Nowe trendy w zarządzaniu
Dobre Kadry | Szkolenia dla Ciebie > Projekty old > Nowe trendy w zarządzaniu

 

Nowe trendy w zarządzaniu

Time4AlternativeCreativity in remote space – (06.2021 – 07.2023, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 255 tys. Euro)

Opis projektu
Celem projektu jest upowszechnienie dorobku kultury i zwiększenie jego obecności w życiu społecznym przy użyciu narzędzi zdalnych. Zakładamy również rozszerzenie potencjalnych grup docelowych instytucji kultury i sektora kreatywnego poprzez większe udostępnienie udziału w świecie kultury i sztuki osób z wadami słuchu i wzroku. Sytuacja pandemii Covid-19 spowodowała czasowe zamknięcie wszystkich sektorów gospodarki. Niektóre z nich poradziły sobie w nowych warunkach lepiej, inne gorzej. Do tych ostatnich niewątpliwie należą małe, zwykle lokalne instytucje kultury i sektora kreatywnego, które ze względu na lockdown, a potem znaczne ograniczenia w liczbie turystów przestały mieć możliwość świadczenia swoich usług w sposób tradycyjny. Ze względu na brak środków i często odpowiednich kompetencji cyfrowych nie odnalazły się też w świecie zdalnym. Ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały trwałe ograniczenie w liczbie odbiorców, co wymaga i wymagać będzie poszukiwania nowych rynków zbytu na swoje produkty i usługi, i nowych grup odbiorców. Jedną z takich grup docelowych dotychczas postrzeganych przez te instytucje w niedostateczny sposób są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną.

Rezultaty projektu:

 1. Podręcznik dla instytucji kultury i sektora kreatywnego w zakresie digitalizacji ofert w formie szkoleń e-learningowych przy użyciu programu Articulate 360. (rozwiązania wspierające te instytucje w aktywności zdalnej, sposoby promocji aktywności wśród nowej grupy docelowej, jaką są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, nauka obsługi klientów w sieci, w rzeczywistości wirtualnej).
 2. Szkolenia dla właścicieli i pracowników lokalnych instytucji kultury i sektora kreatywnego, mające na celu zapoznanie ze specyfiką osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich postrzegania świata. Cel szkoleń to przybliżenie kultury głuchych oraz zasad savoir vivre (inny dla każdej niepełnosprawności). Szkolenia mają zwrócić uwagę na postrzeganie świata innymi zmysłami, co może stanowić inspirację dla artystów, otwarcie się na nowe możliwości tworzenia sztuki. Forma szkoleń – doświadczanie świata postrzeganego przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i wejście w rolę takich osób.
 3. Oferta instytucji kultury i sektora kreatywnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dobre praktyki. Swoista mapa miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Analiza takich miejsc pozwala na czerpanie wzorców godnych naśladowania, a w rezultacie promocję instytucji kultury oraz instytucji kreatywnych w społecznościach lokalnych.

Partnerzy
Wiodącą rolę odgrywa Lider, Centrum Dobre Kadry, instytucja szkoleniowa, która ma duże doświadczenie w pracy z lokalnymi partnerami, a przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną. Partnerstwo składa się w każdym kraju z dwóch instytucji – jednej doświadczonej w różnych obszarach, otwartej na zdalne przetrwanie, drugiej lokalnej, z mniejszymi możliwościami:

  • Fundacja Transgresja – Partner z Polski, organizacja pozarządowa wspierająca osoby z niepełnosprawnością sensoryczną między innymi w obszarze kultury i jej poznawania
  • Larnaka Tourism Board – Partner z Cypru, organizacje o charakterze parasolowym mające silny wpływ na lokalne podmioty w obszarze kultury i turystyki
  • Cyprus Pottery – Ceramic Association – Partner z Cypru, stowarzyszenie wspierające garncarzy i ceramików na Cyprze, które ma bezpośredni kontakt z lokalnymi twórcami
  • Institute of Citizen’s Sustainable Development and Health – Partner z Grecji, organizacja pozarządowa specjalizująca się w różnych formach kształcenia z dużym doświadczeniem we współpracy lokalnej
  • The Agricultural-Ethnographic Museum of Aradosivia Elassonos – Partner z Grecji, muzeum folklorystyczne prowadzone przez lokalnych pasjonatów
  • União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim – Partner z Portugalii, jednostka samorządu terytorialnego współpracująca z lokalnymi podmiotami z obszaru kultury i edukacji
  • CTILG, LDA – Partner z Portugalii, instytucja wspierająca społeczność głuchą w Portugalii i na całym świecie

Projekt w trakcie realizacji.

 

Więcej:
Rezultaty projektu
LEAFLET TIME4AC ENG
Poster TIME4AC ENG
PREZENTACJA
Poster TIME4AC PL

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Go4NewTech – (11.2019 – 03.2023, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Celem głównym projektu było wypracowanie z Partnerem fińskim (Uniwersytet XAMK) i wdrożenie rozwiązania mającego na celu podnoszenie kompetencji doświadczonych pracowników przedsiębiorstw sektora MSP poprzez naukę wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych.

Rezultat projektu to kompleksowe narzędzie – Model Go4NewTech złożone z 3 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia doświadczonych pracowników przedsiębiorstw wraz z procedurą wdrożeniową
Część 2: Adaptacja pedagogiki symulacyjnej do obszaru projektu: Pedagogika symulacyjna w nauczaniu nowoczesnych technologii
Część 3: Case study do nauczania nowoczesnych technologii z wykorzystaniem pedagogiki symulacyjnej

Nowość rozwiązania polega na sposobie podejścia do wsparcia dojrzałych pracowników sektora MSP. Z jednej strony jest to kontekst merytoryczny, czyli odniesienie się do konkretnych problemów widocznych w funkcjonowaniu MSP w sektorze usług (lub działach usługowych firm produkcyjnych) wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i niedostosowania kompetencji pracowników. Z drugiej strony jest to wykorzystanie bardzo nowoczesnej i skutecznej w nabywaniu i podnoszeniu kompetencji metody nauczania – pedagogiki symulacyjnej.

Projekt zakończony sukcesem.

Harmonogram wsparcia Go4NewTech
Go4NewTech Ulotka

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Go4FutureSkills – (01.2019 – 08.2022, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Aikuiskoulutuskeskus (Kouvola, Finlandia). Celem projektu było wypracowanie przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. Efektem współpracy jest rozwiązanie modelowe Go4FutureSkills wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych i badania poziomu kompetencji pożądanych w konkretnych zawodach oraz oferujące działania rozwojowe w formie tradycyjnej i e-learningowej. W projekcie modelowe rozwiązanie realizowane było w obszarze logistyki. Analizy rynku pracy, ocena sytuacji w szkołach średnich oraz szkolnictwie wyższym wskazały bowiem, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zmiany w logistyce to z jednej strony postęp technologiczny i cyfrowy, z drugiej obserwuje się powstawanie nowych zawodów i ewolucję w zawodach już istniejących (przykładowo: menedżer ds. łańcucha dostaw, data-miner branży logistycznej). Prace w projekcie skupiały się na wspólnym wypracowaniu zestawu umiejętności interdyscyplinarnych i pożądanych w przyszłości oraz wiedzy potrzebnej w branży logistycznej oraz pośrednio w branży motoryzacyjnej.

Wypracowany model Go4Future Skills składa się z 8 części:

Część 1: Idea rozwiązania i procedura wdrożeniowa – firmy z branży logistycznej
Część 2: Idea rozwiązania i procedura wdrożeniowa – uczelnie
Część 3: Profile kompetencyjne dla wybranych zawodów
Część 4: Narzędzie do badania poziomu pożądanych kompetencji
Część 5: Matryca kompetencji
Część 6: Program działań rozwojowych dla studentów i pracowników branży logistycznej
Część 7: Instrukcja wdrażania modelu wraz z rekomendacjami
Część 8: Aplikacji do badania i oceny poziomu kompetencji

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej: Harmonogram wsparcia G4FutureSklills
Jak zakłócenia funkcjonowania systemu edukacji skłoniły fińską szkołę do odkrycia na nowo kształcenia zawodowego
How education disruption prompted this Finnish school to reinvent vocational learning [EN]

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

g. Go4Diversity (Poland) – (10.2018 – 09.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą projektu był Partner belgijski. Wszyscy Partnerzy realizowali aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. W projekcie przeprowadzono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.

Efektem prac jest modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z 7 części:

Część 1: Zestaw filmów o specyfice różnych rodzajów niepełnosprawności: przewodnik – poradnik dla pracodawców
Część 2: Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością
Część 3: Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością
Część 4: Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników osób z niepełnosprawnością
Część 5: Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy
Część 6: Film na rzecz zwiększania motywacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością
Część 7: Zestaw procedur wdrożeniowych

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

Project presentation
Poland vs EU
Harmonogram udzielonego wsparcia G4D

Kilka słów o osobach z niepełnosprawnością w miejscu pracy:

O Głuchych kilka słów
O niepełnosprawności intelektualnej słów kilka
O niepełnosprawności ruchowej kilka słów
O Niewidomych kilka słów

Niepełnosprawność? Nie zawsze oznacza to, co myślisz

Disability? It doesn’t always mean what you think

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Time4Help – (12.2018 – 04.2022, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Belgia). Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (przyjęto wiek 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy i postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno-demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek, albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Przeprowadzone w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwoliły na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę potrzeb.

Rezultatem projektu jest kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych wraz z procedurą wdrożeniową
Część 2: Kompleksowy model wsparcia kobiet dojrzałych Time4Help w kontekście wyników badań
Część 3: Kobiety 45+ – wartościowy pracownik! Poradnik dla pracodawców oraz organizacji wpierających kobiety dojrzałe
Część 4: 45+ i co dalej? Poradnik dla kobiet dojrzałych zainteresowanych zmiana własnej aktywności zawodowej
Część 5: Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych oraz obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności
Część 6: Serwis on-line wspierający kobiety dojrzałe (kobietywpracy.edu.pl)
Część 7: Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać

Projekt zakończony sukcesem.

Harmonogram wsparcia
Podsumowanie webbinarium – INTEGRATING WORK AND HOME IN THE COVID-19 TIMES:
Telepraca w czasach Covid-19 – znaczenie płci i pokolenia
LINK 1, LINK 2 
Artykuł: Mężczyźni wobec łączenia obowiązków związanych z opieką, rodziną i pracą 
Wpływ obowiązków związanych z opieką na życie zawodowe kobiet 
Zaproszenie na webinarium „Współodpowiedzialność  – klucz do przezwyciężenia nierówności w świecie pracy” – 16 kwietnia 2021 r.
[su_row]

[/su_row]

Poradniki opracowane w ramach projektu Time4Help dedykowane są kobietom dojrzałym oraz pracodawcom i organizacjom wspierającym kobiety dojrzałe. Przy ich opracowaniu wykorzystane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, które umożliwiły nam pogłębienie wiedzy na temat specyfiki kobiet w wieku 45-65 lat i ich potrzeb. Uwzględnione zostały również opinie pracodawców oraz dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania stosowane przez naszych partnerów projektowych z Belgii, Finlandii i Hiszpanii.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu dedykowanego kobietom dojrzałym: KOBIETY W PRACY

 

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich – (10.2019 – 06.2023, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 370 tys. Euro)

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie z Partnerem niemieckim – Gminą Velen oraz z Partnerem polskim – Gminą Długołęka nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Rezultat projektu to kompleksowe narzędzie (model) Dostępna Gmina złożone z 5 części:

Część 1: Procedura wdrożeniowa
Część 2: Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
Część 3: Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
Część 4: Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek
Część 5: Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji

Modelowe rozwiązanie testowano w Gminie Długołęka, w powiecie pszczyńskim oraz w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Projekt w trakcie realizacji.

[icon name=”newspaper-o” class=”” unprefixed_class=””] Piętnastego października 2019 r. Zarząd Centrum Dobre Kadry został przyjęty przez Panią Burmistrz Velen. Poniżej relacja ze spotkania zamieszczona w lokalnej gazecie.

Harmonogram udzielonego wsparcia

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Time2Grow (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kouvola. Finlandia). Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Pomysłodawcą był Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizowali aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. Projekt realizowany w Polsce koncentrował się na zwalczaniu zagrożeń wypalenia zawodowego w trzech branżach: opieka medyczna, edukacja, szkolnictwo wyższe. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono szerokie badania pierwotne (jakościowe i ilościowe), których wyniki pozwoliły na wypracowanie autorskich rozwiązań. Efektem prac w projekcie jest Model Time2Grow, rozwiązanie wykorzystujące ideę uczenia się przez całe życie do zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, głównie poprzez wzmocnienie tzw. soft skills.

Model złożony jest z 5 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu zapobiegania wypaleniu zawodowemu
Część 2: Wypalenie zawodowe – zapobieganie i przeciwdziałanie. Poradnik dla pracodawców
Część 3: Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Poradnik dla pracowników
Część 4: Program szkoleń dla pracowników i pracodawców
Część 5: Zestaw procedur wdrożeniowych dla pracodawców

Model pozwala w sposób kompleksowy i skuteczny zmierzyć się z problemem wypalenia zawodowego. Model testowany był w instytucjach z branży medycznej (m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii) oraz z edukacji (szkoły podstawowe z rejonu Dolnego Śląska, np. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa 108 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa w Podgórzynie).
W Polsce problem wypalenia zawodowego nie jest nowy, ale pojawia się głównie na poziomie dyskusji i rozmów o konieczności zapobiegania i przeciwdziałania niż konkretnych działań systemowych zaplanowanych i wdrażanych w życie. Tymczasem należymy do najbardziej zestresowanych społeczeństw, a problem wypalenia dotyka coraz młodsze roczniki. Mówi się, że co piątego Polaka dotyka syndrom wypalenia.

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

Primary research report
Wprowadzenie do modelu 
[Econometrics] Burnout and Its Correlates An Empirical Study Conducted Among Education Higher Education and Health Care Professionals 
Poster Time2Grow 
Harmonogram udzielonego wsparcia grudzień 2018 – luty 2019 Time2Grow 
Harmonogram szkoleń dla Instytucji deklarujących wdrożenie modelu Time2Grow 
Wdrożenie modelu Time2Grow w pytaniach i odpowiedziach

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z University Colleges Leuven-Limburg (Hasselt-Diepenbeck, Belgia). Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego uczenia się. Grupami docelowymi projektu były głównie osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania, a także przedsiębiorstwa i instytucje oraz trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych). Efektem prac w projekcie jest modelowe rozwiązanie LIFT czyli kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy.

Wypracowany Model LIFT składa się z 6 części:

Część 1: Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach.
Część 2: Przewodnik po metodzie LIFT
Część 3: Podręcznik dla facylitatorów
Część 4: Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT
Część 5: Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT
Część 6: Zestaw procedur wdrożeniowych

Projekt zakończony sukcesem.


Więcej:

Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych 
LIFT seminaria i warsztaty 
LIFT_Szkolenie Facilitation® Foundation
LIFT Model
Desk research results
LIFT presentation – in Dutch
Harmonogram udzielonego wsparcia grudzień 2018 – luty 2019
Harmonogram szkoleń dla Instytucji deklarujących wdrożenie rozwiązania LIFT

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Pielęgniarki XXI wieku – (09.2018 – 12.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 40 tys. Euro)

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Institut für Interkulturelle Arbeit Alice Salomon Hochschule Berlin (Niemcy). Projekt był przykładem partnerstwa strategicznego w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego. Cel główny projektu koncentrował się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze podnoszenia umiejętności i kompetencji pielęgniarek pozwalających na przełamywanie barier, ograniczeń i zagrożeń wynikających ze specyfiki zawodu. W ramach projektu wypracowano 3 rezultaty:
1. Mapy zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych.
2. Katalog dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki.
3. Zakres luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu.
Projekt zakończony sukcesem.

Więcej:

Pielęgniarka XXI wieku – uczyć się od siebie nawzajem
Pflegefachpersonal für das 21. Jahrhundert
Darum bleiben Pflegekräfte im Beruf
Belgium – Best practice – Magnet hospital
Poland – Best practice – Professional self-government of nurses and midwives 
Germany – Best practice – Care and Case Management
Mapa zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych
A map of risks in the nursing profession in current social and economic conditions
Een kaart van gevaren NL
Karte der Gefahren in Pflegeberufen DE
Zakres luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu
The scope of the competency gap in the area of soft skills in preparing nurses for the profession
Katalog dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki
Catalogus van goede Europese praktijken NL
Katalog bewahrter europaischer Praktiken DE
A catalogue of best practices to overcome barriers, restrictions and risks in the nursing profession

W dniach 11 – 12 marzec 2019 r. odbyła się wizyta partnerska w Mechelen.

[su_custom_gallery source=”media: 22688,22687,22686,22685,22684,22683″ link=”lightbox” title=”never”]

W dniach 13 – 14 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta partnerska we Wrocławiu.

[su_custom_gallery source=”media: 22689,22690,22691,22692″ link=”lightbox” title=”never”]

W dniach 16 – 17 października 2019 r. odbyła się wizyta partnerska w Berlinie. W ramach wizyty uczestniczyliśmy m.in. w spotkaniu z pełnomocnikiem Rządu Niemiec ds. osób z niepełnosprawnością Panem Jürgenem Duselem.

[su_custom_gallery source=”media: 22633,22634″ link=”lightbox” title=”never”]

Linki do stron Partnerów:  [NL] [EN] [DE]