Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeńKrótko o projekcieO partnerachSpotkania partnerskie w projekcieRezultaty działań w projekcieKontakt

Tytuł projektu: Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń [ang. Increasing social activity of people with intellectual disabilities – exchange of experiences]

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA204-038316
Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.11.2018
Projekt realizowany w partnerstwie:
– Trendhuis BVBA, Belgia
– ImproveAway, Malta
– Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM, Polska

Opis projektu:

Projekt jest przykładem partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk. Jego głównym przesłaniem jest umożliwienie podmiotom tworzącym partnerstwo zwiększenia zdolności do działania w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod działania na rzecz możliwości zwiększenia aktywności społecznej (w możliwych z medycznego punktu widzenia przypadkach również aktywności zawodowej). W ramach projektu wypracowany zostanie katalog dobrych rozwiązań z krajów tworzących partnerstwo i upowszechniony w grupie docelowej opiekunów i podmiotów statutowo zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Partnerstwo tworzą cztery podmioty z trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Aktywizacja i włączanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest obecnie problemem powszechnym i kluczową kwestią wymagającą skutecznych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej. W 2010 r. roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 16% ludności Unii Europejskiej, tj. 80 mln osób. Badania statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 15+ stanowią ok. 3% wszystkich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przy czym nieznacznie więcej przypadków odnotowuje się wśród mężczyzn niż wśród kobiet (źródło: GUS, Eurostat). Liczby te pokazują skalę problemu, jakim jest godne i pełne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w obecnych społeczeństwach. Problematyka tej grupy docelowej, a zwłaszcza jakości życia i aktywności zarówno w życiu społeczeństw, jak i na rynku pracy, należy niewątpliwie w pierwszych dekadach XXI wieku do priorytetowych zagadnień zarówno Unii Europejskiej, jak i całego świata. W różnych krajach próbuje się różnych metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością jednak dotychczas nie znaleziono jeszcze zadowalającego rozwiązania. Brak jest również wystarczających mechanizmów ułatwiających dzielenie się dobrymi praktykami.

Funkcjonujące rozwiązania na Malcie czy w krajach Beneluxu są znacznie skuteczniejsze i wrażliwsze na potrzeby osób z niepełnosprawnością niż rozwiązania przyjęte w Polsce, niemniej jednak procesy społeczne mające miejsce we współczesnej Europie (starzenie się społeczeństw, konieczność wydłużanie okresu aktywności zawodowej czy społecznej) powodują, że niezmiernie ważne jest dalsze ich udoskonalanie. Planowany w projekcie przegląd konkretnych rozwiązań stosowanych na rzecz wskazanej grupy docelowej (wraz z podaniem ograniczeń ich wdrożenia, pułapek czy możliwości modyfikacji) pozwoli kompleksowo, a przede wszystkim skutecznie wesprzeć osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Lider (Centrum Dobre Kadry) ma duże doświadczenie w obszarze grupy docelowej. Dzięki realizacji od 2008 r. sześciu dużych projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami stworzył sieć współpracujących z nim instytucji statutowo zajmujących się osobami z niepełnosprawnością.

Het Trendhuis (P1) ma bogate doświadczenie w prowadzeniu badań rynkowych oraz w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych. Od lat uczestniczy w projektach dedykowanych grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ma dużą wiedzę na temat rozwiązań na rzecz grupy docelowej stosowanych w krajach Beneluxu. Warto podkreślić, że prawo do “kulturalnego i społecznego rozwoju” jest prawem zagwarantowanym w konstytucji Belgii a działania w obszarze aktywizacji społecznej realizowane są przez sieci organizacji typu non-profit, które otrzymują wsparcie władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także osób prywatnych. Poza tym Belgia ma dobrze rozwiniętą sieć tzw. ekonomii społecznej, gdzie zatrudniane są osoby będące poza “regularnym” rynkiem pracy, m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie ImproveAway (P2) to maltańska organizacja non-profit działająca na rzecz różnych grup docelowych na rynku pracy, m.in. w sektorze edukacji zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Jest przykładem młodej, prężnie działającej organizacji pozarządowej mającej duży potencjał rozwojowy, która dzięki udziałowi w projekcie może nabyć doświadczenia we wsparciu osób z niezwykle trudnej grupy docelowej oraz edukatorów działających na rzecz tej grupy. Rozwiązania maltańskie należą do najbardziej skutecznych w Europie (konsekwencja przejęcia brytyjskiego podejścia do niepełnosprawności i wsparcia grup docelowych). Obecność partnera maltańskiego w projekcie daje możliwość bezpośredniego podpatrywania przetestowanych, skutecznych rozwiązań.

Stowarzyszenie “BONITUM” (P3) jest organizacją otwartą, zrzeszająca osoby fizyczne na zasadach dobrowolności. Stowarzyszenie zrzesza w szczególności rodziców, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Statutową działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Od stycznia br. prowadzi środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w którym wsparcie znajduje 30 podopiecznych.

M1 – Kick off meeting 12-13.10.2017

M2 – Spotkanie na Malcie 24-26.01.2018 [ZOBACZ ZDJĘCIA]

M3 – Spotkanie w Belgii 07-08.05.2018

M4 – Spotkanie w Polsce 06-07.09.2018

M5 – Spotkanie na Malcie 05-06.11.2018

LOKALIZACJA FIRMY:

Dobre Kadry
Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: +48 71 343 77 73,
+48 71 343 77 74
fax: +48 71 343 77 72
e-mail: info@dobrekadry.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 8:00–16:00