało łącznie 129 firm – w tym 95 mikroprzedsiębiorstw oraz 34 małe firmy, a zatem o 29 firm więcej niż pierwotnie zakładano.

3.    Uczestnicy szkolenia wg cech społeczno-demograficznych

Analiza danych uczestników szkoleń pod względem zmiennych takich jak wiek i wykształcenie wykazała, że uczestnikami szkoleń były w większości osoby mieszczące się w przedziale wiekowym od 25 do 54 lat, posiadające wykształcenie pomaturalne (41% uczestników) oraz wyższe (43%). Pomimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej obejmującej różne kanały informacyjne, zgodnie z ogólnopanującymi tendencjami dotyczącymi uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w Polsce, najrzadziej w szkoleniach udział brały osoby starsze (wiek od 55 do 64 lat) oraz osoby z niższym wykształceniem (3% uczestników to osoby z wykształceniem gimnazjalnym, 13% z ponadgimnazjalnym).

Udział ilościowy i procentowy uczestników szkoleń pod kątem dwóch wyżej wymienionych zmiennych przedstawiał się następująco:

a ) Wiek

W szkoleniu wzięło udział :

 • 78 osób w wieku 15-24 lata (w tym 63 kobiet , 15 mężczyzn)

 • 177 osób w wieku 25-54 lata (w tym 119 kobiet, 58 mężczyzn)

 • 5 osób w wieku 55-64 lata (w tym 3 kobiety, 2 mężczyzn)

b ) Wykształcenie:

W szkoleniu wzięło udział :

 • 7 osób z wykształceniem gimnazjalnym (6 kobiet, 1 mężczyzna)

 • 35 osób w wykształceniem ponadgimnazjalnym (22 kobiety, 13 mężczyzn)

 • 106 osób w wykształceniem pomaturalnym (80 kobiet, 26 mężczyzn)

 • 112 osób w wykształceniem wyższym (77 kobiet, 35 mężczyzn)

W analizie nie brano pod uwagę płci jako zmiennej determinującej udział w szkoleniach, ponieważ zgodnie z przeprowadzoną na etapie konstruowania projektu analizą problemową , już na wstępie określono że uczestnictwo kobiet w projekcie powinno wynieść min. 75%.