Nowe trendy w zarządzaniu

Time4AlternativeCreativity in remote space

Opis projektu
Celem projektu jest upowszechnienie dorobku kultury i zwiększenie jego obecności w życiu społecznym przy użyciu narzędzi zdalnych. Zakładamy również rozszerzenie potencjalnych grup docelowych instytucji kultury i sektora kreatywnego poprzez większe udostępnienie udziału w świecie kultury i sztuki osób z wadami słuchu i wzroku. Sytuacja pandemii Covid-19 spowodowała czasowe zamknięcie wszystkich sektorów gospodarki. Niektóre z nich poradziły sobie w nowych warunkach lepiej, inne gorzej. Do tych ostatnich niewątpliwie należą małe, zwykle lokalne instytucje kultury i sektora kreatywnego, które ze względu na lockdown, a potem znaczne ograniczenia w liczbie turystów przestały mieć możliwość świadczenia swoich usług w sposób tradycyjny. Ze względu na brak środków i często odpowiednich kompetencji cyfrowych nie odnalazły się też w świecie zdalnym. Ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały trwałe ograniczenie w liczbie odbiorców, co wymaga i wymagać będzie poszukiwania nowych rynków zbytu na swoje produkty i usługi, i nowych grup odbiorców. Jedną z takich grup docelowych dotychczas postrzeganych przez te instytucje w niedostateczny sposób są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną.

Grupami docelowymi projektu są:

  • instytucje sektora kultury i sektora kreatywnego w postaci ich właścicieli i pracowników, to małe lokalne instytucje typu warsztaty artystyczne, muzea, itp.,
  • podmioty wspierające małe, lokalne instytucje kultury i sektora kreatywnego, np. jednostki samorządu terytorialnego, które finansują działania instytucji kultury i sektora kreatywnego, instytucje parasolowe zrzeszające / wspomagające działalność lokalnych instytucji kultury i sektora kreatywnego, np. organizacje pozarządowe, centra wspierania aktywności lokalnej, lokalne sieci tematyczne, inne podmioty / osoby świadczące usługi na rzecz instytucji kultury i sektora kreatywnego, np. firmy szkoleniowe, informatycy, trenerzy, animatorzy.

Bezpośrednio lub pośrednio w obszarze zainteresowań projektu znajdują się także instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (w tym w obszarze kultury).

Rezultaty projektu

Zamierzamy wypracować trzy rezultaty:
O1 Podręcznik dla instytucji kultury i sektora kreatywnego w zakresie digitalizacji ofert. Planowane jest stworzenie podręcznika w formie szkoleń e-learningowych przy użyciu programu Articulate 360 przeznaczonego dla instytucji kultury i kreatywności, małych lokalnych firm kulturalnych, pozostawionych bez wsparcia cyfrowego i bez klientów. Będzie zawierał rozwiązania wspierające te instytucje w aktywności zdalnej. Będzie pokazywał, jak promować ich aktywność wśród nowej grupy docelowej, jaką są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną. Będzie uczył obsługi klientów w sieci, w rzeczywistości wirtualnej.

O2 Szkolenia dla właścicieli i pracowników lokalnych instytucji kultury i sektora kreatywnego. Celem szkoleń będzie zapoznanie ze specyfiką osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich postrzegania świata. Planujemy m.in. przybliżenie kultury głuchych oraz zasad savoir vivre (inny dla każdej niepełnosprawności). Dzięki szkoleniom chcemy zwrócić uwagę na postrzeganie świata innymi zmysłami, co może stanowić inspirację dla artystów, otwarcie się na nowe możliwości tworzenia sztuki. Szkolenia będą miały formę doświadczania świata postrzeganego przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i wejścia w rolę takich osób. Dzięki udziałowi w szkoleniach zostaną podniesione kwalifikacje uczestników.

O3 Oferta instytucji kultury i sektora kreatywnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dobre praktyki. Chcemy stworzyć swoistą mapę miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Analiza takich miejsc pozwoli na czerpanie wzorców godnych naśladowania, a w rezultacie promocję instytucji kultury oraz instytucji kreatywnych w społecznościach lokalnych.

Na zakończenie projektu przewidujemy przede wszystkim nabycie umiejętności zdalnego funkcjonowania przez przedstawicieli instytucji sektora kultury i sektora kreatywnego. Wierzymy także, że dzięki wypracowanym w projekcie rezultatom będą oni przygotowani do przyjęcia nowej grupy docelowej klientów jakimi są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną. Wartością dodaną powinna być inspiracja twórców innym sposobem postrzegania świata. Odnosi się to przede wszystkim do postrzegania świata innymi zmysłami niż te, do których przywykliśmy (np. głównie węchem czy smakiem, jak w przypadku osób niewidomych czy głuchoniewidomych). Projekt pozwoli połączyć dwie dotychczas obce sobie grupy: instytucje kultury, instytucje kreatywne oraz osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Partnerzy
Wiodącą rolę odegra Lider, Centrum Dobre Kadry, które ma duże doświadczenie w pracy z lokalnymi partnerami, a przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną. Partnerstwo składa się w każdym kraju z dwóch instytucji – jednej doświadczonej w różnych obszarach, otwartej na zdalne przetrwanie, drugiej lokalnej, z mniejszymi możliwościami.

Wśród „starych, doświadczonych” podmiotów w projekcie są instytucje szkoleniowe (Lider, P1), organizacje o charakterze parasolowym mające silny wpływ na lokalne podmioty w obszarze kultury i turystyki (P3), organizacje pozarządowe specjalizujące się w różnych formach kształcenia z dużym doświadczeniem we współpracy lokalnej (P5) oraz jednostka samorządu terytorialnego współpracująca z lokalnymi podmiotami z obszaru kultury i edukacji (P7). Nowi Partnerzy to organizacja pozarządowa wspierająca osoby z niepełnosprawnością sensoryczną między innymi w obszarze kultury i jej poznawania (P2), stowarzyszenie wspierające garncarzy i ceramików na Cyprze, które ma bezpośredni kontakt z lokalnymi twórcami (P4), muzeum folklorystyczne prowadzone przez lokalnych pasjonatów (P6) i instytucja wspierająca społeczność głuchą w Portugalii i na całym świecie (P8).

Więcej:
LEAFLET TIME4AC ENG
Poster TIME4AC ENG
PREZENTACJA
Poster TIME4AC PL

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich – (10.2019 – 03.2022, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 370 tys. Euro)

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie z Partnerem niemieckim – Gminą Velen oraz z Partnerem polskim – Gminą Długołęka nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie (model) Dostępna Gmina złożone z 5 części:

Część 1: Procedura wdrożeniowa

Część 2: Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Część 3: Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Część 4: Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek

Część 5: Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji

Modelowe rozwiązanie będzie testowane w Gminie Długołęka oraz w Siemianowicach Śląskich.

Piętnastego października 2019 r. Zarząd Centrum Dobre Kadry został przyjęty przez Panią Burmistrz Velen. Poniżej relacja ze spotkania zamieszczona w lokalnej gazecie.

Harmonogram udzielonego wsparcia

Go4NewTech – (11.2019 – 10.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)

Celem głównym projektu jest wypracowanie z Partnerem fińskim (Uniwersytet XAMK) i wdrożenie rozwiązania mającego na celu podnoszenie kompetencji doświadczonych pracowników przedsiębiorstw sektora MSP poprzez naukę wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie – Model Go4NewTech złożone z 3 części:

- Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia doświadczonych pracowników przedsiębiorstw wraz z procedurą wdrożeniową.
- Adaptacja pedagogiki symulacyjnej do obszaru projektu: Pedagogika symulacyjna w nauczaniu nowoczesnych technologii.
- Case study do nauczania nowoczesnych technologii z wykorzystaniem pedagogiki symulacyjnej (10 sztuk).

Nowość rozwiązania polega na sposobie podejścia do wsparcia dojrzałych pracowników sektora MSP. Z jednej strony jest to kontekst merytoryczny, czyli odniesienie się do konkretnych problemów widocznych w funkcjonowaniu MSP w sektorze usług (lub działach usługowych firm produkcyjnych) wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i niedostosowania kompetencji pracowników. Z drugiej strony jest to wykorzystanie bardzo nowoczesnej i skutecznej w nabywaniu i podnoszeniu kompetencji metody nauczania – pedagogiki symulacyjnej.

Harmonogram wsparcia Go4NewTech

Time2Grow (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kouvola. Finlandia). Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Pomysłodawcą był Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizują aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. Projekt realizowany w Polsce koncentruje się na zwalczaniu zagrożeń wypalenia zawodowego w trzech branżach: opieka medyczna, edukacja, szkolnictwo wyższe. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono szerokie badania pierwotne (jakościowe i ilościowe), których wyniki pozwoliły na wypracowanie autorskich rozwiązań. Efektem prac w projekcie jest Model Time2Grow, rozwiązanie wykorzystujące ideę uczenia się przez całe życie do zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, głównie poprzez wzmocnienie tzw. soft skills. Model złożony jest z 5 części: 1. Koncepcja kompleksowego modelu zapobiegania wypaleniu zawodowemu; 2. Przewodnik dla pracodawców nt. zapobiegania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; 3. Można sobie pomóc – poradnik dla osób pracujących nt. prewencji wypalenia zawodowego; 4. Program szkoleń dla pracowników i seminariów dla pracodawców; 5. Zestaw procedur wdrożeniowych. Model pozwala w sposób kompleksowy i skuteczny zmierzyć się z problemem wypalenia zawodowego. Model testowany jest w instytucjach z branży medycznej (m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii) oraz z edukacji (szkoły podstawowe z rejonu Dolnego Śląska, np. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa 108 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa w Podgórzynie).
W Polsce problem wypalenia zawodowego nie jest nowy, ale pojawia się głównie na poziomie dyskusji i rozmów o konieczności zapobiegania i przeciwdziałania niż konkretnych działań systemowych zaplanowanych i wdrażanych w życie. Tymczasem należymy do najbardziej zestresowanych społeczeństw, a problem wypalenia dotyka coraz młodsze roczniki. Mówi się, że co piątego Polaka dotyka syndrom wypalenia.


Więcej:

Primary research report

Wprowadzenie do modelu

[Econometrics] Burnout and Its Correlates An Empirical Study Conducted Among Education Higher Education and Health Care Professionals

Poster Time2Grow

Harmonogram udzielonego wsparcia grudzień 2018 - luty 2019 Time2Grow

Harmonogram szkoleń dla Instytucji deklarujących wdrożenie modelu Time2Grow

Wdrożenie modelu Time2Grow w pytaniach i odpowiedziach

Time4Help – (12.2018 – 07.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kotka. Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Madryt, Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Bruksela, Belgia). Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (przyjęto wiek 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, i postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno – demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Zaplanowane w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwalają na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę potrzeb. Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części: 1. Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych, 2. Organizacja kształcenia kobiet dojrzałych dostosowana do potrzeb i możliwości: stacjonarne, e-learning, bleanded learning, 3. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych, 4. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności, 5. Koncepcja serwisu on-line wspierającego kobiety dojrzałe, 6. Program seminariów dla pracodawców, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych odnośnie wsparcia kobiet dojrzałych, 7. Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać.

Harmonogram wsparcia

Podsumowanie webbinarium - INTEGRATING WORK AND HOME IN THE COVID-19 TIMES:
Telepraca w czasach Covid-19 - znaczenie płci i pokolenia
LINK 1, LINK 2

Artykuł: Mężczyźni wobec łączenia obowiązków związanych z opieką, rodziną i pracą

Wpływ obowiązków związanych z opieką na życie zawodowe kobiet

Zaproszenie na webinarium „Współodpowiedzialność  - klucz do przezwyciężenia nierówności w świecie pracy” – 16 kwietnia 2021 r.

Poradniki opracowane w ramach projektu Time4Help dedykowane są kobietom dojrzałym oraz pracodawcom i organizacjom wspierającym kobiety dojrzałe. Przy ich opracowaniu wykorzystane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, które umożliwiły nam pogłębienie wiedzy na temat specyfiki kobiet w wieku 45-65 lat i ich potrzeb. Uwzględnione zostały również opinie pracodawców oraz dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania stosowane przez naszych partnerów projektowych z Belgii, Finlandii i Hiszpanii.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu dedykowanego kobietom dojrzałym: KOBIETY W PRACY

 

LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) – (04.2017 – 12.2019, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 120 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z University Colleges Leuven-Limburg (Hasselt-Diepenbeck, Belgia). Celem głównym projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego uczenia się. Grupy docelowe projektu to głównie osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania, a także przedsiębiorstwa i instytucje oraz trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych). Efektem prac w projekcie jest modelowe rozwiązanie LIFT czyli kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy. Na Model LIFT składa się:
1. Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach
2. Przewodnik po metodzie LIFT
3. Podręcznik dla facylitatorów
4. Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT
5. Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT
6. Zestaw procedur wdrożeniowych

Więcej:

Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych

LIFT seminaria i warsztaty

LIFT_Szkolenie Facilitation® Foundation

LIFT Model

Desk research results

LIFT presentation – in Dutch

Harmonogram udzielonego wsparcia grudzień 2018 - luty 2019

Harmonogram szkoleń dla Instytucji deklarujących wdrożenie rozwiązania LIFT

Go4Diversity (Poland) – (10.2018 – 06.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą projektu jest Partner belgijski, wszyscy Partnerzy realizują aktywności związane z wypracowaniem elastycznych rozwiązań. W projekcie założono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.
Efektem prac będzie modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z sześciu części: 1. Przewodnik – poradnik dla pracodawców, zawierający opis rodzajów niepełnosprawności oraz wskazujący, co jest potrzebne (jak przygotować stanowisko pracy), by zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, 2. Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością, 3. Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością, 4. Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników, którzy będą mogli poczuć się jak osoby z niepełnosprawnością, 5. Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy, 6. Film – koncepcja kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Więcej:

Project presentation

Poland vs EU

Harmonogram udzielonego wsparcia G4D

Kilka słów o osobach z niepełnosprawnością w miejscu pracy:

O Głuchych kilka słów
O niepełnosprawności intelektualnej słów kilka
O niepełnosprawności ruchowej kilka słów
O Niewidomych kilka słów

Niepełnosprawność? Nie zawsze oznacza to, co myślisz

Disability? It doesn’t always mean what you think

Pielęgniarki XXI wieku – (09.2018 – 12.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 40 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową TrendHuis (Mechelen, Belgia) oraz Institut für Interkulturelle Arbeit Alice Salomon Hochschule Berlin (Niemcy). Projekt jest przykładem partnerstwa strategicznego w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego. Cel główny projektu koncentruje się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze podnoszenia umiejętności i kompetencji pielęgniarek pozwalających na przełamywanie barier, ograniczeń i zagrożeń wynikających ze specyfiki zawodu. W ramach projektu planuje się wypracowanie trzech rezultatów:
1) Mapy zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych.
2) Katalogu dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki.
3) Zakresu luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu.
W ramach projektu przewiduje się 4 spotkania partnerskie, dwa w Polsce oraz po jednym w pozostałych krajach tworzących partnerstwo. W spotkaniach będą brały udział doświadczone w kształceniu kadr pielęgniarskich osoby.

Więcej:

Pielęgniarka XXI wieku – uczyć się od siebie nawzajem

Pflegefachpersonal für das 21. Jahrhundert

Darum bleiben Pflegekräfte im Beruf

Belgium - Best practice - Magnet hospital

Poland - Best practice - Professional self-government of nurses and midwives 

Germany - Best practice - Care and Case Management

Mapa zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych

A map of risks in the nursing profession in current social and economic conditions

Een kaart van gevaren NL

Karte der Gefahren in Pflegeberufen DE

Zakres luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu

The scope of the competency gap in the area of soft skills in preparing nurses for the profession

Katalog dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki

Catalogus van goede Europese praktijken NL

Katalog bewahrter europaischer Praktiken DE

A catalogue of best practices to overcome barriers, restrictions and risks in the nursing profession

W dniach 11 – 12 marzec 2019 r. odbyła się wizyta partnerska w Mechelen.

W dniach 13 – 14 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta partnerska we Wrocławiu.

W dniach 16 – 17 października 2019 r. odbyła się wizyta partnerska w Berlinie. W ramach wizyty uczestniczyliśmy m.in. w spotkaniu z pełnomocnikiem Rządu Niemiec ds. osób z niepełnosprawnością Panem Jürgenem Duselem.

Linki do stron Partnerów:  [NL] [EN] [DE]

Go4FutureSkills – (01.2019 – 12.2021, źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny, wartość ok. 200 tys. Euro)
Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Aikuiskoulutuskeskus (Kouvola, Finlandia). Celem projektu jest wypracowanie przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. Efektem współpracy będzie rozwiązanie modelowe Go4FutureSkills wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych i badania poziomu kompetencji pożądanych w konkretnych zawodach oraz oferujące działania rozwojowe w formie tradycyjnej i e-learningowej. W projekcie modelowe rozwiązanie realizować będziemy w obszarze logistyki. Analizy rynku pracy, ocena sytuacji w szkołach średnich oraz szkolnictwie wyższym wskazały bowiem, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zmiany w logistyce to z jednej strony postęp technologiczny i cyfrowy, z drugiej obserwuje się powstawanie nowych zawodów i ewolucję w zawodach już istniejących (przykładowo: menedżer ds. łańcucha dostaw, data-miner branży logistycznej). Prace w projekcie skupią się na wspólnym wypracowaniu zestawu umiejętności interdyscyplinarnych i pożądanych w przyszłości oraz wiedzy potrzebnej w branży logistycznej oraz pośrednio w branży motoryzacyjnej.

Więcej: Harmonogram wsparcia G4FutureSklills

Jak zakłócenia funkcjonowania systemu edukacji skłoniły fińską szkołę do odkrycia na nowo kształcenia zawodowego

How education disruption prompted this Finnish school to reinvent vocational learning [EN]

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019