Kurs skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej chcących uzyskać certyfikat językowy uprawniający do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego również po 31 sierpnia 2020 roku. Celem kursu jest dobre przygotowanie uczestników do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz. U. 2009 r. nr 50 poz. 400). Kurs oferowany jest cyklicznie, w formie 60-godzinnych modułów. Liczba modułów niezbędnych do osiągnięcia poziomu B2 uwarunkowana jest początkowym stopniem opanowania języka przez uczestnika kursu, jego tempem pracy i postępów w nauce. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne.

Programy obydwu wariantów kursu obejmują zakres tematyczny, leksykalny i gramatyczny wymagany na egzaminach potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2. Zajęcia prowadzone są w grupach 12 osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywizujących form nauczania umożliwiających rozwijanie sprawności mówienia, pisania, czytania i słuchania. W ostatniej części kursu przewidziano trening egzaminacyjny. Uczestnicy będą mieli również możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych online i otrzymają wybrane przykłady zadań do pracy z dziećmi. Organizator zapewnia materiały wykorzystywane na kursie oraz w czasie treningu przygotowującego do egzaminu certyfikującego. W celu zapewnienia jakości nauczania przewidziane jest przeprowadzenie testu diagnostycznego każdego uczestnika przed przystąpieniem do kursu, prowadzenie stałego monitoringu postępów w czasie jego trwania oraz egzaminu wewnętrznego po każdym semestrze. Na zakończenie każdego semestru w czasie indywidualnej rozmowy z lektorem uczestnicy otrzymają informację zwrotną o stopniu opanowania języka (ocena opisowa i wyniki egzaminu wewnętrznego) oraz zalecenia dotyczące dalszej nauki.

Prowadzący: nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka obcego oraz prowadzeniu treningów przygotowujących do egzaminów certyfikujących kompetencje językowe.

Tytuł Język obcy nowożytny dla nauczycieli dziecka młodszego (angielski lub niemiecki)
Czas trwania: Kurs oferowany jest cyklicznie, w formie 60-godzinnych modułów. Liczba modułów niezbędnych do osiągnięcia poziomu B2 uwarunkowana jest początkowym stopniem opanowania języka przez uczestnika kursu, jego tempem pracy i postępów w nauce. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne.
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
 • dobre przygotowanie do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2 zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz. U. 2009 r. nr 50 poz. 400)
 • nabycie umiejętności z zakresu wczesnego nauczania języka obcego
 • gotowe pomysły i zadania do wykorzystania w pracy z dziećmi
Adresaci szkolenia: Kurs skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej chcących uzyskać certyfikat językowy uprawniający do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego również po 31 sierpnia 2020 roku. W celu zapewnienia jakości nauczania przewidziane jest przeprowadzenie testu diagnostycznego każdego uczestnika przed przystąpieniem do kursu, prowadzenie stałego monitoringu postępów w czasie jego trwania oraz egzaminu wewnętrznego po każdym semestrze. Na zakończenie każdego semestru w czasie indywidualnej rozmowy z lektorem uczestnicy otrzymają informację zwrotną o stopniu opanowania języka (ocena opisowa i wyniki egzaminu wewnętrznego) oraz zalecenia dotyczące dalszej nauki.

Program:
Program kursu obejmuje zakres tematyczny, leksykalny i gramatyczny wymagany na egzaminach potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2. Zajęcia prowadzone są w grupach 12 osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywizujących form nauczania umożliwiających stałe i symetryczne rozwijanie sprawności mówienia, pisania, czytania i słuchania. Dodatkowo w ostatniej części kursu przewidziano trening egzaminacyjny w oparciu o zadania egzaminacyjne. Uczestnicy będą mieli również możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych online i otrzymają wybrane przykłady zadań do pracy z dziećmi. Organizator zapewnia materiały wykorzystywane na kursie oraz w czasie treningu przygotowującego do egzaminu certyfikującego.
Prowadzący: Kursy prowadzone są przez nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka obcego oraz prowadzeniu treningów przygotowujących do egzaminów certyfikujących kompetencje językowe.

700 zł/osobę za szkolenie 60-godzinne

Kurs skierowany jest do osób chcących podjąć pracę zagranicą w branży budowlano-remontowej lub transporcie (kierowcy) lub świadczących usługi na rzecz cudzoziemców w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych i chorych. Zajęcia prowadzone są w dwóch wariantach: 16 lub 30 godz. lekcyjnych. W kursie mogą wziąć udział osoby nieznające języka obcego, jak i już posiadające pewne umiejętności językowe. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą trening ukierunkowany na praktyczną komunikację w pracy. Każdy uczestnik kursu 16-godzinnego otrzymuje dwujęzyczne Koło ratunkowe, a kursu 30-godzinnego Niezbędnik językowy.

Programy obydwu wariantów kursu zawodowego języka obcego obejmują zagadnienia związane z realizacją podstawowych zadań i obowiązków w pracy. Program kursu 16-godzinnego pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach, podczas gdy kurs 30-godzinny umożliwia realizację szerszego zakresu interakcji językowych oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kompetencji językowych. Trening umożliwia komunikację w sytuacjach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków w wymienionych wyżej kontekstach zawodowych.

Prowadzący: certyfikowani lektorzy, nauczyciele akademiccy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i branżowego języka obcego.

Tytuł Język obcy w pracy (obszary: opieka nad osobami starszymi, prace budowlane, transport) – język angielski, niemiecki, niderlandzki
Czas trwania: każde ze szkoleń oferowane jest w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych lub 30 godz. lekcyjnych
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  • Po ukończeniu kursu 16-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 

 • w podstawowym zakresie udzielić informacji o sobie i posiadanych kwalifikacjach
 • w podstawowym zakresie zadać pytania i uzyskać informacje dotyczące obowiązków i zadań w pracy
  • Po ukończeniu kursu 30-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 

 • udzielić krótkiej informacji o sobie i posiadanych kwalifikacjach
 • komunikować się odnośnie podstawowych zadań i obowiązków w pracy
Adresaci szkolenia: Kurs języka obcego skierowany jest do osób chcących podjąć pracę lub świadczących usługi na rzecz cudzoziemców w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych i chorych, osób zatrudnionych w branży budowlano-remontowej lub transporcie (kierowcy). W kursie mogą wziąć udział osoby nieznające języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Przewidziana jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą trening ukierunkowany na praktyczną komunikację w pracy. Każdy uczestnik kursu 16-godzinnego otrzymuje dwujęzyczne Koło ratunkowe, a kursu 30-godzinnego Niezbędnik językowy.
Program: Programy obydwu wariantów kursu zawodowego języka obcego (16-godz. i 30-godz.) obejmują zagadnienia związane z realizacją podstawowych zadań i obowiązków w pracy: 

 • powitanie/pożegnanie, zwroty grzecznościowe
 • udzielanie informacji o sobie i posiadanych kwalifikacjach
 • przygotowanie życiorysu tabelarycznego (kurs 30-godz.)
 • podstawowa komunikacja telefoniczna (kurs 30-godz.)
 • odstawowa komunikacja w pracy, w zależności od specyfiki zadań wykonywanych w charakterze opiekuna/opiekunki osoby starszej i chorej, pracownika branży budowlanej i/lub remontowej oraz kierowcy
 • komunikacja w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji i wezwania pomocy )

Program kursu 16-godzinnego pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach, podczas gdy kurs 30-godzinny umożliwia realizację szerszego zakresu interakcji językowych oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kompetencji językowych. Trening umożliwia komunikację w sytuacjach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków w wymienionych kontekstach zawodowych.

Prowadzący: Kursy branżowego języka obcego prowadzone są przez certyfikowanych lektorów, nauczycieli akademickich i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu zawodowego i branżowego języka obcego.

16-godzinne warsztaty przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Microsoft Office, i chcą podnieść jakość i efektywność swojej pracy i usystematyzować posiadane umiejętności. Zakres kursu obejmuje edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint. Program uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i wykorzystywanie aplikacji biurowych do celów prywatnych. W programie m.in. tworzenie formuł obliczeniowych w MS Excel, wykorzystanie wbudowanych funkcji, formatowanie, obróbka i analiza danych, zasady pracy z edytorem tekstu MS Word, tworzenie i formatowanie ofert, pism, dokumentów, list wielopoziomowych, listów z wykorzystaniem korespondencji seryjnej, tworzenie profesjonalnej prezentacji firmy/produktu/imprezy w MS PowerPoint, tworzenie prezentacji w wersji dedykowanej do rozesłania pocztą elektroniczną, wyświetlanej na targach, itp.

Prowadząca: Żeneta Jaworska – absolwenta Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Warsztaty – Aplikacje biurowe w praktyce
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • przygotowywać listy, pisma, życiorys, list motywacyjny itp.
 • optymalizować prace przy wykorzystaniu korespondencji seryjnej
 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • korzystać z funkcji MS Excel
 • analizować dane z wykorzystaniem narzędzi takich jak autofiltr, tabela przestawna, sumy pośrednie
 • wizualizować dane w postaci wykresów
 • przygotować multimedialną prezentację
Adresaci szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla osób z doświadczeniem zawodowym, które w codziennej pracy korzystają z Microsoft Office, i chcą podnieść jakość i efektywność swojej pracy i usystematyzować posiadane umiejętności. Program kursu obejmuje edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint. Program kursu uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i przy wykorzystywaniu aplikacji biurowych do celów prywatnych. Warsztaty komputerowe prowadzone w oparciu o praktyczne przykłady. Preferowana grupa wiekowa uczestników to 35 – 49 lat.

Program:
  I dzień
  MS Excel (8h):

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • zasady wprowadzania danych do arkusza
 • zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych
 • tworzenie formuł obliczeniowych
 • wykorzystanie wbudowanych funkcji MS Excel – funkcje matematyczne, statystyczne, funkcje warunkowe (jeżeli, suma.jeżeli, licz.jeżeli)
 • formatowanie danych
 • analiza danych (filtrowanie, sortowanie danych, tabele przestawne)
 • wizualizacja danych (tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów)
  II dzień
  MS Word (4h):

 • zasady pracy z programem, przegląd dostępnych funkcji i narzędzi
 • narzędzia ułatwiające i usprawniające pracę w edytorze tekstu
 • zasady tworzenia i formatowania ofert, pism, dokumentów, list wielopoziomowych
 • przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń, listów z wykorzystaniem korespondencji seryjnej
  MS PowerPoint (4h):

 • zasady pracy z programem
 • zasady graficznego opracowania prezentacji (tła, rysunki, zdjęcia)
 • wzbogacanie prezentacji o elementy multimedialne (dźwiękowe, filmowe, itp.)
 • tworzenie profesjonalnej prezentacji oferty firmy, imprezy, itp.
 • tworzenie prezentacji w wersji dedykowanej do rozesłania pocztą elektroniczną, wyświetlanej na targach
Prowadząca: Żeneta Jaworska – wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia informatyk (Politechnika Wrocławska). Doświadczenie trenerskie zdobywała w latach 2001-2004 w firmie szkoleniowej Altkom Akademia (prowadzenie szkoleń z aplikacji biurowych na wszystkich poziomach zaawansowania). Od 2005 roku prowadzi warsztaty komputerowe w oparciu o autorskie programy nauczania.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel kojarzony jest zwykle z wysokiej klasy kalkulatorem lub też programem umożliwiającym automatyzację prac. Tymczasem wbudowane funkcje i narzędzia pozwalają wykorzystywać go również do profesjonalnej analizy danych i budowy modeli statystycznych.

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności analityczne i lepiej poznać możliwości arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie obejmuje wykorzystanie MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

Prowadzące: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

Tytuł Warsztaty - Wykorzystanie MS Excel w analizie danych
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • analizować dane statystyczne z wykorzystaniem MS Excel
 • korzystać z funkcji matematycznych i statystycznych MS Excel
 • korzystać z narzędzi analizy danych
 • dostrzegać sytuacje prognostyczne i dobierać adekwatne do nich metody
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • budować modele prognostyczne
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności analityczne i lepiej poznać możliwości arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie obejmuje wykorzystanie MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

Program:
  I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie analizy danych
 • funkcje statystyczne i matematyczne użyteczne w analizie danych
 • narzędzia analizy danych MS Excel
 • funkcje logiczne, warunkowych oraz wyszukiwania i adresu użyteczne w analizie danych
 • wstępna obróbka danych
 • sposoby przeszukiwania zbioru danych
  II dzień:

 • tabele przestawne
 • formatowanie i wizualizacja danych
 • grupy metod prognostycznych
 • metody analizy i prognozowania szeregów czasowych
 • metody ekonometryczne
Prowadzące: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

16-godzinne warsztaty przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy korzystają z MS Excel, i które chcą usystematyzować posiadaną wiedzę i poznać nowe możliwości arkusza kalkulacyjnego. Zakres kursu uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i przy wykorzystywaniu arkusza kalkulacyjnego do celów prywatnych (np. do prowadzenia budżetu domowego). W programie m.in. zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych, tworzenie formuł obliczeniowych, wykorzystanie wbudowanych funkcji, budowanie bazy danych, filtrowanie i sortowanie danych, tabele przestawne, dodatek Analiza danych, elementy prognozowania gospodarczego, wizualizacja danych.

Prowadząca:Żeneta Jaworska – absolwenta Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Warsztaty – MS Excel w praktyce
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • wykonywać obliczenia w MS Excel
 • korzystać z funkcji MS Excel
 • analizować dane z wykorzystaniem narzędzi takich jak autofiltr, tabela przestawna, sumy pośrednie
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • wizualizować dane w postaci wykresów
Adresaci szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla osób z doświadczeniem zawodowym, które w codziennej pracy wykorzystują MS Excel i chcą usystematyzować posiadaną wiedzę oraz poznać nowe możliwości arkusza kalkulacyjnego. Program kursu uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i przy wykorzystywaniu arkusza kalkulacyjnego do celów prywatnych (np. do prowadzenia budżetu domowego). Warsztaty komputerowe prowadzone w oparciu o praktyczne przykłady. Preferowana grupa wiekowa uczestników to 35 – 49 lat.

Program:
  I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego
 • zasady wprowadzania danych do arkusza
 • zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych
 • tworzenie formuł obliczeniowych
 • wykorzystanie funkcji statystycznych, matematycznych, tekstowych
 • wykorzystanie funkcji warunkowych (jeżeli, suma.jeżeli, licz.jeżeli) oraz funkcji wyszukiwania i adresu (np. wyszukaj.pionowo)
 • formatowanie danych
  II dzień:

 • budowanie bazy danych w MS Excel (zasady i możliwości wprowadzania danych, formularze)
 • filtrowanie i sortowanie danych
 • wykorzystanie funkcji bazodanowych
 • tabele przestawne
 • sumy częściowe
 • dodatek Analiza danych
 • elementy prognozowania gospodarczego z wykorzystaniem MS Excel
 • wizualizacja danych (tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów)
Prowadząca: Żeneta Jaworska – wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia informatyk (Politechnika Wrocławska). Doświadczenie trenerskie zdobywała w latach 2001-2004 w firmie szkoleniowej Altkom Akademia (prowadzenie szkoleń z aplikacji biurowych na wszystkich poziomach zaawansowania). Od 2005 roku prowadzi warsztaty komputerowe w oparciu o autorskie programy nauczania.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019