Zapraszamy na bezpłatne szkolenia przybliżające różne rodzaje niepełnosprawności i przygotowujące do współpracy z osobami z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Szkolenia mają charakter jednodniowych praktycznych warsztatów, w trakcie których będą Państwo mieli między innymi okazję wcielenia się w rolę osoby z niepełnosprawnością.

Przygotowaliśmy dwa typy warsztatów, jedne przybliżające konkretne rodzaje niepełnosprawności (ruchowa, sensoryczna – słuchu i wzroku, intelektualna, choroby rzadkie), drugie prezentujące w syntetyczny sposób wszystkie główne niepełnosprawności. Czas trwania każdego z warsztatów to 6 godzin lekcyjnych. Grupą docelową szkoleń są pracodawcy lub pracownicy firm i instytucji, które zatrudniają lub chciałyby w przyszłości zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.

Szkolenia mogą odbywać się w naszej siedzibie (Wrocław, ul. Jęczmienna 10/2) lub w siedzibie Państwa organizacji. Oferujemy warsztaty dedykowane tylko pracownikom jednej firmy/ instytucji lub realizowane w grupach łączonych, składających się z przedstawicieli kilku podmiotów. W trakcie szkoleń zapewniamy drobny catering.

Termin realizacji warsztatów dedykowanych pracownikom jednej organizacji ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę Państwa preferencje. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenia prowadzone w grupach łączonych odbywają się w soboty w godzinach 9.00 – 13.30 w naszej siedzibie we Wrocławiu przy ulicy Jęczmiennej 10/2. Najbliższe warsztaty zaplanowaliśmy na 8 lutego 2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Gwarantujemy dużo specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Kontakt: tel. 71 343 77 73, kom. 728 324 943, mail: info@dobrekadry.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką.

16-godzinne intensywne warsztaty kreatywne skierowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich współpracowników – osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji z zakresu praktycznego zastosowania metody Design Thinking podczas projektowania niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb ich użytkowników. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Design Thinking, skąd się wywodzi, gdzie znajduje zastosowanie, jak przebiega praca w oparciu o analizowane podejście oraz z jakich etapów się składa. Staną wobec konkretnego wyzwania i wspólnie przejdą cały proces projektowy od empatii, definiowania problemu, przez generowanie pomysłów, do prototypowania i testowania. Poznają zasady, techniki oraz kluczowe narzędzia wykorzystywane podczas poszczególnych etapów.

PROWADZĄCA: dr Sylwia Wrona – wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie i kreatywnego myślenia. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych.

Tytuł DESIGN THINKING – czyli jak tworzyć innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach i obszarach biznesu?
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
 • Zgłębienie metody Design Thinking i odkrycie co znaczy tworzyć dla ludzi,
 • Doświadczenie kreatywnej pracy w zespole projektowym z uwzględnieniem różnych punktów widzenia (spojrzeniem na problem z różnej perspektywy),
 • Poznanie konkretnych, praktycznych narzędzi myślenia projektowego,
 • Rozwój umiejętności związanych z tworzeniem innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań w oparciu o myślenie projektowe
Adresaci szkolenia: Warsztaty skierowane są do właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw oraz ich współpracowników – osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji z zakresu praktycznego zastosowania metody Design Thinking podczas projektowania niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb ich użytkowników.

Program:
Ramowy Program – dzień I (8h)

 • Design Thinking – istota, pochodzenie, zastosowanie
 • Etapy procesu i najważniejsze narzędzia od strony praktycznej
 • Budowa zespołu/ zespołów i ustalenie warunków realizacji warsztatu
 • Określenie wyzwania projektowego i wejście w proces
 • Etap [1] EMPATHIZE/ EMPATYZACJA – poznanie wyzwania przez dokładną obserwację i zrozumienie potrzeb użytkowników
 • Etap [2] DEFINE/ DEFINIOWANIE PROBLEMU – definiowanie właściwego problemu oraz kluczowych założeń dla projektowanego rozwiązania na podstawie zebranych wcześniej informacji

Ramowy Program – dzień II (8h)

 • Etap [3] IDEATE/ GENEROWANIE POMYSŁÓW – tworzenie maksymalnie dużej liczby potencjalnych rozwiązań zdefiniowanego, podczas poprzedniego etapu, problemu przy wykorzystaniu technik kreatywnych
 • Etap [4] PROTOTYPE/ BUDOWANIE PROTOTYPÓW – wybór najciekawszych pomysłów i ich wizualizacja (nadawanie pomysłom fizycznej formy)
 • Etap [5] TEST/ TESTOWANIE – prezentacja wykonanych prototypów i zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników
 • Usprawnianie rozwiązań – wprowadzenie poprawek po testach i opracowanie ostatecznej wersji projektowanego rozwiązania
Prowadząca: dr Sylwia Wrona – wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie i kreatywnego myślenia. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych.

16-godzinne szkolenie skierowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, specjalistów ds. marketingu oraz Product i Brand Managerów odpowiedzialnych za powodzenie rynkowe marki i budowę jej kapitału – osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu brandingu i zarzadzania marką oraz planowania i realizacji efektywnych działań marketingowych. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zadania stoją przed działem marketingu, na czym polega planowanie marketingowe oraz jakimi instrumentami oddziaływania na rynek dysponują specjaliści z tego zakresu. Nabędą umiejętność podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w obszarze kreowania oferty przedsiębiorstwa oraz budowy i ochrony kapitału marki, wykorzystując do tego celu nowoczesne metody, techniki i narzędzia.

Prowadząca: dr Sylwia Wrona – wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie i kreatywnego myślenia. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych.

Tytuł BRAND MARKETING – czyli jak zaplanować i prowadzić działania marketingowe oraz budować silną markę?
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
 • Świadomość znaczenia marketingu dla sprawnego funkcjonowania organizacji,
 • Rozwój umiejętności analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, planowania, organizowania oraz kontrolowania działań marketingowych,
 • Poznanie metod, technik i narzędzi pozwalających prawidłowo skonstruować, dostarczyć i wypromować ofertę przedsiębiorstwa oraz wykreować silną, wartościową markę i wyróżnić się na rynku
Adresaci szkolenia: Warsztaty skierowane są do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, specjalistów ds. marketingu oraz Product i Brand Managerów odpowiedzialnych za powodzenie rynkowe marki i budowę jej kapitału – osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu brandingu i zarzadzania marką oraz planowania i realizacji efektywnych działań marketingowych.

Program:
Ramowy Program – dzień I (8h)

 • Marketing i jego rola w nowoczesnej firmie – zadania działu marketingu
 • Analiza sytuacji wyjściowej (analiza zasobów, rynku, warunków działania) i możliwe scenariusze rozwoju (prognozy)
 • Strategiczne planowanie marketingowe (wyznaczanie celów, określanie grup docelowych, tworzenie strategii i ustalanie sposobów pozycjonowania oferty)
 • Taktyczne/operacyjne planowanie marketingowe (opracowywanie programu działań w odniesieniu do poszczególnych narzędzi marketingowych, ustalanie harmonogramu, budżetu i środków kontroli)
 • Organizowanie, wdrażanie i kontrola działań marketingowych

Ramowy Program – dzień II (8h)

 • Marka – istota i znaczenie
 • Marka korporacyjna a marka produktowa
 • Architektura marki (związki w obrębie portfolio przedsiębiorstwa)
 • Identyfikatory marki (nazwa, logo, postać, slogan, dżingiel, opakowanie)
 • Tożsamość i wizerunek marki
 • Siła, kapitał i wartość marki
 • Strategie marki (wprowadzanie nowej marki, rozciąganie/ rozszerzanie marki, repozycjonowanie i rewitalizacja/ odmładzanie marki, likwidacja/ wycofanie)
 • Pomiar kapitału i wycena marki
Prowadząca: dr Sylwia Wrona – wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie i kreatywnego myślenia. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych.

16-godzinne warsztaty skierowane są do pracowników firm/przedsiębiorstw/instytucji, którzy pracują lub będą pracować w międzynarodowym środowisku zawodowym. Dla profesjonalnej obsługi zagranicznych klientów i komunikacji w środowisku międzynarodowym kluczowe znaczenie mają kompetencje i umiejętności dobrze wyszkolonych pracowników potrafiących właściwie zinterpretować zachowania zagranicznych klientów i partnerów. Znajomość różnic interkulturowych daje im szansę i możliwość przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami obcokrajowców, właściwego zinterpretowania ich zachowania, adekwatnego komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów. W programie warsztatów możliwe jest uwzględnienie materiałów i analiza indywidualnych doświadczeń interkulturowych uczestników.

PROWADZĄCA: Agnieszka Pietrus-Rajman – wykładowca, certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji biznesu, komunikacji interkulturowej i różnic interkulturowych.

Tytuł Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • rozpoznaje podstawowe różnice kulturowe związane z odmiennym sposobem komunikowania się oraz postrzeganiem takich kategorii jak np. czas, hierarchia i relacje międzyludzkie
 • potrafi wykorzystać wiedzę interkulturową w profesjonalnej obsłudze klientów zagranicznych np. w zapobieganiu i rozwiązywaniu kulturowo uwarunkowanych problemów i konfliktów
Adresaci szkolenia: Warsztaty skierowane są do pracowników firm/przedsiębiorstw i instytucji, którzy obsługują zagranicznych klientów, pracują lub będą pracować w międzynarodowym środowisku zawodowym. Znajomość różnic interkulturowych daje im szansę i możliwość przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami przyjeżdżających obcokrajowców, właściwego zinterpretowania ich zachowania i komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów.

Program:
 • modele kultury i komunikacji interkulturowej
 • klasyfikacja kultur europejskich (wybór)
 • różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kulturowo uwarunkowane zachowania klientów i partnerów zagranicznych
 • znaczenie różnic kulturowych w przygotowaniu i realizacji profesjonalnej oferty

Program realizowany jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i analizy przypadków. Pod okiem doświadczonego trenera uczestnicy mają możliwość kształtowania i podnoszenia swoich umiejętności komunikowania się z obcokrajowcami, otwartości i elastycznego reagowania na ich życzenia i potrzeby, jak również uwzględnienia różnic kulturowych do optymalizacji obsługi zagranicznych klientów i kontaktów z zagranicznymi partnerami. W programie warsztatów możliwe jest wykorzystanie materiałów i analiza indywidualnych doświadczeń interkulturowych uczestników.

Prowadząca: Agnieszka Pietrus-Rajman – wykładowca, certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w obszarze biznesu międzynarodowego dla przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska z zakresu internacjonalizacji biznesu, komunikacji interkulturowej i różnic interkulturowych. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Akademii Studiów Interkulturowych (Uniwersytet Bayreuth/Niemcy) oraz Akademii Gospodarki i Zarządzania (Drezno/Niemcy).

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone dla kierowników projektów, odpowiedzialnych za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektów mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności stosowania aplikacji MS Project w zarządzaniu projektami. Program szkolenia obejmuje tworzenie harmonogramów projektu, przydzielanie zasobów ludzkich i materiałowych do zadań, określanie kosztów realizacji projektu, poznanie zasady prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie w celu szybkiego reagowania na nieprawidłowości w ich realizacji. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem studiów przypadków oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane metody pracy w MS Project.

PROWADZĄCA: Żeneta Jaworska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Praktyczne zastosowanie MS Project w zarządzaniu projektami
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • potrafi stworzyć harmonogram realizacji projektu, zdefiniować zadania cząstkowe i określić powiązania między nimi,
 • określić ścieżkę krytyczną projektu,
 • zdefiniować zasoby (ludzkie i materialne) i przypisać je do zadań cząstkowych,
 • określić koszty realizacji całego projektu i poszczególnych zadań,
 • śledzić postępy prac w trakcie realizacji projektu.
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone dla kierowników projektów, odpowiedzialnych za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektów mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności stosowania aplikacji MS Project w zarządzaniu projektami. Program szkolenia obejmuje tworzenie harmonogramów projektu, przydzielanie zasobów ludzkich i materiałowych do zadań, określanie kosztów realizacji projektu, poznanie zasady prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie w celu szybkiego reagowania na nieprawidłowości w ich realizacji. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem studiów przypadków oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane metody pracy w MS Project.

Program:
 1. Podstawy pracy z programem
  • etapy realizacji projektu
  • rozpoczęcie pracy z MS Projekt – ustawienie parametrów charakterystycznych dla organizacji
 2. Tworzenie harmonogramu projektu
  • definiowanie parametrów nowego projektu
  • tworzenie zadań, wprowadzanie ich czasu trwania
  • budowa relacji pomiędzy zadaniami
  • tworzenie zadań sumarycznych, zasady tworzenia relacji dla zadań sumarycznych
  • wprowadzanie czasów wyprzedzania i opóźniania dla zadań
  • typy zadań (stała liczba jednostek, stały czas trwania, wg nakładu pracy)
  • planowanie z ograniczeniami
  • ścieżka krytyczna projektu
  • przeglądanie harmonogramu projektu w różnych widokach
  • drukowanie harmonogramu
 3. Zasoby
  • typy zasobów
  • definiowanie listy zasobów
  • przydzielanie zasobów do zadań
  • definiowanie kalendarzy zasobów
 4. Koszty
  • przegląd kosztów globalnych projektu
  • przypisywanie kosztów stałych do zadań
  • koszty zadań / zasobów
  • drukowanie raportów związanych z kosztami projektu
 5. Śledzenie postępów pracy nad realizacją projektu
  • wg harmonogramu
  • procentowe określanie stopnia ukończenia zadania
  • wprowadzanie rzeczywistych wartości rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania zadań
  • analizowanie postępów finansowych
Prowadząca: Żeneta Jaworska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Kursy językowe skierowane są do pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji zarówno tych nieznających języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Możliwa jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. Zajęcia prowadzone są w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych (dla osób znających język na poziomie A2+) lub 30 godz. lekcyjnych (bez znajomości języka). Kurs ukierunkowany jest na nabycie praktycznej znajomości języka obcego ułatwiającej realizację zadań zawodowych takich jak np. profesjonalna komunikacja telefoniczna, korespondencja handlowa (wybrane aspekty), obsługa klientów, czy komunikacja z partnerem zagranicznym.

Uczestnicy kursu rozpoczynający naukę (wariant 30 godz.) będą mieli możliwość opanowania podstaw języka obcego dla potrzeb komunikacji biznesowej. Natomiast uczestnicy znający język obcy na poziomie co najmniej A2+ (wariant 16 godz.), poznają szerszy zakres interakcji językowych, co pozwoli im podnieść i rozszerzyć posiadane umiejętności. Uwzględniona w programie wiedza z zakresu różnic kulturowych umożliwia w pełni profesjonalną komunikację w biznesie

PROWADZĄCY: certyfikowani lektorzy, nauczyciele akademiccy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i zawodowego języka obcego.

Tytuł JĘZYK OBCY W BIZNESIE (język hiszpański, holenderski, niemiecki)
Czas trwania: szkolenie oferowane jest w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych (dla osób znających język na poziomie A2+) lub 30 godz. lekcyjnych (bez znajomości języka)
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  po ukończeniu kursu 16-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 • uczestniczyć w najbardziej typowych sytuacjach komunikacyjnych i interakcjach w miejscu pracy (wybrane sytuacje np. rozmowy telefoniczne)
 • zaprezentować swoją firmę/przedsiębiorstwo/instytucję i produkty
 • zrealizować korespondencję handlową w podstawowym zakresie (zapytanie ofertowe, oferta, potwierdzenie realizacji zamówienia, rachunek, reklamacja)
 • wykorzystać w komunikacji znajomość wybranych aspektów różnic kulturowych występujących między Polską a krajem z którego pochodzą klienci/partnerzy (odpowiednio Hiszpanii, Holandii Niemiec)
  po ukończeniu kursu 30-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 • uczestniczyć w najbardziej typowych sytuacjach komunikacyjnych i interakcjach w miejscu pracy (zakres podstawowy, wybrane sytuacje)
 • udzielić krótkiej informacji (telefonicznej lub mailowej) o firmie/instytucji i produktach
 • wykorzystać w komunikacji znajomość wybranych aspektów różnic kulturowych
Adresaci szkolenia: Kurs języka obcego (hiszpańskiego, holenderskiego lub niemieckiego) skierowany jest do pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji zarówno tych nieznających języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Przewidziana jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą trening komunikacyjny ukierunkowany na nabycie praktycznej znajomości języka obcego ułatwiającej realizację zadań zawodowych.

Program:
Programy obydwu wariantów kursu zawodowego języka obcego (16-godz. i 30-godz.) obejmują zagadnienia związane z profesjonalną realizacją zadań komunikacyjnych w miejscu pracy:

 • obsługa klientów i komunikacja z zagranicznymi partnerami w najbardziej typowych sytuacjach komunikacyjnych (wybór)
 • rozmowy telefoniczne i maile (od poziomu A2+ - szerszy zakres korespondencji handlowej)
 • udzielanie informacji o firmie/instytucji i produktach od poziomu A2+ - szerszy zakres)
 • podstawowe różnice interkulturowe między Polską a krajem języka docelowego (odpowiednio Hiszpanią, Holandią lub Niemcami)

Program kursu pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach. Uczestnicy znający język obcy na poziomie A2+ przed rozpoczęciem kursu, będą mieli możliwość realizacji szerszego zakresu interakcji oraz podniesienia i rozszerzenia posiadanych kompetencji językowych. Trening językowy w połączeniu z elementami wiedzy z zakresu różnic kulturowych umożliwia profesjonalną komunikację w biznesie.

Prowadzący: Kursy języka obcego prowadzone są przez certyfikowanych lektorów, nauczycieli akademickich i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i zawodowego języka obcego.

24-godzinne szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, planujących pozyskanie źródeł finansowania, aby zdynamizować rozwój. Program szkolenia składa się części wprowadzającej, gdzie będą omówione narzędzia finansowe stosowane przy tworzeniu modeli finansowych oraz części praktycznej, polegającej na przygotowaniu kompletnego modelu finansowego dla projektu inwestycyjnego i w efekcie wyznaczeniu wskaźników efektywności finansowej. Analiza przypadku obejmuje większość spotykanych w praktyce problemów, co ułatwia jej późniejsze dostosowanie dla własnych potrzeb uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem arkusza MS Excel, bazują na studiach przypadków, a część teoretyczna odwołuje się w dużym stopniu do doświadczenia uczestników.

PROWADZĄCY: dr hab. Marek Pauka – wykładowca akademicki, konsultant, certyfikowany trener biznesu (Moderator). Od 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pozyskiwania finansowania, wyceny przedsiębiorstw, oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych.

Tytuł OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – BUDOWA MODELU FINANSOWEGO
Czas trwania: 24h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • potrafi obliczać, interpretować i stosować w praktyce podstawowe wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych,
 • prawidłowo przygotowuje model finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (od założeń do wyceny),
 • rozumie podstawową terminologię stosowaną przy ocenie projektów inwestycyjnych
Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli przedsiębiorstw, których celem jest pozyskanie kapitału na finansowanie rozwoju. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych z elementami wykładu. Autor odwołuje się do dotychczasowego doświadczenia uczestników, przywołując liczne analizy przypadków. Stosowane metody kładą nacisk na efektywne łączenie teorii z praktyką, pozwalające w efekcie na samodzielne przygotowanie modelu finansowego do biznesplanu własnej działalności.

Program:
Blok I – ocena finansowa projektu inwestycyjnego

 • korzyści w projektach inwestycyjnych,
 • czas i ryzyko w projektach inwestycyjnych,
 • zapotrzebowanie na środki pieniężne w projekcie
 • źródła finansowania projektów i koszt kapitału,
 • narzędzia oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych,
 • zasady ustalania przepływów pieniężnych w projektach inwestycyjnych;

Blok II– model finansowy projektu z wykorzystaniem MS Excel

 • konstrukcja modelu finansowego,
 • sprawozdanie finansowe proforma
 • modelowanie oceny efektywności finansowej
Prowadzący: dr hab. Marek Pauka – wykładowca akademicki, konsultant, certyfikowany trener biznesu (Moderator). Od 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pozyskiwania finansowania, wyceny przedsiębiorstw, oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda”. Współpracował m.in. z funduszami VC, podmiotami przyznającymi dotacje, bankami, przedsiębiorstwami pozyskującymi własne i obce źródła finansowania oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Profesjonalne zarządzanie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz dużych zbiorów danych i informacji pochodzących z rynku. Szczególnie trudne są decyzje dotyczące określenie przyszłych wielkości sprzedaży towarów czy usług. Ich trafność decyduje bowiem o pozycji konkurencyjnej firmy. Prognozowanie gospodarcze pozwala zwiększyć racjonalność decyzji odnoszących się do przyszłości wykorzystując naukowe metody wnioskowania.

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej. Szkolenie obejmuje prezentację możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

PROWADZĄCE: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

Tytuł Prognozowanie gospodarcze i analiza danych
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • analizować dane statystyczne z wykorzystaniem MS Excel
 • korzystać z funkcji matematycznych i statystycznych MS Excel
 • dostrzegać sytuacje prognostyczne i dobierać adekwatne do nich metody
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • budować modele prognostyczne
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej. Profesjonalne zarządzanie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz dużych zbiorów danych i informacji pochodzących z rynku. Szczególnie trudne są decyzje dotyczące określenia przyszłych wielkości sprzedaży towarów czy usług. Ich trafność decyduje bowiem o pozycji konkurencyjnej firmy. Prognozowanie gospodarcze pozwala zwiększyć racjonalność decyzji odnoszących się do przyszłości wykorzystując naukowe metody wnioskowania.

Program:
I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie analizy danych
 • funkcje statystyczne i matematyczne użyteczne w analizie danych
 • narzędzia analizy danych MS Excel
 • funkcje logiczne, warunkowych oraz wyszukiwania i adresu użyteczne w analizie danych
 • formatowanie i wizualizacja danych

II dzień:

 • sytuacje prognostyczne
 • grupy metod prognostycznych
 • metody analizy i prognozowania szeregów czasowych (modele tendencji rozwojowej, wygładzanie wykładnicze, modele z wahaniami sezonowymi)
 • metody ekonometryczne
 • ocena i monitorowanie jakości prognoz
Prowadzące: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019