Osoby z niepełnosprawnością

Time4AlternativeCreativity in remote space

Opis projektu
Celem projektu jest upowszechnienie dorobku kultury i zwiększenie jego obecności w życiu społecznym przy użyciu narzędzi zdalnych. Zakładamy również rozszerzenie potencjalnych grup docelowych instytucji kultury i sektora kreatywnego poprzez większe udostępnienie udziału w świecie kultury i sztuki osób z wadami słuchu i wzroku. Sytuacja pandemii Covid-19 spowodowała czasowe zamknięcie wszystkich sektorów gospodarki. Niektóre z nich poradziły sobie w nowych warunkach lepiej, inne gorzej. Do tych ostatnich niewątpliwie należą małe, zwykle lokalne instytucje kultury i sektora kreatywnego, które ze względu na lockdown, a potem znaczne ograniczenia w liczbie turystów przestały mieć możliwość świadczenia swoich usług w sposób tradycyjny. Ze względu na brak środków i często odpowiednich kompetencji cyfrowych nie odnalazły się też w świecie zdalnym. Ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały trwałe ograniczenie w liczbie odbiorców, co wymaga i wymagać będzie poszukiwania nowych rynków zbytu na swoje produkty i usługi, i nowych grup odbiorców. Jedną z takich grup docelowych dotychczas postrzeganych przez te instytucje w niedostateczny sposób są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną.

Grupami docelowymi projektu są:

  • instytucje sektora kultury i sektora kreatywnego w postaci ich właścicieli i pracowników, to małe lokalne instytucje typu warsztaty artystyczne, muzea, itp.,
  • podmioty wspierające małe, lokalne instytucje kultury i sektora kreatywnego, np. jednostki samorządu terytorialnego, które finansują działania instytucji kultury i sektora kreatywnego, instytucje parasolowe zrzeszające / wspomagające działalność lokalnych instytucji kultury i sektora kreatywnego, np. organizacje pozarządowe, centra wspierania aktywności lokalnej, lokalne sieci tematyczne, inne podmioty / osoby świadczące usługi na rzecz instytucji kultury i sektora kreatywnego, np. firmy szkoleniowe, informatycy, trenerzy, animatorzy.

Bezpośrednio lub pośrednio w obszarze zainteresowań projektu znajdują się także instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (w tym w obszarze kultury).

Rezultaty projektu

Zamierzamy wypracować trzy rezultaty:
O1 Podręcznik dla instytucji kultury i sektora kreatywnego w zakresie digitalizacji ofert. Planowane jest stworzenie podręcznika w formie szkoleń e-learningowych przy użyciu programu Articulate 360 przeznaczonego dla instytucji kultury i kreatywności, małych lokalnych firm kulturalnych, pozostawionych bez wsparcia cyfrowego i bez klientów. Będzie zawierał rozwiązania wspierające te instytucje w aktywności zdalnej. Będzie pokazywał, jak promować ich aktywność wśród nowej grupy docelowej, jaką są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną. Będzie uczył obsługi klientów w sieci, w rzeczywistości wirtualnej.

O2 Szkolenia dla właścicieli i pracowników lokalnych instytucji kultury i sektora kreatywnego. Celem szkoleń będzie zapoznanie ze specyfiką osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich postrzegania świata. Planujemy m.in. przybliżenie kultury głuchych oraz zasad savoir vivre (inny dla każdej niepełnosprawności). Dzięki szkoleniom chcemy zwrócić uwagę na postrzeganie świata innymi zmysłami, co może stanowić inspirację dla artystów, otwarcie się na nowe możliwości tworzenia sztuki. Szkolenia będą miały formę doświadczania świata postrzeganego przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i wejścia w rolę takich osób. Dzięki udziałowi w szkoleniach zostaną podniesione kwalifikacje uczestników.

O3 Oferta instytucji kultury i sektora kreatywnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dobre praktyki. Chcemy stworzyć swoistą mapę miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Analiza takich miejsc pozwoli na czerpanie wzorców godnych naśladowania, a w rezultacie promocję instytucji kultury oraz instytucji kreatywnych w społecznościach lokalnych.

Na zakończenie projektu przewidujemy przede wszystkim nabycie umiejętności zdalnego funkcjonowania przez przedstawicieli instytucji sektora kultury i sektora kreatywnego. Wierzymy także, że dzięki wypracowanym w projekcie rezultatom będą oni przygotowani do przyjęcia nowej grupy docelowej klientów jakimi są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną. Wartością dodaną powinna być inspiracja twórców innym sposobem postrzegania świata. Odnosi się to przede wszystkim do postrzegania świata innymi zmysłami niż te, do których przywykliśmy (np. głównie węchem czy smakiem, jak w przypadku osób niewidomych czy głuchoniewidomych). Projekt pozwoli połączyć dwie dotychczas obce sobie grupy: instytucje kultury, instytucje kreatywne oraz osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Partnerzy
Wiodącą rolę odegra Lider, Centrum Dobre Kadry, które ma duże doświadczenie w pracy z lokalnymi partnerami, a przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną. Partnerstwo składa się w każdym kraju z dwóch instytucji – jednej doświadczonej w różnych obszarach, otwartej na zdalne przetrwanie, drugiej lokalnej, z mniejszymi możliwościami.

Wśród „starych, doświadczonych” podmiotów w projekcie są instytucje szkoleniowe (Lider, P1), organizacje o charakterze parasolowym mające silny wpływ na lokalne podmioty w obszarze kultury i turystyki (P3), organizacje pozarządowe specjalizujące się w różnych formach kształcenia z dużym doświadczeniem we współpracy lokalnej (P5) oraz jednostka samorządu terytorialnego współpracująca z lokalnymi podmiotami z obszaru kultury i edukacji (P7). Nowi Partnerzy to organizacja pozarządowa wspierająca osoby z niepełnosprawnością sensoryczną między innymi w obszarze kultury i jej poznawania (P2), stowarzyszenie wspierające garncarzy i ceramików na Cyprze, które ma bezpośredni kontakt z lokalnymi twórcami (P4), muzeum folklorystyczne prowadzone przez lokalnych pasjonatów (P6) i instytucja wspierająca społeczność głuchą w Portugalii i na całym świecie (P8).

Więcej:
LEAFLET TIME4AC ENG
Poster TIME4AC ENG
PREZENTACJA
Poster TIME4AC PL

Klub grupy wsparcia Dyna Lingua – (02.2021 – 11.2023, źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wartość ok. 900 tys. Euro) jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji oraz firmy Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Celem głównym projektu jest skuteczne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej min. 30 osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego. Wsparcie otrzymają również rodziny osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu utworzono Klub grupy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w którym wspierane są osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim. Działalność Klubu ma umożliwić podopiecznym zwiększenie samodzielności, niezależne życie w środowisku lokalnym, pozwolić odnaleźć się na rynku pracy, zapobiegać odizolowaniu, a ich rodzinom umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności ważnych dla skuteczności działań w obszarze integracji społecznej.

 

Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną jako grupa docelowa dla branży turystycznej –wymiana dobrych praktyk – (09.2019 – 12.2020, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 48 tys. Euro)

Celem projektu jest wypracowanie, dzięki wymianie doświadczeń międzynarodowych, dobrych rozwiązań w obszarze profesjonalnego przygotowania organizacji turystycznych do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną (osoby głuche i niedosłyszące oraz osoby niewidome i niedowidzące). Grupą docelową projektu są pracownicy branży turystycznej zarówno z krajów partnerskich tworzących projekt, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Analizy prowadzone w projekcie oraz wypracowane rezultaty pozwolą na lepsze przygotowanie branży turystycznej do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Pozwolą również wskazać luki kompetencyjne do uzupełnienia. Rezultaty projektu będą szczególnie ważne dla osób przygotowujących ofertę oraz osób bezpośrednio obsługujących klientów. Korzyści z realizacji projektu przełożą się zarówno na lepsze funkcjonowanie podmiotów branży turystycznej (możliwość rozszerzenia grupy potencjalnych klientów o osoby z niepełnosprawnością sensoryczną), jak i na możliwość pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną (możliwość korzystania w pełni z usług turystycznych).

Więcej:

Audit

Desk research

Good practices Case study

Training materials

 

Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych – (06.2016 – 11.2018, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 450 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Akademie (Chemnitz, Niemcy) oraz Polskim Związkiem Głuchych, Oddział w Łodzi. Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu do zatrudnienia osób głuchych i niedosłyszących. Wypracowany w projekcie Model DEAF WORK składa się z ośmiu części: 1. Koncepcja sieci współpracy z pracodawcami. 2. Ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby głuchej – indywidualizacja podejścia. 3. Programy szkoleń w obszarze głównych luk kompetencyjnych głuchych. 4. Poradnik dla pracodawców „Głuchy w pracy – specyfika, savoir vivre”. 5. Program seminariów dla pracodawców i słyszących pracowników „Współpraca z osobą głuchą”. 6. Cykl materiałów (film+kurs e-learningowy w PJM) „Pracować to znaczy …” aktywizujących osoby głuche do podjęcia zatrudnienia. 7. Cykl nagrań zawierających materiały ułatwiające komunikację głuchych z instytucjami (PUP, Urzędy, JST) w celu zwiększenia szans na rynku pracy (tłumaczone na PJM pisma, komunikaty, formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia). 8. Procedura wdrożenia modelu. W Polsce bardzo mało podejmuje się działań nakierowanych na wsparcie osób głuchych. Wypracowane rozwiązanie pozwoliło w pełniejszy i bardziej skuteczny sposób rozwiązać problem niskiej aktywności zawodowej tej grupy. Model był testowany na grupie 40 osób głuchych i niedosłyszących i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.


Więcej:

KARTA 1 Wprowadzenie

KARTA 2 Koncepcja sieci

KARTA 3 Program seminariów dla pracodawców

KARTA 4 Poradnik dla pracodawców

KARTA 5 Programy szkoleń

KARTA 6 Ścieżki rozwoju

KARTA 7 Kontakt z urzędem

KARTA 8 Pracować to znaczy

CARD 1 Introduction

CARD 2 Concept of a cooperation

CARD 3 Seminars programme for employers

CARD 4 Employer's guide

CARD 5 Seminars programme

CARD 6 Paths of the educational

CARD 7 Contact with administration

CARD 8 When I do work

 

Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń – (09.2017 – 11.2018, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 40 tys. Euro)
Projekt jest przykładem partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk w obszarze edukacji dorosłych. Realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem ImproveAway (Malta), instytucją badawczo – szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Stowarzyszeniem Bonitum z Wrocławia. Projekt traktuje o problemach edukacji dorosłych o bardzo niskich kwalifikacjach. Jest przykładem akcji wspierającej włączenie społeczne osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwala na upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społecznej tej grupy docelowej. Projekt promuje różnorodność, równość oraz niedyskryminację w działaniach edukacyjnych. Aktywizacja i włączanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest obecnie problemem powszechnym i kluczową kwestią wymagającą skutecznych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej. W 2010 r. roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 16% ludności Unii Europejskiej, tj. 80 mln osób. Badania statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 15+ stanowią ok. 3% wszystkich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Cel projektu koncentruje się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze aktywizacji społecznej (i ewentualnie zawodowej) osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Go4Diversity (Poland) – (10.2018 – 06.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą projektu jest Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizują aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. W projekcie założono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.
Efektem prac będzie modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z sześciu części: 1. Przewodnik – poradnik dla pracodawców, zawierający opis rodzajów niepełnosprawności oraz wskazujący, co jest potrzebne (jak przygotować stanowisko pracy), by zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, 2. Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością, 3. Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością, 4. Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników, którzy będą mogli poczuć się jak osoby z niepełnosprawnością, 5. Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy, 6. Film – koncepcja kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Więcej:

Project presentation

Poland vs EU

Harmonogram udzielonego wsparcia G4D

Kilka słów o osobach z niepełnosprawnością w miejscu pracy:

O Głuchych kilka słów
O niepełnosprawności intelektualnej słów kilka
O niepełnosprawności ruchowej kilka słów
O Niewidomych kilka słów

Niepełnosprawność? Nie zawsze oznacza to, co myślisz

Disability? It doesn’t always mean what you think

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA – (09.2016 – 08.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 280 tys. Euro)
Projekt partnerstwa strategicznego w obszarze kształcenia zawodowego realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem wspierającym osoby głuche Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért (Węgry), organizacją pozarządową Institute of Citizen's Sustainable Development and Health (Grecja) oraz B&D Hotels SA, HP Hotel Park Plaza z Wrocławia. Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży gastronomiczno-hotelarskiej (HORECA). Cel ten jest realizowany poprzez wypracowanie nowoczesnych, innowacyjnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i specyfiki osób głuchych. W projekcie wypracowano trzy rezultaty pracy intelektualnej, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży HORECA. Są to:
• Koncepcja szkoleń dla głuchego pracownika na 10 stanowiskach pracy w branży HORECA: barista, barman, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, portier, pokojowy/pokojówka, ogrodnik, konserwator. Dla każdego z wybranych stanowisk powstał pakiet materiałów szkoleniowych obejmujący: sylabus (program szkolenia zawodowego) zgodny z Europejskimi Ramami Kształcenia, opis zawodu zawierający kluczowe kwestie związane z zadaniami, pożądanymi umiejętnościami, zakresem wiedzy, itp. stanowiący podręcznik / poradnik dla trenera / nauczyciela, zestaw filmów instruktażowych prezentujących najważniejsze aktywności w zawodzie oraz zasady bezpieczeństwa.
• Słownik tematyczny dla 10 stanowisk wyspecyfikowanych w ramach poprzedniego rezultatu.
• Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z branży HORECA, które zawiera najważniejsze kwestie związane z zatrudnianiem osób niesłyszących.
Większość rezultatów powstała w 4 wersjach językowych: polskiej, greckiej, węgierskiej oraz angielskiej.

Więcej:

HORECA Vademecum

 

Spróbujmy się zrozumieć – (01.2012 – 12.2014, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 600 tys. Euro)
Projekt o charakterze innowacyjnym dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób głuchych i niedosłyszących. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia czy narządów ruchu. Stąd potoczne myślenie o osobach z niepełnosprawnością ogranicza się zwykle do osób z niepełnosprawnością ruchową. Bardzo mało podejmuje się działań nakierowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością sensoryczną, w tym zwłaszcza głuchych i słabosłyszących. A według szacunków stanowią oni 8,3% osób z niepełnosprawnością w Polsce (dane Polskiego Związku Głuchych). Produktem finalnym projektu było wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego pakietu „Aktywność bez barier” składającego się z:
1. Programów szkoleń tradycyjnych w PJM „Język polski jako język obcy” oraz „Społeczna aktywność”.
2. Programów 10 szkoleń e-learningowych w PJM podnoszących kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe osób niepełnosprawnych słuchowo
3. Programu szkolenia PJM dla trenerów.
4. Programu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy i pracodawców zatrudniających/chcących zatrudniać osoby Głuche.
5. Poradnika trenera osób niepełnosprawnych słuchowo.
6. Słownika PJM w formie zapisu DVD.
7. Koncepcji portalu dla osób niesłyszących zawierającego w PJM kursy zawodowe oraz informacje o sytuacji społeczno- gospodarczej i sytuacji na rynku pracy.
8. Modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych.


Więcej:

O głuchych słów kilka

Sytuacja i możliwosci aktywizacji Głuchych

Enable – Workable – (07.2013 – 11.2014, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro).
Projekt w partnerstwie międzynarodowym z Fundacją INSPIRE z Malty dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze rzeczywistego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu zakładała wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podniesienia wiedzy i kompetencji osób, które mogą spotkać się z osobami z niepełnosprawnością na rynku pracy. Głównymi grupami docelowymi projektu byli pracownicy służb zatrudnienia i integracji społecznej, a także pracodawcy. Nasze rozwiązania wypracowaliśmy poprzez poznanie i adaptację dobrych europejskich praktyk, zwłaszcza rozwiązań stosowanych u maltańskiego partnera projektu, głównej organizacji na Malcie świadczącej usługi w zakresie wspierania integracji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.
Do pracy w projekcie zaprosiliśmy osoby z województwa dolnośląskiego, które od lat związane są z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawności (tzw. multiplikatorzy). Staraliśmy się, aby były reprezentowane instytucje zajmujące się wszystkimi typami niepełnosprawności, również tymi mało znanymi, jak niepełnosprawność mentalna czy sensoryczna. Do pracy w projekcie zaprosiliśmy również aktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Chcieliśmy, aby podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistej aktywizacji społecznej, barier, ale i możliwości ich przełamywania. W wyniku pracy w projekcie powstały dwie w pełni opisane i przetestowane koncepcje szkoleń dla pracowników służb zatrudnienia i integracji społecznej. Przygotowaliśmy również cztery newslettery na temat aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dwa raporty poświęcone tej problematyce. Poznaliśmy wiele osób, które dzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy z osobami niepełnosprawnymi. Poznaliśmy również wiele historii, w większości optymistycznych, osób z niepełnosprawnością, które są często bardziej aktywne od wielu tzw. „pełnosprawnych”
Więcej:

Raport Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Enable-Workable NEWSLETTER 01

Enable-Workable NEWSLETTER 02

Enable-Workable NEWSLETTER 03

Enable-Workable NEWSLETTER 04

Raport good practices Malta

Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku – (11.2009 – 10.2011, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro).
Projekt realizowany w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Projekt miał na celu wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju Ośrodka. Założeniem projektu było stworzenie skutecznych form przeciwdziałania nierównym szansom młodzieży, wzmocnienie poczucia własnej wartości i otwartości w kontaktach między ludźmi, pomoc w przezwyciężaniu trudności i przełamywaniu barier.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019