Osoby dojrzałe


Koła gospodyń wiejskich – lokalna aktywność na rzecz tradycji i turystyki (06.2023 – 07.2024, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość 60 tys. Euro)

Lider: Koło Gospodyń Wiejskich „Czapla” w Jesionce
Głównym celem projektu jest zwiększenie różnorodności oferty wiejskich organizacji kobiecych z Polski, Grecji i Cypru pozwalające na zwiększenie skuteczności działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności. Dzięki międzynarodowej współpracy chcemy poszerzyć i uatrakcyjnić działalność organizacji kobiecych w małych lokalnych społecznościach i tym samym zachęcić większe grono mieszkańców do udziału w organizowanych przez te podmioty aktywnościach. W projekcie odbędą się trzy wizyty studyjne, w ramach których partnerzy poznają lokalne zwyczaje, kulinaria i aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Pierwsze spotkanie odbędzie się w połowie czerwca 2023 r. w Polsce, we Wrocławiu i w Jesionce. Drugie spotkanie zaplanowane zostało na koniec września 2023 r. w Larnace na Cyprze, a trzecie spotkanie na kwiecień 2024 r. w Livadi w Grecji. Planujemy wypracowanie trzech rezultatów merytorycznych. Będą to zbiory dobrych praktyk, działań i aktywności edukacyjnych, które mogą realizować koła gospodyń wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Tematyka poszczególnych rezultatów obejmuje: lokalne tradycje, lokalne specjały i przetwory kulinarne, działania na rzecz turystyki i sportu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznych.

Link do facebooka!

Time4Help – (12.2018 – 04.2022, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Belgia). Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (przyjęto wiek 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy i postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno-demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek, albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Przeprowadzone w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwoliły na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę potrzeb.

Rezultatem projektu jest kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych wraz z procedurą wdrożeniową
Część 2: Kompleksowy model wsparcia kobiet dojrzałych Time4Help w kontekście wyników badań
Część 3: Kobiety 45+ - wartościowy pracownik! Poradnik dla pracodawców oraz organizacji wpierających kobiety dojrzałe
Część 4: 45+ i co dalej? Poradnik dla kobiet dojrzałych zainteresowanych zmiana własnej aktywności zawodowej
Część 5: Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych oraz obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności
Część 6: Serwis on-line wspierający kobiety dojrzałe (kobietywpracy.edu.pl)
Część 7: Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać

Projekt zakończony sukcesem.

Harmonogram wsparcia

Podsumowanie webbinarium - INTEGRATING WORK AND HOME IN THE COVID-19 TIMES:
Telepraca w czasach Covid-19 - znaczenie płci i pokolenia
LINK 1, LINK 2
Artykuł: Mężczyźni wobec łączenia obowiązków związanych z opieką, rodziną i pracą
Wpływ obowiązków związanych z opieką na życie zawodowe kobiet
Zaproszenie na webinarium „Współodpowiedzialność  - klucz do przezwyciężenia nierówności w świecie pracy” – 16 kwietnia 2021 r.

Poradniki opracowane w ramach projektu Time4Help dedykowane są kobietom dojrzałym oraz pracodawcom i organizacjom wspierającym kobiety dojrzałe. Przy ich opracowaniu wykorzystane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, które umożliwiły nam pogłębienie wiedzy na temat specyfiki kobiet w wieku 45-65 lat i ich potrzeb. Uwzględnione zostały również opinie pracodawców oraz dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania stosowane przez naszych partnerów projektowych z Belgii, Finlandii i Hiszpanii.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu dedykowanego kobietom dojrzałym: KOBIETY W PRACY

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie – (10.2016 – 03.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 220 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Centrum Edukacji w ramach jednostki samorządu terytorialnego Gondomar (Portugalia) oraz Akademią Techniczno – Humanistyczną z Bielska Białej. Główny cel projektu to wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób dojrzałych (w wieku 50+) do różnych form uczenia się przez całe życie. Wypracowany w projekcie Model Inwestuj w siebie pozwala pełniej, efektywniej i skuteczniej rozwiązać problem zwiększania motywacji i zainteresowania osób 50+ udziałem w różnych formach uczenia się przez całe życie.

Kompleksowy model złożony jest z 8 części:

Część 1: Metody i techniki motywowania, zwiększania zainteresowania i utrzymania zaangażowania osób 50+ w obszarze LLL
Część 2: Potrzeby szkoleniowe osób 50+ w kontekście uwarunkowań oraz prognoz rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego
Część 3: Program szkoleń dla osób 50+ ukierunkowanych na aktywizację edukacyjną
Część 4: Program szkoleń dla osób 50+ podnoszących kompetencje kluczowe i społeczne
Część 5: Program szkoleń dla grupy użytkowników
Część 6: Poradnik dla organizatorów i trenerów nt. organizacji i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji oferty dla grupy 50+
Część 7: Poradnik brokerski dla osób 50+ w zakresie LLL
Część 8: Zestaw procedur wdrożeniowych.

Model przetestowany został na grupie 70 osób dojrzałych i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

Karta 1 Wprowadzenie
Karta 2 Program szkoleń dla grupy użytkowników
Karta 3 Motywowanie osób
Karta 4 Poradnik dla organizatorów
Karta 5 Program szkoleń dla osób dojrzałych
Karta 6 Szkolenia
Karta 7 Poradnik dla osób dojrzałych
Artykuł Econometrics

Silver Team czyli potęga doświadczenia – (06.2011 – 05.2013, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 280 tys. Euro)

Projekt o charakterze innowacyjnym, którego celem było wypracowanie nowych, efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo ze starszych grup wiekowych (przyjęto wiek 50+). Stereotypowe myślenie o osobach ze starszych grup wiekowych wynika z dążenia do maksymalizacji zysku i krótkoterminowej orientacji pracodawców, którzy nie dostrzegają zalet zatrudniania osób starszych i nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać tkwiący w nich potencjał. Osoby te wykonują te same zadania co młodsi koledzy, co przy uwzględnieniu obniżonej sprawności, szybkości uczenia się, itd. skazuje ich we wszelkich porównaniach na niekorzystne odczucia. Przez to nawet jeżeli pracodawca wprost ich nie zwalnia, to panująca atmosfera i spadek poczucia przydatności, powodują, że sami decydują się na zwolnienie. Problem ten dotyczy nie tylko sektora prywatnego. Jest obecny także w administracji, szkolnictwie i całym sektorze publicznym, przyjmując w tych instytucjach nieco inne oblicze. Często bowiem instytucje pełnią w stosunku do osób starszych funkcję opiekuńczą i pozwalają im „utrzymać się” w pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie jest to jednak rozwiązanie problemu, gdyż powoduje to obniżenie efektywności ekonomicznej tych organizacji, a dla grupy osób 50+ często jest źródłem silnego stresu i wypalenia zawodowego. Negatywne nastawienie pracodawców do zatrudniania osób w wieku 50+ jest barierą nie do przejścia w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, chcących powrócić na rynek pracy.

Efektem działań w projekcie był pakiet Doświadczony pracownik, w skład którego wchodził:

1. Pakiet programów szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+.
2. Opracowanie nt. Nisze rynkowe w zakresie usług szansą aktywizacji zawodowej osób 50+.
3. Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku.
4. Poradnik trenera osób starszych.
5. Poradnik Doświadczony pracownik jako mentor, tutor, coach.
6. Strategia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą.

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej:

Strategie zarządzania
Programy szkoleń
Poradnik trenera
Nisze rynkowe
Kompendium
Doswiadczony pracownik jako MTC
Raport Italy for Polish Project
Raport Portugal for Polish Project
Report Sweden for Polish project

Cykl projektów szkoleniowych dla osób dojrzałych (40+, 45+, 50+)

Kwalifikacje warto podnosić w każdym wieku. Pakiet szkoleń dla osób po czterdziestce
Pakiet szkoleń dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym
Dobre kadry w każdym wieku
Projekty skierowane do pracujących osób dojrzałych (kolejno w wieku 40+, 45+, 50+), które z własnej woli, poza godzinami pracy chciały podnieść i uaktualnić swoje kwalifikacje. Szkolenia dotyczyły podniesienia kompetencji kluczowych z obszaru technologii ICT (obsługa komputera i aplikacji biurowych) oraz nauki języków obcych (j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki). Wartością dodaną projektu było połączenie tradycyjnej nauki języków obcych z e-learningiem, co ułatwiało udział w szkoleniu również osobom z terenów wiejskich. Ogółem w trzech projektach ze szkoleń skorzystało blisko 700 osób. Warto podkreślić, że wielu uczestników pierwszego projektu kontynuowało naukę w kolejnych odsłonach, wielu polecało znajomym nasze szkolenia. Wartość trzech projektów ogółem ok. 250 tys. Euro.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019