Nasze Publikacje

Edukacja w Polsce – Przewodnik dla dorosłych migrantów z Ukrainy

Podsumowanie

Celem głównym przewodnika jest usystematyzowanie informacji na temat możliwych form wsparcia dorosłych obywateli Ukrainy w odnalezieniu się na polskim rynku pracy poprzez podniesienie znajomości języka polskiego oraz kompetencji zawodowych, a także uznanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów zdobytych w Ukrainie. Grupami docelowymi opracowania są:

 • pracodawcy polscy, którzy zatrudniają lub chcieliby zatrudnić dorosłych obywateli
  Ukrainy; osoby i podmioty wspierające Ukraińców w odnalezieniu się na polskim rynku pracy;
 • obywatele Ukrainy;
 • instytucje systemu edukacji, w tym firmy szkoleniowe.

Go4FutureSkills

Podsumowanie

Badanie zrealizowano w ramach polsko-fińskiego projektu Go4FutureSkills finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a trwającego od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. W projekcie biorą udział: ze strony polskiej Centrum badawczo-szkoleniowe Dobre Kadry z Wrocławia oraz ze strony fińskiej Centrum Kształcenia Dorosłych Taitaja z Kouvoli. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań w obszarze dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Do realizacji celu projektu wykorzystywane są mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. W projekcie zrealizowano szeroko zakrojone badania pierwotne poczynając od badań jakościowych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębio- nych (IDI) z menedżerami logistyki oraz headhunterami oraz wywia- dów pogłębionych (FGI) z nauczycielami i nauczycielami akademickimi, poprzez badania kwestionariuszowe PAPI studentów kierunku logistyka i kierunków pokrewnych z trzech ośrodków akademickich w Polsce po badanie ekspertów metodą delficką. Podsumowaniu wyników badania ekspertów dedykowany jest niniejszy raport.

Go4Diversity

Podsumowanie

Projekt Go4Diversity jest projektem współpracy ponadnarodowej realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu POWER. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko-belgijsko– -szwedzkim, a jego celem jest wypracowanie skutecznych rozwiązań zwiększających motywację praco- dawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Poradnik, który przekazujemy Państwu jest częścią wypracowywanego w projekcie Modelu Go4Diversity. Wszystkie elementy składowe Modelu mają służyć „unormalnieniu” niepełnosprawności w miejscu pracy i zwiększeniu zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Wyniki badań naukowych prowadzonych w różnych krajach wskazują, że o sukcesie w aktywizacji zawodowej osób z nie- pełnosprawnością decydują zwykle reprezentanci trzech grup interesariuszy: osób z niepełnosprawnością, pracodawców oraz potencjalnych tzw. „pełnosprawnych” współpracowników osób z niepełnosprawnością. To od nastawienia tych ostatnich często zależy, czy osoba z niepełnosprawnością odnajdzie się w miejscu pracy, a to nastawienie w dużej mierze zależy od znajomości tematyki niepełnosprawności i jej różnych odcieni.

Podsumowanie

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kouvola. Finlandia). Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Pomysłodawcą był Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizowali aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. Projekt realizowany w Polsce koncentrował się na zwalczaniu zagrożeń wypalenia zawodowego w trzech branżach: opieka medyczna, edukacja, szkolnictwo wyższe. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono szerokie badania pierwotne (jakościowe i ilościowe), których wyniki pozwoliły na wypracowanie autorskich rozwiązań. Efektem prac w projekcie jest Model Time2Grow, rozwiązanie wykorzystujące ideę uczenia się przez całe życie do zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, głównie poprzez wzmocnienie tzw. soft skills.

LIFT – Learning in Facillited Teams

Podsumowanie

Model LIFT to kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie, wykorzystujące metody zespołowego uczenia się. To odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie – przy wsparciu facylitatora – w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy. Rozwiązanie składa się z 6 części:

 1. Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach,

 2. Przewodnik po metodzie LIFT,

 3. Podręcznik dla facylitatorów,

 4. Materiały do prowadzenia sesji metodą LIFT,

 5. Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT,

 6. Zestaw procedur wdrożeniowych.

Materiały

EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

Podsumowanie

Projekt o charakterze innowacyjnym realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz firmami z branży ochrony środowiska z Polski i Niemiec. Współpraca z ponad 200 nauczycielami z 46 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W ramach projektu opracowano i wdrożono w szkołach innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Program zakładał uatrakcyjnienie metod kształcenia, a przez to pozytywne postrzeganie fizyki, chemii, matematyki, geografii czy biologii przez uczniów, dostrzeganie praktycznych walorów nauki i korzyści z nich płynących. W projekcie opracowano i przetestowano podręczniki dedykowane trzem żywiołom: wodzie, powietrzu i ziemi w wersji podstawowej (dla klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów) oraz w wersji zaawansowanej (dla klas ponadgimnazjalnych). Projekt spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem ze strony szkół. Zajęcia realizowano przez dwa lata w 72 grupach, prowadziło je ponad 200 nauczycieli przeszkolonych i przygotowanych w ramach projektu, brało w nich udział 2350 uczniów. W trakcie zajęć stosowano aktywne sposoby pracy z uczniami, co pozwoliło na kształtowanie ich otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie. Dzięki ukierunkowaniu programu na kwestie środowiska naturalnego człowieka realizacja zajęć dodatkowo przyczyniła się do wyedukowania uczniów jako osób świadomych zjawisk ekologicznych i rozumiejących procesy zachodzące w środowisku.

Materiały

Silver Team czyli potęga doświadczenia

Podsumowanie

Programy szkoleń wypracowanych w Projekcie oferują drogę działania dla osób z grupy 50+ nieaktywnych zawodowo, a chcących powrócić na rynek pracy. Diagnoza sytuacji pozwoliła zidentyfikować katalog zawodów uznawanych za niszowe, a będące odpowiednimi dla osób 50+ nieaktywnych zawodowo. W rezultacie udział w szkoleniach daje możliwość przekwalifikowania się lub zdobycia nowego zawodu w obszarze usług.

Programy szkoleń zostały wypracowane w oparciu o podstawowe zalecenia, które wynikają z europejskich standardów kształcenia. Jest to podyktowane procesem bolońskim, który rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999r oraz europejskimi ramami kwalifikacji.

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie program szkolenia powinien opierać się na wytycznych w zakresie Europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), które są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, wiążącymi systemy kwalifikacji. ERK i KRK (Krajowe ramy kwalifikacji) jako instrument promowania uczenia się przez całe życie obejmują poziom kwalifikacji uzyskany podczas szkolenia w ramach zarówno szkolenia początkowego jak i ustawicznego. ERK służą zapewnianiu jakości, koniecznej do zagwarantowania odpowiedzialności i doskonalenia nie tylko szkolnictwa wyższego ale także kształcenia i szkolenia zawodowego. Stąd zastosowano podejście oparte na efektach uczenia się przy definiowaniu i opisywaniu kwalifikacji oraz konstruowaniu programów szkoleń.

Program szkolenia zawiera „efekty uczenia się” oznaczające określenie tego, co uczestnik szkolenia wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu szkolenia, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji (Uchwała nr 7/ VII/10 Komitetu Sterującego do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie). Efekty kształcenia w przygotowanych programach szkolenia dotyczą szkolenia na poziomie całości (kluczowe efekty kształcenia) oraz efektów kształcenia na poziomie poszczególnych bloków tematycznych. Podjęto wysiłek, aby były one kompletne i spójne.

Obok określenia efektów kształcenia, ważną rolę odgrywają również środki służące osiągnięciu zamierzonych efektów, które także zostały doprecyzowane. Są to:

 • odpowiednio dobrane treści programowe, ujęte w poszczególnych blokach tematycznych,
 • metody i narzędzia dydaktyczne, odpowiadające celom i treściom programowym.

Metody pracy w trakcie szkolenia są tak dobrane i zastosowane, aby zapewniały osiągnięcie zamierzonych efektów i umożliwiały ujęcie wszystkich przewidzianych treści programowych. W programach uwzględniono specyfikę grupy docelowej.

Spróbujmy się zrozumieć

Podsumowanie

Głusi mogą wszystko, tylko słyszeć nie mogą – te słowa głuchego rektora Uniwersytetu Gallaudeta Thomasa Hopkinsa Gallaudeta pokazują wiarę w Głuchego jako człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu. człowieka, który ma takie same prawa i obowiązki jak inni ludzie. Zatem ma również prawo do pracy. Ma też wszelkie predyspozycje ku temu, by pracę wykonywać. Dlaczego więc tak niewiele osób Głuchych pracuje? Gdzie tkwi przyczyna tego, że pracodawcy, mając możliwość zatrudnienia kompetentnego, zaangażowanego i lojalnego Głuchego pracownika, wybierają innych kandydatów? Być może wynika to z lęku? człowiek boi się tego, co jest nieznane. A o Głuchych nadal niewiele mówi się głośno.

Prezentowane Państwu opracowanie powstało w wyniku przemyśleń, obserwacji i doświadczeń nabytych podczas realizacji innowacyjnego projektu Spróbujmy się zrozumieć, którego celem była m.in. pomoc w zrozumieniu Głuchych. Opracowanie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką osób z wadą słuchu, szczególnie zaś do pracodawców i urzędników instytucji statutowo pomagających grupom defaworyzowanym na rynku pracy. Publikacja stanowi zbiór wielu informacji o Głuchych. Z założenia nie jest to jednak pracą naukową i nie zawiera definicji i specjalistycznej terminologii. Jest krótkim praktycznym opracowaniem, które mamy nadzieję przybliży funkcjonowanie osób Głuchych w społeczeństwie.

Opracowanie składa się z trzech części, w których poruszane są zarówno kwestie związane z Głuchymi i ich kulturą, jak i z poszukiwaniem i podjęciem pracy przez osoby Głuche oraz ich przygotowaniem zawodowym.

Enable – Workable. Dobre praktyki w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podsumowanie

W XXI wieku jedną z kluczowych kwestii prawidłowego funkcjonowania rozwiniętych społeczeństw jest aktywizacja i włączanie osób niepełnosprawnych. W Europie to problem, który dotyczy blisko 80 mln ludzi. Na całym świecie powstają dokumenty o strategicznym znaczeniu regulujące kwestie prawne pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych. W grudniu 2006 r. organizacja Narodów zjednoczonych uchwaliła Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja ta zobowiązuje Państwa Strony do ochrony wszystkich praw człowieka i praw podstawowych osób niepełnosprawnych. W 2010 roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych, której zapisy powinny być również respektowane przez Polskę. Dla efektywnej realizacji wymienionych aktów prawnych i rzeczywistej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy niezbędne jest jednak profesjonalne przygotowanie głównych aktorów, czyli samych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pracowników służb zatrudnienia i integracji społecznej oraz pracodawców. Przygotowanie to wymaga kompleksowych, a przede wszystkim efektywnych działań koncepcyjnych, szkoleniowych i doradczych. I nie chodzi tutaj o działania wymagające olbrzymich nakładów czasu pracy, czy pieniędzy. Chodzi o akceptację inności. Jeśli chcemy dokonać zmian jakościowych w zakresie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, to musimy zacząć od zmiany mentalności i postrzegania problemów tej grupy przez służby zatrudnienia i integracji społecznej oraz przez pracodawców.

Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

Podsumowanie

Głównym celem projektu DEAF WORK jest wypracowanie w partnerstwie ponadnarodowym, przetestowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań stanowiących skuteczne formy aktywizacji zawodowej osób głuchych i słabosłyszących, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Stworzony jako efekt prac w projekcie Model DEAF WORK zawiera konkretne propozycje rozwiązań adresowanych do grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój kapitału ludzkiego lub upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w Polsce.

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno. Model zwiększania dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie

Podsumowanie

Głównym celem projektu jest wypracowanie z wykorzystaniem dobrych międzynarodowych wzorców, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób w wieku 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie, przede wszystkim poprzez zwiększenie motywacji i zainteresowania osób 50+ udziałem w tego typu aktywnościach. Model Inwestuj w siebie zawiera konkretne propozycje rozwiązań adresowanych do grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój kapitału ludzkiego lub upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w Polsce.