Współpraca ze szkołami
Dobre Kadry | Szkolenia dla Ciebie > Współpraca ze szkołami

Język obcy nowożytny dla nauczycieli dziecka młodszego
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego na zajęcia z języka angielskiego lub języka niemieckiego przygotowujące do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 (zgodnie z rozporządzeniem MEN, Dz. U. 2009 r. nr 50 poz. 400). Więcej informacji.

Projekt Nauka i technologia dla żywności miał na celu podniesienie efektywności pracy szkół w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej. Zakładał wdrożenie interdyscyplinarnych programów nauczania przedmiotów ścisłych, realizowanych poprzez projekty edukacyjne, wraz z obudową metodyczną i pakietem działań wspierających pracę nauczycieli i doskonalących ich kompetencje. Projekt umożliwił uatrakcyjnienie zajęć dzięki wykonywaniu przez uczniów eksperymentów, rozbudził w nich ciekawość badawczą poprzez nową formułę lekcji opartą o uniwersyteckie wzorce, pozwolił też na rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt obejmuje drugi, trzeci i czwarty etap edukacyjny.
Wszelkie informacje o projekcie i wypracowanych produktach można znaleźć na stronie internetowej projektu.

W ramach Projektu EKOLOGIA wypracowano innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny „Trzy żywioły” wraz z całą obudową dydaktyczną. Program zmienia model kształcenia, mianowicie to uczeń przejmuje odpowiedzialność za swoją wiedzę i umiejętności – od działania do wiedzy. Program zakłada podejmowanie różnorodnych działań i aktywności przez uczniów w zakresie rozwiązywania problemów badawczych dotyczących trzech żywiołów (wody, powietrza i gleby). Celem proponowanych rozwiązań jest upowszechnienie sposobów pracy z uczniem w zakresie kształtowania jego otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie. Dodatkową wartością wynikającą z realizacji programu jest zaszczepienie wśród uczniów wrażliwości ekologicznej.
Wszelkie informacje o projekcie i wypracowanych produktach można znaleźć na stronie internetowej projektu.