Edukacja i metody kształcenia

TREE ASSESSOR – Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej – (09.2019 – 12.2021, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 250 tys. Euro)

Nowa branża działalności projektowej Centrum Dobre Kadry. Drzewa, przyroda i ekologia mają coraz większe znaczenie w środowisku zmian klimatu. Dobrze wykształceni diagnostycy oznaczają mniej wypadków z drzewami, zdrowsze parki, bardziej zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew poprzez opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych z zakresu diagnostyki drzew (ocena drzewa), a także standardów szkolenia i oceny zdobytej wiedzy i umiejętności. Opracowany w zespole ekspertów z 3 krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Węgry) zestaw standardów szkolenia diagnostów drzew (oceniających drzewa), materiały dla trenerów, podręczniki i narzędzia do samooceny na poziomie podstawowym i zaawansowanym będą wyjątkową ofertą dla arborystów w Europie.

Konferencja Finalna Projektu TREE ASSESSOR

Zapraszamy do udziału w konferencji wieńczącej międzynarodowy projekt TREE ASSESSOR realizowany w ramach programu ERASMUS +. Podczas konferencji podsumujemy efekty ponad dwuletniej pracy zespołu specjalistów i ekspertów z zakresu dendrologii, inspekcji oraz diagnostyki drzew z Łotwy, Węgier oraz Polski. W projekcie opracowano wytyczne do kształcenia osób zawodowo oceniających drzewa na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także wydano serię podręczników i syllabusów oraz opracowano platformę do samodzielnej nauki w zakresie oceny drzew. W ramach konferencji członkowie zespołu uczestniczącego w projekcie opowiedzą o swojej pracy w ramach projektu oraz zaprezentują osiągnięte rezultaty.

Termin: 17 marca 2022, godz. 9:00-15:30
Miejsce: Wrocław. Hotel Park Plaza

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona

Informacje dodatkowe:

- Wydarzenie bezpłatne
- Uczestnicy otrzymają materiały drukowane - wybranie publikacje przygotowane w Projekcie
- Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się oceną drzew i zamawiających.

Więcej informacji na stronie: https://instytut-drzewa.pl/tree-assessor/

Go4FutureSkills – (01.2019 – 12.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Aikuiskoulutuskeskus (Kouvola, Finlandia). Celem projektu jest wypracowanie przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. Efektem współpracy będzie rozwiązanie modelowe Go4FutureSkills wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych i badania poziomu kompetencji pożądanych w konkretnych zawodach oraz oferujące działania rozwojowe w formie tradycyjnej i e-learningowej. W projekcie modelowe rozwiązanie realizować będziemy w obszarze logistyki. Analizy rynku pracy, ocena sytuacji w szkołach średnich oraz szkolnictwie wyższym wskazały bowiem, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zmiany w logistyce to z jednej strony postęp technologiczny i cyfrowy, z drugiej obserwuje się powstawanie nowych zawodów i ewolucję w zawodach już istniejących (przykładowo: menedżer ds. łańcucha dostaw, data-miner branży logistycznej). Prace w projekcie skupią się na wspólnym wypracowaniu zestawu umiejętności interdyscyplinarnych i pożądanych w przyszłości oraz wiedzy potrzebnej w branży logistycznej oraz pośrednio w branży motoryzacyjnej.

Więcej: Harmonogram wsparcia G4FutureSklills

Jak zakłócenia funkcjonowania systemu edukacji skłoniły fińską szkołę do odkrycia na nowo kształcenia zawodowego

How education disruption prompted this Finnish school to reinvent vocational learning [EN]

Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu (07.2010 - 12.2013, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 1,5 mln Euro).
Projekt o charakterze innowacyjnym realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz firmami z branży ochrony środowiska z Polski i Niemiec. Współpraca z ponad 200 nauczycielami z 46 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W ramach projektu opracowano i wdrożono w szkołach innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Program zakładał uatrakcyjnienie metod kształcenia, a przez to pozytywne postrzeganie fizyki, chemii, matematyki, geografii czy biologii przez uczniów, dostrzeganie praktycznych walorów nauki i korzyści z nich płynących. W projekcie opracowano i przetestowano podręczniki dedykowane trzem żywiołom: wodzie, powietrzu i ziemi w wersji podstawowej (dla klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów) oraz w wersji zaawansowanej (dla klas ponadgimnazjalnych). Projekt spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem ze strony szkół. Zajęcia realizowano przez dwa lata w 72 grupach, prowadziło je ponad 200 nauczycieli przeszkolonych i przygotowanych w ramach projektu, brało w nich udział 2350 uczniów. W trakcie zajęć stosowano aktywne sposoby pracy z uczniami, co pozwoliło na kształtowanie ich otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie. Dzięki ukierunkowaniu programu na kwestie środowiska naturalnego człowieka realizacja zajęć dodatkowo przyczyniła się do wyedukowania uczniów jako osób świadomych zjawisk ekologicznych i rozumiejących procesy zachodzące w środowisku.

Więcej:

Projekt EKOLOGIA_Raport z etapu badawczo-diagnostycznego

Produkt finalny

Ciekawostki w wersji polskojęzycznej, niemieckojęzycznej i anglojęzycznej

Nauka i technologia dla żywności (07.2014 – 10.2015, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 650 tys. Euro).
Projekt realizowany w partnerstwie z Wydziałem Inżynieryjno – Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt zakładający wspólne wypracowanie i przetestowanie przez nauczycieli i pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia) opartego na interdyscyplinarnych projektach badawczych. W projekcie współpracowano z ponad 50 nauczycielami z 15 szkół z terenu Dolnego Śląska. Przygotowano 72 projekty badawcze z mikrobiologii, fizyki, biotechnologii dostosowane do trzech poziomów edukacyjnych: klasy 4 – 6 szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Projekty były wykonywane przez uczniów współpracujących 15 szkół na kółkach zainteresowań oraz w ramach cyklicznych wizyt w laboratoriach fizykochemicznych i laboratoriach komputerowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W projekcie wykorzystano dobre praktyki z niemieckiego programu MINT.
Projekt ważny dla Centrum Dobre Kadry również z przyczyn formalnych. Stanowi przykład walki wnioskodawcy o słuszne cele z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – instytucją wdrażającą w priorytecie III POKL w latach 2007 – 2013. Dofinansowanie uzyskano po blisko trzech latach protestów, odwołań oraz spraw sądowych wygranych ostatecznie przez Centrum.

Więcej:
Projekty badawcze

LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z University Colleges Leuven-Limburg (Hasselt-Diepenbeck, Belgia). Celem głównym projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego uczenia się. Grupy docelowe projektu to głównie osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania, a także przedsiębiorstwa i instytucje oraz trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych). Efektem prac w projekcie jest modelowe rozwiązanie LIFT czyli kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy. Na Model LIFT składa się:
1. Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach
2. Przewodnik po metodzie LIFT
3. Podręcznik dla facylitatorów
4. Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT
5. Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT
6. Zestaw procedur wdrożeniowych

Więcej:

Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych

LIFT seminaria i warsztaty

LIFT_Szkolenie Facilitation® Foundation

LIFT Model

Desk research results

LIFT presentation – in Dutch

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. – (12.2011 – 11.2013, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 580 tys. Euro).
Projekt szkoleniowy realizowany w partnerstwie z firmą Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o. potentata w branży lotniczej, która w grudniu 2010 r. kupiła PZL we Wrocławiu. Pozyskanie strategicznego inwestora zagranicznego było olbrzymią szansą zarówno dla samego zakładu, jak i rozwoju Dolnego Śląska i branży lotniczej w Polsce oraz dla pracowników firmy. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe firmy HS Wrocław. W projekcie udział wzięło ponad 300 osób, głównie ze starszych grup wiekowych.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019