Edukacja i metody kształcenia
Dobre Kadry | Szkolenia dla Ciebie > Projekty old > Edukacja i metody kształcenia

Edukacja i metody kształcenia

Go for VET in Erasmus+ (03.2023 – 11.2024, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość 60 tys. Euro)

Lider: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji sektora VET do realizacji zawodowych staży zagranicznych w ramach Erasmus+ przez wypracowanie i wdrożenie nowych programów staży, wraz z rekomendacjami, i dobrymi praktykami w zakresie włączania uczniów z niepełnosprawnością do działań mobilnościowych. W projekcie udział biorą organizacje z Polski, Cypru, Grecji i Finlandii, a zamierzamy wypracować dwa rezultaty:
A) Programy staży dla (minimum) miesięcznych praktyk zawodowych zagranicznych uczniów szkół technicznych w ramach profesji: technik logistyk, technik hotelarz, technik weterynarii, technik fotografii i multimediów.
B) Zbiór rekomendacji, procedur i dobrych praktyk z zakresu włączania osób z niepełnosprawnością w działania zagranicznych mobilności zawodowych.
W projekcie zaplanowaliśmy cztery wizyty studyjne, udział w których wezmą wszyscy Partnerzy projektu. Pierwsza wizyta odbędzie się pod koniec czerwca w Polsce, we Wrocławiu i w Krotoszynie. Druga wizyta będzie miała miejsce w Larnace na Cyprze na początku października 2023 r. Trzecia wizyta to Kuovola w Finlandii w styczniu 2024 r., a czwarta odbędzie się w Atenach w połowie kwietnia 2024 r.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Go4VocationalSkills (01.2022 – 12.2024, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość około 273 tys. Euro)

Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia szkół technicznych w Europie poprzez wdrożenie narzędzia do analizy luki kompetencyjnej uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik logistyk, technik energetyki odnawialnej. Cel ten został osiągnięty poprzez wsparcie szkół w uatrakcyjnieniu procesu nauczania, w tym nauczania zdalnego oraz wypracowaniu rozwiązań trwale podnoszących jakość nauczania i dostosowujących kształcenie zawodowe do oczekiwań rynku. Brak odpowiedniego instrumentu pozwalającego szkołom na kompleksową ocenę kompetencji uczniów pociągnął za sobą poważne konsekwencje m.in. rozbieżność między tym, czego potrzebują pracodawcy, a tym, co oferują świeżo upieczeni absolwenci, zwłaszcza o profilu technicznym. Przez kompetencje lub umiejętności rozumiemy połączenie wiedzy, zdolności i postaw, które umożliwiają ludziom wykonywanie zadań zawodowych na odpowiednim poziomie.

Więcej na stronie: http://g4vs.dobrekadry.pl

Projekt w trakcie realizacji.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

   

VET4ALL (12.2021 – 11.2023, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość 60 tys. Euro)

Opis projektu
Głównym celem projektu jest wzmocnienie organizacji wysyłających, goszczących i pośredniczących w zakresie realizacji działań kształcenia zawodowego włączających uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych. Projekt umożliwi wypracowanie 4 raportów zawierających rekomendacje z zakresu dobrych praktyk/procedur/narzędzi/wzorców zachowań wspierających udział osób z niepełnosprawnością w sektorze VET. Projekt doprowadzi do wzmocnienia potencjału partnerów i innych organizacji sektora VET.

W projekcie wypracowane zostaną 4 rezultaty materialne – raporty. Obejmą one zagadnienia związane z: włączaniem osób z niepełnosprawnością w edukację zawodową, wspierania nauczycieli wyjeżdżających z grupami zawierającymi osoby z niepełnosprawnością, dostosowaniem procedur stosowanych w projektach mobilności zawodowych pod kątem łatwiejszego udziału osób z niepełnosprawnością, dostosowania działań przeprowadzanych w organizacjach goszczących, w których staże realizują osoby z niepełnosprawnością.

Spotkanie Partnerów projektu 7-10 listopada 2022

Organizacje partnerskie współpracujące w ramach projektu partnerstwa strategicznego VET4ALL miały okazję do opracowania rezultatów dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnością w sektorze kształcenia zawodowego. Tym razem międzynarodowe spotkanie odbyło się we Wrocławiu w dniach 7-10.11.2022. Nasza praca skoncentrowała się na organizacjach goszczących. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy usprawnić proces integracji, jeśli chodzi o organizację zagranicznych staży zawodowych, jakie materiały możemy zaoferować firmom, aby wesprzeć ten proces i jak możemy poprawić doświadczenie stażystów Erasmus+. Pozyskaliśmy wiele dobrych praktyk od menedżerów, naukowców oraz z wizyt w różnych organizacjach pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Najlepsze przykłady już wkrótce zamieścimy w naszym raporcie! Więcej informacji na www.vet4all.eu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Konferencja w ramach Projektu VET4ALL

Serdecznie zapraszamy na konferencję finalną, w trakcie której zostaną przedstawione rezultaty wypracowane w ramach Projektu VET4ALL. Konferencja zostanie przeprowadzona w formie zdalnej 20.10.2023 r. więcej szczegółów na stronie https://www.vet4all.eu/news/

[su_custom_gallery source=”media: 23213,23212,23211,23210″ link=”lightbox” width=”200″ height=”200″ title=”never”]

Projekt w trakcie realizacji.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

TREE ASSESSOR – Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej – (09.2019 – 12.2021, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 250 tys. Euro)

Nowa branża działalności projektowej Centrum Dobre Kadry. Drzewa, przyroda i ekologia mają coraz większe znaczenie w środowisku zmian klimatu. Dobrze wykształceni diagnostycy oznaczają mniej wypadków z drzewami, zdrowsze parki, bardziej zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew poprzez opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych z zakresu diagnostyki drzew (ocena drzewa), a także standardów szkolenia i oceny zdobytej wiedzy i umiejętności. Opracowany w zespole ekspertów z 3 krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Węgry) zestaw standardów szkolenia diagnostów drzew (oceniających drzewa), materiały dla trenerów, podręczniki i narzędzia do samooceny na poziomie podstawowym i zaawansowanym będą wyjątkową ofertą dla arborystów w Europie.

Więcej informacji na stronie: http://tree-assessor.dobrekadry.pl/

Projekt zakończony sukcesem.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Go4FutureSkills – (01.2019 – 08.2022, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Aikuiskoulutuskeskus (Kouvola, Finlandia). Celem projektu było wypracowanie przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. Efektem współpracy jest rozwiązanie modelowe Go4FutureSkills wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych i badania poziomu kompetencji pożądanych w konkretnych zawodach oraz oferujące działania rozwojowe w formie tradycyjnej i e-learningowej. W projekcie modelowe rozwiązanie realizowane było w obszarze logistyki. Analizy rynku pracy, ocena sytuacji w szkołach średnich oraz szkolnictwie wyższym wskazały bowiem, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zmiany w logistyce to z jednej strony postęp technologiczny i cyfrowy, z drugiej obserwuje się powstawanie nowych zawodów i ewolucję w zawodach już istniejących (przykładowo: menedżer ds. łańcucha dostaw, data-miner branży logistycznej). Prace w projekcie skupiały się na wspólnym wypracowaniu zestawu umiejętności interdyscyplinarnych i pożądanych w przyszłości oraz wiedzy potrzebnej w branży logistycznej oraz pośrednio w branży motoryzacyjnej.

Wypracowany model Go4Future Skills składa się z 8 części:

Część 1: Idea rozwiązania i procedura wdrożeniowa – firmy z branży logistycznej
Część 2: Idea rozwiązania i procedura wdrożeniowa – uczelnie
Część 3: Profile kompetencyjne dla wybranych zawodów
Część 4: Narzędzie do badania poziomu pożądanych kompetencji
Część 5: Matryca kompetencji
Część 6: Program działań rozwojowych dla studentów i pracowników branży logistycznej
Część 7: Instrukcja wdrażania modelu wraz z rekomendacjami
Część 8: Aplikacji do badania i oceny poziomu kompetencji

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej: Harmonogram wsparcia G4FutureSklills

Jak zakłócenia funkcjonowania systemu edukacji skłoniły fińską szkołę do odkrycia na nowo kształcenia zawodowego

How education disruption prompted this Finnish school to reinvent vocational learning [EN]


Projekt zakończony sukcesem.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu (07.2010 – 12.2013, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 1,5 mln Euro).

Projekt o charakterze innowacyjnym realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz firmami z branży ochrony środowiska z Polski i Niemiec. Współpraca z ponad 200 nauczycielami z 46 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W ramach projektu opracowano i wdrożono w szkołach innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Program zakładał uatrakcyjnienie metod kształcenia, a przez to pozytywne postrzeganie fizyki, chemii, matematyki, geografii czy biologii przez uczniów, dostrzeganie praktycznych walorów nauki i korzyści z nich płynących. W projekcie opracowano i przetestowano podręczniki dedykowane trzem żywiołom: wodzie, powietrzu i ziemi w wersji podstawowej (dla klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów) oraz w wersji zaawansowanej (dla klas ponadgimnazjalnych). Projekt spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem ze strony szkół. Zajęcia realizowano przez dwa lata w 72 grupach, prowadziło je ponad 200 nauczycieli przeszkolonych i przygotowanych w ramach projektu, brało w nich udział 2350 uczniów. W trakcie zajęć stosowano aktywne sposoby pracy z uczniami, co pozwoliło na kształtowanie ich otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie. Dzięki ukierunkowaniu programu na kwestie środowiska naturalnego człowieka realizacja zajęć dodatkowo przyczyniła się do wyedukowania uczniów jako osób świadomych zjawisk ekologicznych i rozumiejących procesy zachodzące w środowisku.

Więcej:

Projekt EKOLOGIA_Raport z etapu badawczo-diagnostycznego
Produkt finalny
Ciekawostki w wersji polskojęzycznej, niemieckojęzycznej i anglojęzycznej

Projekt zakończony sukcesem.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Nauka i technologia dla żywności (07.2014 – 10.2015, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 650 tys. Euro).

Projekt realizowany w partnerstwie z Wydziałem Inżynieryjno – Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt zakładający wspólne wypracowanie i przetestowanie przez nauczycieli i pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia) opartego na interdyscyplinarnych projektach badawczych. W projekcie współpracowano z ponad 50 nauczycielami z 15 szkół z terenu Dolnego Śląska. Przygotowano 72 projekty badawcze z mikrobiologii, fizyki, biotechnologii dostosowane do trzech poziomów edukacyjnych: klasy 4 – 6 szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Projekty były wykonywane przez uczniów współpracujących 15 szkół na kółkach zainteresowań oraz w ramach cyklicznych wizyt w laboratoriach fizykochemicznych i laboratoriach komputerowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W projekcie wykorzystano dobre praktyki z niemieckiego programu MINT.
Projekt ważny dla Centrum Dobre Kadry również z przyczyn formalnych. Stanowi przykład walki wnioskodawcy o słuszne cele z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – instytucją wdrażającą w priorytecie III POKL w latach 2007 – 2013. Dofinansowanie uzyskano po blisko trzech latach protestów, odwołań oraz spraw sądowych wygranych ostatecznie przez Centrum.

Więcej:
Projekty badawcze

Projekt zakończony sukcesem.

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z University Colleges Leuven-Limburg (Hasselt-Diepenbeck, Belgia). Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego uczenia się. Grupami docelowymi projektu były głównie osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania, a także przedsiębiorstwa i instytucje oraz trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych). Efektem prac w projekcie jest modelowe rozwiązanie LIFT czyli kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy.

Wypracowany Model LIFT składa się z 6 części:

Część 1: Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach.
Część 2: Przewodnik po metodzie LIFT
Część 3: Podręcznik dla facylitatorów
Część 4: Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT
Część 5: Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT
Część 6: Zestaw procedur wdrożeniowych

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych
LIFT seminaria i warsztaty
LIFT_Szkolenie Facilitation® Foundation
LIFT Model
Desk research results
LIFT presentation – in Dutch

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. – (12.2011 – 11.2013, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 580 tys. Euro).

Projekt szkoleniowy realizowany w partnerstwie z firmą Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o. potentata w branży lotniczej, która w grudniu 2010 r. kupiła PZL we Wrocławiu. Pozyskanie strategicznego inwestora zagranicznego było olbrzymią szansą zarówno dla samego zakładu, jak i rozwoju Dolnego Śląska i branży lotniczej w Polsce oraz dla pracowników firmy. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe firmy HS Wrocław. W projekcie udział wzięło ponad 300 osób, głównie ze starszych grup wiekowych.

Projekt zakończony sukcesem.