Osoby z niepełnosprawnością

Go for VET in Erasmus+ (03.2023 – 11.2024, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość 60 tys. Euro)

Lider: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji sektora VET do realizacji zawodowych staży zagranicznych w ramach Erasmus+ przez wypracowanie i wdrożenie nowych programów staży, wraz z rekomendacjami, i dobrymi praktykami w zakresie włączania uczniów z niepełnosprawnością do działań mobilnościowych. W projekcie udział biorą organizacje z Polski, Cypru, Grecji i Finlandii, a zamierzamy wypracować dwa rezultaty:
A) Programy staży dla (minimum) miesięcznych praktyk zawodowych zagranicznych uczniów szkół technicznych w ramach profesji: technik logistyk, technik hotelarz, technik weterynarii, technik fotografii i multimediów.
B) Zbiór rekomendacji, procedur i dobrych praktyk z zakresu włączania osób z niepełnosprawnością w działania zagranicznych mobilności zawodowych.
W projekcie zaplanowaliśmy cztery wizyty studyjne, udział w których wezmą wszyscy Partnerzy projektu. Pierwsza wizyta odbędzie się pod koniec czerwca w Polsce, we Wrocławiu i w Krotoszynie. Druga wizyta będzie miała miejsce w Larnace na Cyprze na początku października 2023 r. Trzecia wizyta to Kuovola w Finlandii w styczniu 2024 r., a czwarta odbędzie się w Atenach w połowie kwietnia 2024 r.

 
VET4ALL (12.2021 – 11.2023, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość 60 tys. Euro)

Opis projektu
Głównym celem projektu jest wzmocnienie organizacji wysyłających, goszczących i pośredniczących w zakresie realizacji działań kształcenia zawodowego włączających uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych. Projekt umożliwi wypracowanie 4 raportów zawierających rekomendacje z zakresu dobrych praktyk/procedur/narzędzi/wzorców zachowań wspierających udział osób z niepełnosprawnością w sektorze VET. Projekt doprowadzi do wzmocnienia potencjału partnerów i innych organizacji sektora VET.

W projekcie wypracowane zostaną 4 rezultaty materialne – raporty. Obejmą one zagadnienia związane z: włączaniem osób z niepełnosprawnością w edukację zawodową, wspierania nauczycieli wyjeżdżających z grupami zawierającymi osoby z niepełnosprawnością, dostosowaniem procedur stosowanych w projektach mobilności zawodowych pod kątem łatwiejszego udziału osób z niepełnosprawnością, dostosowania działań przeprowadzanych w organizacjach goszczących, w których staże realizują osoby z niepełnosprawnością.

Spotkanie Partnerów projektu 7-10 listopada 2022

Organizacje partnerskie współpracujące w ramach projektu partnerstwa strategicznego VET4ALL miały okazję do opracowania rezultatów dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnością w sektorze kształcenia zawodowego. Tym razem międzynarodowe spotkanie odbyło się we Wrocławiu w dniach 7-10.11.2022. Nasza praca skoncentrowała się na organizacjach goszczących. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy usprawnić proces integracji, jeśli chodzi o organizację zagranicznych staży zawodowych, jakie materiały możemy zaoferować firmom, aby wesprzeć ten proces i jak możemy poprawić doświadczenie stażystów Erasmus+. Pozyskaliśmy wiele dobrych praktyk od menedżerów, naukowców oraz z wizyt w różnych organizacjach pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Najlepsze przykłady już wkrótce zamieścimy w naszym raporcie! Więcej informacji na www.vet4all.eu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Konferencja w ramach Projektu VET4ALL

Serdecznie zapraszamy na konferencję finalną, w trakcie której zostaną przedstawione rezultaty wypracowane w ramach Projektu VET4ALL. Konferencja zostanie przeprowadzona w formie zdalnej 20.10.2023 r. więcej szczegółów na stronie https://www.vet4all.eu/news/

Time4AlternativeCreativity in remote space – (06.2021 – 07.2023, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 255 tys. Euro)

Opis projektu
Celem projektu jest upowszechnienie dorobku kultury i zwiększenie jego obecności w życiu społecznym przy użyciu narzędzi zdalnych. Zakładamy również rozszerzenie potencjalnych grup docelowych instytucji kultury i sektora kreatywnego poprzez większe udostępnienie udziału w świecie kultury i sztuki osób z wadami słuchu i wzroku. Sytuacja pandemii Covid-19 spowodowała czasowe zamknięcie wszystkich sektorów gospodarki. Niektóre z nich poradziły sobie w nowych warunkach lepiej, inne gorzej. Do tych ostatnich niewątpliwie należą małe, zwykle lokalne instytucje kultury i sektora kreatywnego, które ze względu na lockdown, a potem znaczne ograniczenia w liczbie turystów przestały mieć możliwość świadczenia swoich usług w sposób tradycyjny. Ze względu na brak środków i często odpowiednich kompetencji cyfrowych nie odnalazły się też w świecie zdalnym. Ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały trwałe ograniczenie w liczbie odbiorców, co wymaga i wymagać będzie poszukiwania nowych rynków zbytu na swoje produkty i usługi, i nowych grup odbiorców. Jedną z takich grup docelowych dotychczas postrzeganych przez te instytucje w niedostateczny sposób są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną.

Rezultaty projektu:

 1. Podręcznik dla instytucji kultury i sektora kreatywnego w zakresie digitalizacji ofert w formie szkoleń e-learningowych przy użyciu programu Articulate 360. (rozwiązania wspierające te instytucje w aktywności zdalnej, sposoby promocji aktywności wśród nowej grupy docelowej, jaką są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, nauka obsługi klientów w sieci, w rzeczywistości wirtualnej).
 2. Szkolenia dla właścicieli i pracowników lokalnych instytucji kultury i sektora kreatywnego, mające na celu zapoznanie ze specyfiką osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich postrzegania świata. Cel szkoleń to przybliżenie kultury głuchych oraz zasad savoir vivre (inny dla każdej niepełnosprawności). Szkolenia mają zwrócić uwagę na postrzeganie świata innymi zmysłami, co może stanowić inspirację dla artystów, otwarcie się na nowe możliwości tworzenia sztuki. Forma szkoleń - doświadczanie świata postrzeganego przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i wejście w rolę takich osób.
 3. Oferta instytucji kultury i sektora kreatywnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dobre praktyki. Swoista mapa miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Analiza takich miejsc pozwala na czerpanie wzorców godnych naśladowania, a w rezultacie promocję instytucji kultury oraz instytucji kreatywnych w społecznościach lokalnych.

Partnerzy
Wiodącą rolę odgrywa Lider, Centrum Dobre Kadry, instytucja szkoleniowa, która ma duże doświadczenie w pracy z lokalnymi partnerami, a przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną. Partnerstwo składa się w każdym kraju z dwóch instytucji – jednej doświadczonej w różnych obszarach, otwartej na zdalne przetrwanie, drugiej lokalnej, z mniejszymi możliwościami:

  • Fundacja Transgresja – Partner z Polski, organizacja pozarządowa wspierająca osoby z niepełnosprawnością sensoryczną między innymi w obszarze kultury i jej poznawania
  • Larnaka Tourism Board – Partner z Cypru, organizacje o charakterze parasolowym mające silny wpływ na lokalne podmioty w obszarze kultury i turystyki
  • Cyprus Pottery – Ceramic Association – Partner z Cypru, stowarzyszenie wspierające garncarzy i ceramików na Cyprze, które ma bezpośredni kontakt z lokalnymi twórcami
  • Institute of Citizen's Sustainable Development and Health – Partner z Grecji, organizacja pozarządowa specjalizująca się w różnych formach kształcenia z dużym doświadczeniem we współpracy lokalnej
  • The Agricultural-Ethnographic Museum of Aradosivia Elassonos – Partner z Grecji, muzeum folklorystyczne prowadzone przez lokalnych pasjonatów
  • União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim – Partner z Portugalii, jednostka samorządu terytorialnego współpracująca z lokalnymi podmiotami z obszaru kultury i edukacji
  • CTILG, LDA – Partner z Portugalii, instytucja wspierająca społeczność głuchą w Portugalii i na całym świecie

Projekt w trakcie realizacji.

Więcej:
Rezultaty projektu
LEAFLET TIME4AC ENG
Poster TIME4AC ENG
PREZENTACJA
Poster TIME4AC PL

Klub grupy wsparcia Dyna Lingua – (02.2021 – 11.2023, źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wartość ok. 900 tys. Euro)

jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji oraz firmy Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Celem głównym projektu jest skuteczne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej min. 30 osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego. Wsparcie otrzymają również rodziny osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu utworzono Klub grupy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w którym wspierane są osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim. Działalność Klubu ma umożliwić podopiecznym zwiększenie samodzielności, niezależne życie w środowisku lokalnym, pozwolić odnaleźć się na rynku pracy, zapobiegać odizolowaniu, a ich rodzinom umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności ważnych dla skuteczności działań w obszarze integracji społecznej.

W ramach projektu realizowane są zajęcia grupowe i indywidualne z arteterapii (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne), zajęcia rozwijające mowę i myślenie, z emisji głosu, konwersacji. Realizowane są również szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych z zakresu kosmetologii, florystyki, krawiectwa, kucharzenia, prac porządkowych.
Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w wizytach studyjnych, podczas których odwiedzają inne placówki o podobnym charakterze oraz w wyjazdach integracyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Go4Diversity (Poland) – (10.2018 – 09.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą projektu był Partner belgijski. Wszyscy Partnerzy realizowali aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. W projekcie przeprowadzono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.

Efektem prac jest modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z 7 części:

Część 1: Zestaw filmów o specyfice różnych rodzajów niepełnosprawności: przewodnik – poradnik dla pracodawców
Część 2: Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością
Część 3: Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością
Część 4: Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników osób z niepełnosprawnością
Część 5: Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy
Część 6: Film na rzecz zwiększania motywacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością
Część 7: Zestaw procedur wdrożeniowych

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

Project presentation
Poland vs EU
Harmonogram udzielonego wsparcia G4D

Kilka słów o osobach z niepełnosprawnością w miejscu pracy:

O Głuchych kilka słów
O niepełnosprawności intelektualnej słów kilka
O niepełnosprawności ruchowej kilka słów
O Niewidomych kilka słów

Niepełnosprawność? Nie zawsze oznacza to, co myślisz

Disability? It doesn’t always mean what you think

Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną jako grupa docelowa dla branży turystycznej – wymiana dobrych praktyk – (09.2019 – 12.2020, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 48 tys. Euro)

Celem projektu było wypracowanie, dzięki wymianie doświadczeń międzynarodowych, dobrych rozwiązań w obszarze profesjonalnego przygotowania organizacji turystycznych do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną (osoby głuche i niedosłyszące oraz osoby niewidome i niedowidzące). Grupa docelowa projektu to pracownicy branży turystycznej zarówno z krajów partnerskich tworzących projekt, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Analizy prowadzone w projekcie oraz wypracowane rezultaty miały na celu lepsze przygotowanie branży turystycznej do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Pozwoliły również wskazać luki kompetencyjne do uzupełnienia. Rezultaty projektu są szczególnie ważne dla osób przygotowujących ofertę oraz osób bezpośrednio obsługujących klientów. Korzyści z realizacji projektu pozwolą zarówno na lepsze funkcjonowanie podmiotów branży turystycznej (możliwość rozszerzenia grupy potencjalnych klientów o osoby z niepełnosprawnością sensoryczną), jak i na możliwość pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną (możliwość korzystania w pełni z usług turystycznych).

Projekt zrealizowano w partnerstwie:

Centrum Dobre Kadry - Lider
Larnaka Tourism Board – Partner z Cypru
Institute of Citizen's Sustainable Development and Health – Partner z Grecji
União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim – Partner z Portugalii

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej:

Audit
Desk research
Good practices Case study
Training materials

Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych – (06.2016 – 11.2018, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 450 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Akademie (Chemnitz, Niemcy) oraz Polskim Związkiem Głuchych, Oddział w Łodzi. Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu do zatrudnienia osób głuchych i niedosłyszących.

Wypracowany w projekcie Model DEAF WORK składa się z ośmiu części:

Część 1: Koncepcja sieci współpracy z pracodawcami
Część 2: Ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby głuchej – indywidualizacja podejścia
Część 3: Programy szkoleń w obszarze głównych luk kompetencyjnych głuchych z materiałami
Część 4: Poradnik dla pracodawców „Głuchy pracownik”
Część 5: Program seminariów dla pracodawców i słyszących pracowników „Współpraca z osobą głuchą”
Część 6: Cykl materiałów (film+kurs e-learningowy w PJM) „Pracować to znaczy …” aktywizujących osoby głuche do podjęcia zatrudnienia
Część 7: Cykl nagrań zawierających materiały ułatwiające komunikację głuchych z instytucjami (PUP, Urzędy, JST) w celu zwiększenia szans na rynku pracy (tłumaczone na PJM pisma, komunikaty, formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia)
Część 8: Procedura wdrożenia modelu

W Polsce bardzo mało podejmuje się działań nakierowanych na wsparcie osób głuchych. Wypracowane rozwiązanie pozwoliło w pełniejszy i bardziej skuteczny sposób rozwiązać problem niskiej aktywności zawodowej tej grupy. Model był testowany na grupie 40 osób głuchych i niedosłyszących i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

KARTA 1 Wprowadzenie
KARTA 2 Koncepcja sieci
KARTA 3 Program seminariów dla pracodawców
KARTA 4 Poradnik dla pracodawców
KARTA 5 Programy szkoleń
KARTA 6 Ścieżki rozwoju
KARTA 7 Kontakt z urzędem
KARTA 8 Pracować to znaczy
CARD 1 Introduction
CARD 2 Concept of a cooperation
CARD 3 Seminars programme for employers
CARD 4 Employer's guide
CARD 5 Seminars programme
CARD 6 Paths of the educational
CARD 7 Contact with administration
CARD 8 When I do work

Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń – (09.2017 – 11.2018, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 40 tys. Euro)

Projekt to przykład partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk w obszarze edukacji dorosłych. Zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem ImproveAway (Malta), instytucją badawczo – szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Stowarzyszeniem Bonitum z Wrocławia. Projekt traktował o problemach edukacji dorosłych o bardzo niskich kwalifikacjach. Jest przykładem akcji wspierającej włączenie społeczne osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczył wsparcia rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwalał na upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społecznej tej grupy docelowej. Projekt promował różnorodność, równość oraz niedyskryminację w działaniach edukacyjnych. Aktywizacja i włączanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest obecnie problemem powszechnym i kluczową kwestią wymagającą skutecznych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej. W 2010 r. roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 16% ludności Unii Europejskiej, tj. 80 mln osób. Badania statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 15+ stanowią ok. 3% wszystkich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Cel projektu koncentrował się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze aktywizacji społecznej (i ewentualnie zawodowej) osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt zakończony sukcesem.

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA – (09.2016 – 08.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 280 tys. Euro)

Projekt partnerstwa strategicznego w obszarze kształcenia zawodowego zrealizowany wspólnie ze stowarzyszeniem wspierającym osoby głuche Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért (Węgry), organizacją pozarządową Institute of Citizen's Sustainable Development and Health (Grecja) oraz B&D Hotels SA, HP Hotel Park Plaza z Wrocławia. Celem projektu to poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży gastronomiczno-hotelarskiej (HORECA). Cel ten został zrealizowany poprzez wypracowanie nowoczesnych, innowacyjnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i specyfiki osób głuchych. W projekcie wypracowano trzy rezultaty pracy intelektualnej, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży HORECA. Są to:

1.Koncepcja szkoleń dla głuchego pracownika na 10 stanowiskach pracy w branży HORECA: barista, barman, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, portier, pokojowy/pokojówka, ogrodnik, konserwator. Dla każdego z wybranych stanowisk powstał pakiet materiałów szkoleniowych obejmujący: sylabus (program szkolenia zawodowego) zgodny z Europejskimi Ramami Kształcenia, opis zawodu zawierający kluczowe kwestie związane z zadaniami, pożądanymi umiejętnościami, zakresem wiedzy, itp. stanowiący podręcznik / poradnik dla trenera / nauczyciela, zestaw filmów instruktażowych prezentujących najważniejsze aktywności w zawodzie oraz zasady bezpieczeństwa.
2.Słownik tematyczny dla 10 stanowisk wyspecyfikowanych w ramach poprzedniego rezultatu.
3.Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z branży HORECA, które zawiera najważniejsze kwestie związane z zatrudnianiem osób niesłyszących.

Większość rezultatów powstała w 4 wersjach językowych: polskiej, greckiej, węgierskiej oraz angielskiej.

Więcej:
Materiały wypracowane w ramach projektu

 

Spróbujmy się zrozumieć – (01.2012 – 12.2014, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 600 tys. Euro)

Projekt o charakterze innowacyjnym dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób głuchych i niedosłyszących. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia czy narządów ruchu. Stąd potoczne myślenie o osobach z niepełnosprawnością ogranicza się zwykle do osób z niepełnosprawnością ruchową. Bardzo mało podejmuje się działań nakierowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością sensoryczną, w tym zwłaszcza głuchych i słabosłyszących. A według szacunków stanowią oni 8,3% osób z niepełnosprawnością w Polsce (dane Polskiego Związku Głuchych). Produktem finalnym projektu było wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego pakietu „Aktywność bez barier” składającego się z:
1. Programów szkoleń tradycyjnych w PJM „Język polski jako język obcy” oraz „Społeczna aktywność”.
2. Programów 10 szkoleń e-learningowych w PJM podnoszących kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe osób niepełnosprawnych słuchowo
3. Programu szkolenia PJM dla trenerów.
4. Programu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy i pracodawców zatrudniających/chcących zatrudniać osoby Głuche.
5. Poradnika trenera osób niepełnosprawnych słuchowo.
6. Słownika PJM w formie zapisu DVD.
7. Koncepcji portalu dla osób niesłyszących zawierającego w PJM kursy zawodowe oraz informacje o sytuacji społeczno- gospodarczej i sytuacji na rynku pracy.
8. Modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych.


Więcej:

O głuchych słów kilka
Sytuacja i możliwosci aktywizacji Głuchych

Enable – Workable – (07.2013 – 11.2014, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro).

Projekt w partnerstwie międzynarodowym z Fundacją INSPIRE z Malty dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze rzeczywistego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu zakładała wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podniesienia wiedzy i kompetencji osób, które mogą spotkać się z osobami z niepełnosprawnością na rynku pracy. Głównymi grupami docelowymi projektu byli pracownicy służb zatrudnienia i integracji społecznej, a także pracodawcy. Nasze rozwiązania wypracowaliśmy poprzez poznanie i adaptację dobrych europejskich praktyk, zwłaszcza rozwiązań stosowanych u maltańskiego partnera projektu, głównej organizacji na Malcie świadczącej usługi w zakresie wspierania integracji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.
Do pracy w projekcie zaprosiliśmy osoby z województwa dolnośląskiego, które od lat związane są z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawności (tzw. multiplikatorzy). Staraliśmy się, aby były reprezentowane instytucje zajmujące się wszystkimi typami niepełnosprawności, również tymi mało znanymi, jak niepełnosprawność mentalna czy sensoryczna. Do pracy w projekcie zaprosiliśmy również aktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Chcieliśmy, aby podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistej aktywizacji społecznej, barier, ale i możliwości ich przełamywania. W wyniku pracy w projekcie powstały dwie w pełni opisane i przetestowane koncepcje szkoleń dla pracowników służb zatrudnienia i integracji społecznej. Przygotowaliśmy również cztery newslettery na temat aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dwa raporty poświęcone tej problematyce. Poznaliśmy wiele osób, które dzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy z osobami niepełnosprawnymi. Poznaliśmy również wiele historii, w większości optymistycznych, osób z niepełnosprawnością, które są często bardziej aktywne od wielu tzw. „pełnosprawnych”
Więcej:

Raport Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Enable-Workable NEWSLETTER 01
Enable-Workable NEWSLETTER 02
Enable-Workable NEWSLETTER 03
Enable-Workable NEWSLETTER 04
Raport good practices Malta

Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku – (11.2009 – 10.2011, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro).

Projekt realizowany w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Projekt miał na celu wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju Ośrodka. Założeniem projektu było stworzenie skutecznych form przeciwdziałania nierównym szansom młodzieży, wzmocnienie poczucia własnej wartości i otwartości w kontaktach między ludźmi, pomoc w przezwyciężaniu trudności i przełamywaniu barier.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019